Науково-практичний коментар до ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу
Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментар:
 
Власники  земельних  ділянок  та  землекористувачі,  які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи,  зобов\’язані  отримати  дозвіл  на  зняття  та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки,  якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту. 
Дозвіл  не  вимагається  у  випадках,  якщо  переміщення ґрунтового покриву (родючого шару  ґрунту)  здійснюється  в  межах однієї  й  тієї  самої  земельної  ділянки,  що надана для ведення особистого   селянського   господарства,   ведення    садівництва, будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка),  індивідуального  дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів. 
Дозвіл    видається    на   підставі   затвердженого   в установленому законом порядку проекту землеустрою, у якому повинні бути  визначені  умови зняття,  збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених  земель. Якщо  в  проекті  ці  умови  не визначені чи визначені в неповному обсязі,  відповідний орган спеціально уповноваженого  центрального органу  виконавчої  влади з питань земельних ресурсів (Держкомзему України /далі – Держкомзему/) відмовляє у видачі дозволу. 
Відповідно до пункту \”з\” статті  25,  статті  26  Закону України  \”Про  землеустрій\” робочі проекти землеустрою щодо  рекультивації  порушених  земель  мають   право   розробляти юридичні  та  фізичні  особи,  які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.  
Проект землеустрою повинен бути  розроблений  відповідно до   вимог   законодавчих   та   нормативно-правових   актів,  які регламентують порядок розробки, розгляду, погодження, затвердження та внесення змін до проектів землеустрою. 
Для   отримання   дозволу   власник  земельної  ділянки, землекористувач або їх представник (далі – заявник) звертається із письмовою  заявою  до  відповідного  органу  Держкомзему  (далі  – інспекційного органу Держкомзему). 
До заяви додаються такі документи:
-копія  документа,  що  посвідчує  право  власності  чи  право 
користування земельною ділянкою;
-копія паспорта  громадянина  (для  військових  –  посвідчення 
офіцера;  юридичних осіб – копія свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної   особи,  копія  статуту  (положення),  інформація  щодо 
прізвища,  ім\’я та по батькові  керівника  (заступника),  а  також 
особи,  відповідальної  за  додержання  умов зняття,  збереження і 
використання  родючого   шару   ґрунту,   їх   номери   телефонів; 
представників  – копія паспорта громадянина /посвідчення офіцера/, 
довіреність на отримання дозволу,  інформація щодо прізвища,  ім\’я 
та  по  батькові особи,  відповідальної за додержання умов зняття, 
збереження  і  використання  родючого  шару   ґрунту,   її   номер 
телефону);
-проект землеустрою  із  зазначенням  його  розробника,  копія 
ліцензії на проведення робіт із землеустрою;
-копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;
-копія  договору  на  виконання  земляних  робіт  (у разі якщо 
заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового  покриву 
(родючого  шару  ґрунту)  земельної  ділянки  з  іншою фізичною чи 
юридичною  особою),  прізвище,  ім\’я   та   по   батькові   особи, 
відповідальної   за   додержання   умов   зняття,   збереження   і 
використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;
-копія документа,    що    підтверджує    сплату   коштів   за 
відшкодування втрат  сільськогосподарського  і  лісогосподарського 
виробництва (у разі їх наявності). 
Заява  про  видачу  дозволу  та  додані до неї матеріали розглядаються в термін не більше 30  календарних  днів  з  дня  їх одержання. 
У  разі  необхідності проведення обстеження значних площ земельних ділянок,  на яких планується провести зняття  ґрунтового покриву  (родючого  шару ґрунту),  термін розгляду заяви може бути продовжено за письмовою згодою заявника,  але не більше ніж на  10 
календарних днів. 
За  результатами  розгляду матеріалів інспекційний орган Держкомзему видає дозвіл  чи  відмовляє  у  його  видачі.  У  разі відмови  у  видачі дозволу інспекційний орган Держкомзему письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови. 
Дозвіл оформляється  у  двох  примірниках. Перший  примірник  дозволу  вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику,  другий – залишається в органі, що його видав. 
Дозвіл     підписується     начальником     відповідного інспекційного  органу   Держкомзему   та   скріплюється   гербовою печаткою. 
Строк  дії  дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земляних робіт, визначених у проекті землеустрою. 
Бланки дозволів повинні  бути  надруковані  в  друкарні, мати  єдину наскрізну нумерацію в межах відповідного інспекційного органу Держкомзему. 
Виготовлення бланків дозволів забезпечують  інспекційні органи  Держкомзему.  Після  отримання бланків дозволів з друкарні вони реєструються,  видаються та обліковуються відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
             
Облік  виданих  дозволів  ведеться  у Журналі реєстрації дозволів на зняття та  перенесення  ґрунтового  покриву  (родючого шару  ґрунту) земельних ділянок (далі – Журнал),  який ведеться в інспекційних органах Держкомзему. 
Сторінки журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені  підписом  начальника  відповідного інспекційного органу Держкомзему та печаткою. 
Дозвіл повинен бути зареєстрований у день його видачі. 
