Науково-практичний коментар до ст. 188-25 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 188-25 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 188-25. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, щодо усунення порушення законодавства про страховий фонд документації –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п\’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
Об\’єктом є встановлений порядок управління державною системою страхового фонду документації – організаційно-правовою структурою, яка здійснює державну політику та координацію робіт зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України і є сукупністю суб\’єктів системи страхового фонду документації, страхового фонду документації України, технічних засобів, обслуговуючого їх персоналу, нормативно-правових актів, організаційно-технічних заходів. Страховий фонд документації України – це упорядкований банк документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях інформації, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне зберігання. Правові, економічні та організаційні засади створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації України, а також функціонування державної системи страхового фонду документації визначені у Законі України «Про страховий фонд документації України», актах Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, міжнародних договорах України з питань страхового фонду документації України, ратифікованих Верховною Радою України.
Об\’єктивна сторона правопорушення полягає у невиконанні законних вимог (приписів) посадових осіб Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації щодо усунення порушення законодавства про страховий фонд документації. Державна технічна інспекція Державного департаменту страхового фонду документації (далі – Інспекція) діє у складі Державного департаменту страхового фонду документації та здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації (далі – страховий фонд) галузевими, обласними (регіональними) страховими фондами документації, створеними міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, а також підприємствами (установами) страхового фонду документації та іншими юридичними і фізичними особами, які формують і ведуть страховий фонд (далі – суб\’єкти державної системи страхового фонду документації). Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1447.
Основними завданнями Інспекції є: участь у реалізації державної політики щодо здійснення контролю за формуванням та веденням страхового фонду суб\’єктами Державної системи страхового фонду документації; визначення стану державної системи страхового фонду документації; проведення аналізу та подання рекомендацій щодо Удосконалення роботи, пов\’язаної з вирішенням питань функціонування державної системи страхового фонду документації.
Інспекція відповідно до покладених на неї завдань: проводить перевірки суб\’єктів державної системи страхового фонду документації з питань дотримання вимог законодавства про страховий фонд; порядку формування та ведення страхового фонду; термінів формування страхового фонду та порядку внесення змін до документів страхового фонду; науково-технічного рівня виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду; складає акти та узагальнює матеріали перевірок; розробляє заходи, спрямовані на усунення порушень законодавства з питань страхового фонду та запобігання таким порушенням; готує та подає Державному департаменту страхового фонду документації інформацію про стан формування та ведення фонду суб\’єктами державної системи страхового фонду документації; подає пропозиції щодо впровадження передових технологій у роботі, пов\’язаній з вирішенням питань страхового фонду; бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та нормативних документів з питань страхового фонду; безоплатно надає консультаційну допомогу суб\’єктам державної системи страхового фонду документації; здійснює інші функції у межах своїх повноважень.
Інспекція має право: доступу на територію суб\’єктів державної системи страхового фонду документації, щодо яких проводиться перевірка; отримувати від суб\’єктів державної системи страхового фонду документації, щодо яких проводиться перевірка, необхідні документи та інформацію; давати обов\’язкові для виконання вказівки (приписи) стосовно усунення порушень у порядку формування та ведення страхового фонду; залучати спеціалістів за погодженням з керівниками суб\’єктів державної системи страхового фонду документації для розгляду питань, що належать до компетенції Інспекції.
Інспекція зобов\’язана: забезпечувати якісне проведення перевірок та об\’єктивність їх результатів; зберігати державну та іншу передбачену законом таємницю, отриману під час здійснення своїх повноважень.
Порядок організації роботи Інспекції встановлено Положенням про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації, затвердженим наказом МНС України від 06.11.2001 № 254. Проведення інспекційних перевірок щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації суб\’єктами державної системи страхового фонду документації здійснюється з метою визначення й удосконалення стану робіт щодо формування і ведення страхового фонду документації. При проведенні інспекційних перевірок контролю підлягають організаційна, організаційно-технічна діяльність з питань страхового фонду документації за його призначенням.
