Науково-практичний коментар до ст. 163-11 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 163-11 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 163-11. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку
Несвоєчасне розкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, – тягне за собою накладення штрафу від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нерозкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, – тягне за собою накладення штрафу від п\’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розкриття на фондовому ринку інформації не в повному обсязі або розкриття недостовірної інформації, вчинене посадовою особою емітента або професійного учасника фондового ринку, – тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною п\’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу від п\’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
 Коментар:
 
Об\’єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері розміщення і обігу цінних паперів та провадження професійної діяльності на фондовому ринку (див. Закон України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”).
Об\’єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:
1) несвоєчасне розкриття інформації на фондовому ринку;
2) нерозкриття інформації на фондовому ринку;
3) розкриття на фондовому ринку інформації не в повному обсязі або розкриття недостовірної інформації.
Всі три склади формальні.
Обов\’язок щодо розкриття інформації на фондовому ринку та механізм розкриття такої інформації встановлено Законом України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”.
Вимоги до розкриття інформації встановлені статтею 39 цього Закону.
Так, розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:
-розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
-опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
-подання її до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Емітенти цінних паперів зобов\’язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Додаткові вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та емітентові цінних паперів особою, яка веде облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з пінних паперів та фондового ринку.
Інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій є відкритою і оприлюднюється в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Регулярна інформація про емітента – річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.
Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців, та обчислюється:
-для акціонерних товариств – з дня державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;
-для емітентів цінних паперів (крім акцій) – з дня реєстрації випуску цінних паперів до ЗІ грудня звітного року включно.
Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
-найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
-орган управління емітента, Його посадові особи та засновники; господарська та фінансова діяльність емітента;
-цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;
-річна фінансова звітність; аудиторський висновок;
-перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію.
Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:
-розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок пінних паперів;
-опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
-розміщення на власному веб-сайті.
Звітним періодом для складання квартальної інформації про емітента є квартали поточного року.
Квартальна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
-найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
-орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
-господарська та фінансова діяльність емітента;
-цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);
-квартальна фінансова звітність;
-участь емітента у створенні інших підприємств, установ та організацій. Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію.
Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) і додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
Особлива інформація про емітента – інформація, до якої належать відомості про:
-прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
-прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу;
-факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
-отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;
-зміну складу посадових осіб емітента;
-зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
-рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
-рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
-порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
-рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.
Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особлива інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:
-розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
-опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
-розміщення на власному веб-сайті.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
Інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками депозитарної системи України:
-на письмовий запит власника інформації або з його письмового дозволу, крім випадків, передбачених абзацами третім і четвертим цієї частини; за рішенням суду;
-на письмову вимогу органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, органів державної податкової служби. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольного комітету України, інших державних органів відповідно до законодавства – стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюються конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу.
Учаснику депозитарної системи України забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого учасника депозитарної системи України, навіть якщо їх дані зазначено у документах та договорах клієнта.
Суб\’єкт адміністративного проступку – спеціальний (посадові особи емітента чи професійного учасника фондового ринку).
Суб\’єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code