Підставами для анулювання дозволу є:
заява власника  земельної  ділянки  чи  землекористувача  про анулювання дозволу;
смерть власника земельної ділянки;
припинення діяльності юридичної особи;
припинення права користування земельною ділянкою;
зміна власника земельної ділянки чи землекористувача;
звернення стягнення  на  земельну  ділянку,  яка  перебуває у власності, на вимогу кредитора;
конфіскація земельної ділянки,  яка перебуває у власності, за рішенням суду;
визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
невиконання умов зняття,  збереження і використання  родючого шару  ґрунту чи порядку проведення рекультивації порушених земель, 
визначених у проекті землеустрою;
використання земельної   ділянки  способами,  які  суперечать екологічним  вимогам,  якщо  це  призводить  до   забруднення   чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів;
невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових  осіб інспекційних органів Держкомзему. 
Анулювання   дозволу  здійснюється  органом,  який  його видав,  шляхом   прийняття рішення   про   анулювання  дозволу. 
У   разі   наявності  підстав  для  анулювання  дозволу, зазначених у пункті 6.1 Порядку,  інспекційний орган  Держкомзему, керуючись  статтею  10  Закону  України \”Про державний контроль за використанням та охороною земель\”, викликає заявника до інспекційного органу Держкомзему для отримання усних або письмових пояснень.   У   виклику   (повідомленні)    зазначаються    адреса інспекційного  органу Держкомзему,  дата та час прибуття,  перелік 
матеріалів,  які  необхідно   надати   до   інспекційного   органу Держкомзему,   необхідних   для   розгляду   справи.   Обов\’язково зазначається  вимога  щодо   надання   до інспекційного   органу Держкомзему оригіналу дозволу. 
Матеріали,   які  свідчать  про  наявність  підстав  для анулювання дозволу (у тому числі про вчинення  правопорушення  /за наявності/   –   акт   перевірки,   протокол  про адміністративне правопорушення,  припис),  розглядаються у присутності заявника. У разі  його нез\’явлення до інспекційного органу Держкомзему рішення про анулювання  дозволу  (постанова  про  накладення  на  заявника адміністративного   стягнення   –   за  наявності правопорушення) виносяться  без  його  присутності.  Особа,   яка   їх   виносить, зобов\’язана   переконатись   у   наявності   даних  про  своєчасне повідомлення заявника про  час  і  місце  розгляду  матеріалів  та відсутності клопотання про відкладення розгляду справи. 
Копія  рішення  про  анулювання  дозволу  вручається під підпис  заявнику в триденний термін з дня його прийняття, а в разі якщо  порушення  призводить  до  забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості  ґрунтів,  рішення  про  анулювання дозволу  вручається негайно (у можливо короткі строки).  Одночасно із врученням копії  рішення  про  анулювання  дозволу  вилучається оригінал дозволу.  Надсилання копії рішення про анулювання дозволу поштою не допускається. Про анулювання дозволу робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації дозволів. 
У разі якщо після накладення адміністративного стягнення заявник відмовляється припинити порушення земельного законодавства та  усунути його наслідки, інспекційний орган Держкомзему повторно накладає  на  нього  адміністративне  стягнення  за  статтею 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Якщо дозвіл було анульовано у зв\’язку з порушенням вимог земельного  законодавства, інформація  про анулювання дозволу (із зазначенням  вжитих  до   порушника   адміністративних   стягнень) 
направляється  до  відповідного  органу  виконавчої влади,  органу місцевого самоврядування та органу прокуратури. 
Контроль   за   виконанням  умов  зняття,  збереження  і використання  родючого   шару ґрунту,   визначених   у   проекті землеустрою,  здійснює інспекційний орган Держкомзему,  який видав 
дозвіл,  та   територіальний   орган   спеціально   уповноваженого центрального    органу   виконавчої   влади   з   питань   охорони навколишнього природного середовища. 
Після   проведення   рекультивації   порушених    земель проводиться  обстеження земельної ділянки і складається акт,  який підписується  представниками  інспекційного  органу Держкомзему, територіального   органу  спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього  природного середовища   та   заявником.  В  акті  зазначається  відповідність виконаних  робіт  умовам,  визначеним   у   проекті   землеустрою, фіксуються  показники агрохімічного паспорта земельної ділянки,  з 
якої  було  знято  родючий   шар   ґрунту,   а   також   показники агрохімічного паспорта рекультивованої земельної ділянки. 
Дії посадових осіб інспекційних органів Держкомзему щодо відмови  у видачі дозволу чи його анулювання можуть бути оскаржені заявником  в  інспекційному  органі  Держкомзему  вищого  рівня  в 10-денний   строк   з  дня  одержання  рішення  (повідомлення  про відмову). 
Подання скарги  на  дії  посадової  особи  інспекційного органу  Держкомзему  призупиняє  виконання  рішення про анулювання дозволу,  крім випадків,  коли це  призводить  до  забруднення  чи псування земель. 
Скарга на дії посадової особи розглядається інспекційним органом Держкомзему вищого рівня в 10-денний строк. 
Про результати розгляду  скарги  інспекційний  орган   у 3-денний строк  з  моменту  прийняття  рішення письмово повідомляє заявника. 
У разі оскарження дій посадової особи в  суді  строк  та порядок розгляду скарги встановлюються чинним законодавством. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code