Науково-практичний коментар до ст. 175-2 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 175-2 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 175-2. Здійснення суб\’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб\’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки
Початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб\’єктом господарювання об\’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб\’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов\’язковим, –
тягне за собою накладення штрафу на громадян – суб\’єктів підприємницької діяльності і посадових осіб – від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
 
Коментар:
 
 
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері забезпечення пожежної безпеки, під якою необхідно розуміти проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.
 
Законом, що визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та державних адміністраторів є Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 
Відповідно до визначень цього Закону:
– документ дозвільного характеру – це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов\’язаний видати суб\’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб\’єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;
– дозвільний центр – це робочий орган відповідної міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), районної та районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.
Міські ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчі органи), районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об\’єктів, на які видається документ дозвільного характеру, видавати документи дозвільного характеру у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць) є місцевими дозвільними органами.
Частиною другою статті 4 Закону встановлено, що видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності в дозвільному центрі, роботу якого координує державний адміністратор, у порядку, встановленому цим Законом.
Разом з тим, суб’єкт господарювання може набути право вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності шляхом подання до відповідного державного органу (дозвільного органу) документу із зазначенням відомостей, на підставі яких суб\’єкт господарювання підтверджує відповідність власної матеріально-технічної бази, необхідної для провадження обраної ним господарської діяльності, вимогам законодавства. У такий спосіб суб\’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.
Документом, яким суб\’єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства є декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі – декларація) (абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закону). 
Отже основною метою як документа дозвільного характеру, так і декларації є надання права суб’єкту господарювання вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності
При застосуванні декларативного принципу зникає необхідність оформлення дозволів, тобто підготовки необхідного пакету документів, проведення експертиз (за необхідності), подання заяви, ймовірність відмови у видачі документа дозвільного характеру тощо.
 
Крім цього, процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) встановлює Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440.
Згідно зазначеного Порядку, декларація не подається: 
– у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
– орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;
– у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
Декларація розробляється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС.
У разі коли декларація подана безпосередньо до державного адміністратора, така декларація протягом одного робочого дня після надходження передається ним територіальному органові ДСНС.
У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи – підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки – декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.
Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.
Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження.
Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДCНС, а в разі надсилання рекомендованим листом – дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.
Посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації встановленій згідно з додатком формі та у разі відповідності встановленим до неї вимогам здійснюють її реєстрацію.
Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.
Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code