Науково-практичний коментар до ст. 173 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 173 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 173. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців
 
1. Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі.
2. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії.
3. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.
4. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, – невідкладно.
5. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.
6. Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає особливості адміністративних справ щодо уточнення списку виборців, у тому числі про включення осіб до списку виборців або виключення з нього.
2. Стаття спрямована на швидкий і доступний розгляд справ щодо уточнення списку виборців та своєчасне поновлення права голосу на відповідних виборах чи референдумі, а також на запобігання спотворенню народного волевиявлення через маніпуляції зі списками виборців.
Правова основа статті
3. Стаття 38 Конституції України гарантує громадянам право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Стаття 69 Конституції України визначає, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Її стаття 70 правом голосу на виборах і референдумах наділила громадян України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
Згідно зі статтею 71 Конституції України, вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування; виборцям гарантується вільне волевиявлення.
4. Порядок складання списків виборців та їх уточнення регулюється Законами України \”Про Державний реєстр виборців\” від 22 лютого 2007 року (набрав чинності 1 жовтня 2007 року), \”Про вибори Президента України\” від 18 березня 2004 року, \”Про вибори народних депутатів України\” в редакції від 7 липня 2005 року, \”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів\” від 6 квітня 2004 року, \”Про всеукраїнський та місцеві референдуми\” від 3 липня 1991 року.
5. Водночас потрібно мати на увазі, що згідно зі статтею 5 КАСУ адміністративне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу та міжнародних договорів, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України. Тож адміністративні суди під час вчинення будь-яких процесуальних дій у процесі розгляду та вирішення спорів, пов\’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, повинні керуватися правилами лише перелічених у статті 5 КАСУ актів незалежно від можливої наявності інших нормативно-правових актів, зокрема, законів, які визначають засади, порядок та організацію проведення виборів та в яких можуть бути окремі положення щодо вчинення процесуальних дій судами (див. абзаци 1 і 2 пункту 1 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України \”Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов\’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму\” від 2 квітня 2007 року N 2).
Позивач
6. Відповідно до частини першої коментованої статті право на звернення до адміністративного суду з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі, тобто кожен виборець, у тому числі особа, яку обирають. Виборцю не потрібно доводити те, що цим порушуються його особисті права, тому що він може звернутися з такими вимогами відносно інших осіб. Попередній розгляд питання щодо уточнення списку виборців в адміністративному порядку не є обов\’язковим.
7. Слід мати на увазі, що положення коментованої статті не поширюються на оскарження до адміністративного суду рішень, дій чи бездіяльності органу Державного реєстру виборців:
1) особою, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит;
2) політичною партією, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру в порядку здійснення публічного контролю за веденням Реєстру (стаття 32 Закону України \”Про Державний реєстр виборців\”).
Це пояснюється тим, що коментована стаття стосується уточнення списку виборців, тоді як у статті 32 Закону України \”Про Державний реєстр виборців\” йдеться насамперед про уточнення даних Державного реєстру виборців. Тому оскарження на підставі статті 32 цього Закону відбувається за загальними правилами адміністративного судочинства, якщо законодавцем не буде внесено змін до коментованої статті.
Відповідач
8. Відповідачем в адміністративних справах щодо уточнення списку виборців є дільнична виборча комісія (дільнична комісія з референдуму), яка уповноважена внести зміни до списку виборців. Якщо позивач подавав скаргу на неправильності у списку виборців до територіальної (окружної) виборчої комісії і вона не задовольнила цієї скарги, тоді позивач може визначити таку комісію співвідповідачем, якщо справа підсудна одному суду (див. частину другу статті 34 Закону України \”Про вибори Президента України\”, частину третю статті 43 Закону України \”Про вибори народних депутатів України\”, частину третю статті 32 Закону України \”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів\”, частину третю статті 34 Закону України \”Про всеукраїнський та місцеві референдуми\”).
9. Відповідно до частини п\’ятої статті 40 Закону України \”Про вибори народних депутатів України\” відповідачем у справі щодо допущених при складанні загального списку виборців неправильностей може бути районна, міська робоча група обліку виборців. Однак з урахуванням того, що з 1 жовтня 2007 року набрав чинності Закон України \”Про Державний реєстр виборців\”, який встановив інші правила складання списку виборців, це правило статті 40 Закону України \”Про вибори народних депутатів України\” перестало діяти.
10. Слід мати на увазі, що положення коментованої статті не поширюються на оскарження до адміністративного суду рішень, дій чи бездіяльності щодо уточнення даних Державного реєстру виборців органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру (стаття 32 Закону України \”Про Державний реєстр виборців\”). Оскарження на підставі статті 32 цього Закону відбувається за загальними правилами адміністративного судочинства, якщо законодавцем не буде внесено змін до коментованої статті.
Підсудність
11. Частиною другою коментованої статті визначено предметну та територіальну підсудність адміністративних справ щодо уточнення списку виборців – такі справи підсудні місцевим загальним судам (міським, районним, районним у містах, міськрайонним судам), що діють як адміністративні суди, за місцезнаходженням відповідної дільничної комісії (відповідача).
Судовий збір
12. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору (частина третя коментованої статті). Тому несплата судового збору у справах, визначених коментованою статтею, не може бути підставою для залишення позовної заяви без руху та її повернення.
13. Оскільки коментована стаття не передбачає, що суд одночасно з вирішенням справи повинен вирішити питання про стягнення судового збору відповідно до загальних правил розподілу судових витрат, то це означає, що у зазначеній категорії справ судовий збір взагалі не сплачується і не стягується.
Строк звернення до адміністративного суду
14. Позовну заяву про уточнення списку виборців може бути подано в суд не пізніш як за два дні до дня голосування (частина третя коментованої статті), а якщо вона подана пізніше, то суд залишає її без розгляду. Тобто якщо, наприклад, днем голосування є неділя, то позовна заява повинна надійти до адміністративного суду не пізніше 24-ї години четверга того ж тижня.
Розгляд адміністративної справи
15. У разі звернення виборця з позовом про включення до списку або виключення зі списку не себе особисто, а інших осіб або внесення змін до відомостей про них адміністративний суд відповідно до частини другої статті 53 КАСУ повинен у разі можливості залучити їх (інших осіб) до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача або відповідача залежно від заявлених вимог (див. абзац 1 пункту 12 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України \”Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов\’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму\”).
16. Строк розгляду і вирішення адміністративних справ, визначених коментованою статтею, порівняно із загальними положеннями суттєво скорочений. Такі справи належить розглянути і вирішити у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, – невідкладно (частина четверта коментованої статті). Надходження позовної заяви – це доставлення позовної заяви безпосередньо в адміністративний суд, незалежно від того, коли вона була здана на пошту чи її передано до інших підприємств зв\’язку (наприклад, кур\’єрської служби).
 
17. Про розгляд справи у судовому засіданні суд повідомляє сторони та інших осіб, які беруть участь у справі, – у строк, достатній для їх прибуття до суду (друге речення частини третьої статті 35 КАСУ). У цьому випадку допустимо здійснювати судовий виклик або судове повідомлення телеграмою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефоном або й через друкований засіб масової інформації (стаття 38 КАСУ). Однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду (частина п\’ята коментованої статті).
18. Разом з тим, порушення судом встановленого строку вирішення адміністративної справи не є підставою для закриття провадження у справі чи залишення позовної заяви без розгляду – суд повинен закінчити розгляд справи по суті та ухвалити відповідну постанову. У таких випадках позовна заява може бути залишена без розгляду лише в разі, якщо суд з незалежних від нього обставин не встиг розглянути справу до дня голосування (див. пункт 11 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України \”Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов\’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму\”).
Негайне виконання постанови
19. З метою оперативної реалізації виборцем свого права законодавець передбачив, що постанова адміністративного суду щодо уточнення списку виборців виконується негайно, тобто незалежно від набрання нею законної сили (частина шоста коментованої статті, пункт 5 частини першої статті 256 КАСУ).
Інші особливості
20. Особливості судових рішень за наслідками розгляду адміністративних справ, визначених коментованою статтею, порядок набрання ними законної сили, оскарження та перегляду встановлені статтею 177 КАСУ. Особливості обчислення строків передбачено у статті 179 КАСУ.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code