Перевірки здійснюються згідно зі щорічними планами перевірок, які розробляються Інспекцією і затверджуються Головним державним інспектором з питань формування та ведення страхового фонду документації України. Плани складаються на основі затверджених мобілізаційних планів та програм створення галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації. Інспекційні перевірки поділяються на планові та позапланові.
Планові перевірки можуть бути комплексні та цільові. У разі комплексної перевірки перевіряється та оцінюється стан формування та ведення страхового фонду документації України суб\’єктом державної системи страхового фонду документації. У разі цільової перевірки перевіряються окремі питання у сфері страхового фонду документації, виконання рішень органів виконавчої влади щодо страхового фонду документації України, виконання завдань або провадження діяльності в галузі страхового фонду документації України за відповідними дозволами. Планові перевірки суб\’єктів державної системи страхового фонду документації проводяться один раз на три роки. Позапланова перевірка здійснюється за дорученням Головного державного інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації України за наявності відомостей щодо порушень виконання суб\’єктами державної системи страхового фонду документації вимог законодавства України про страховий фонд документації України. У разі позапланової перевірки також перевіряється усунення недоліків, які були виявлені під час проведення попередньої комплексної або цільової перевірки. Позапланові перевірки проводяться за потреби, як правило, не раніше ніж через рік після попередньої перевірки. Головний державний інспектор з питань формування та ведення страхового фонду документації України здійснює контроль за своєчасним виконанням планів перевірок.
Керівник суб\’єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого здійснюється перевірка, сповіщається про проведення перевірки за десять діб до її початку письмовим повідомленням із зазначенням дати її проведення. Інспекційні перевірки організовуються начальником Інспекції та проводяться посадовими особами Інспекції, які є державними інспекторами з питань формування та ведення страхового фонду документації України (далі – державні інспектори). Функціональні обов\’язки державних інспекторів, напрямки роботи, перелік закріплених за ними суб\’єктів державної системи страхового фонду документації визначаються начальником Інспекції.
Для здійснення контрольно-інспекційної роботи за державними інспекторами закріплюються напрямки робіт відповідно до призначення страхового фонду документації України. Для проведення інспекційних перевірок за необхідності формуються комісії. До роботи комісії можуть залучатися спеціалісти суб\’єктів державної системи страхового фонду документації, що перевіряються, за погодженням з їхніми керівниками.
Члени комісії допускаються до перевірки за наявності відповідних посвідчень, при перевірці питань, пов\’язаних з державною таємницею, доступ здійснюється при наявності довідки про допуск та припису на виконання завдання.
Члени комісії під час проведення інспекційних перевірок зобов\’язані: дотримуватись вимог законодавства України; не розголошувати інформацію, отриману під час перевірки.
Під час проведення перевірок у сферу роботи Інспекції не можуть втручатися будь-які господарські органи, об\’єднання громадян, політичні формування, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Суб\’єкти державної системи страхового фонду документації, діяльність яких перевіряється, зобов\’язані створювати необхідні умови для роботи комісії; своєчасно подавати необхідні матеріали з питань, що підлягають перевірці.
Керівництво суб\’єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого здійснюється перевірка, несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, яка надається комісії під час перевірки.
За результатами інспекційної перевірки складається акт перевірки чи надається припис щодо усунення недоліків. Акт перевірки та припис є підставою для притягнення до відповідальності.
Акт перевірки складається у трьох примірниках. Перший примірник подається відповідному органу виконавчої влади, другий – керівнику суб\’єкта державної системи страхового фонду документації, що підлягав перевірці, третій – Інспекції. Ознайомлення керівника суб\’єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого здійснюється перевірка, з актом перевірки здійснюється під розпис. У разі відмови підписати акт про це робиться відповідний запис у цьому акті головою комісії.
Припис складається у двох примірниках. Перший надається керівнику суб\’єкта Державної системи страхового фонду документації, що перевірявся, а другий залишається в Інспекції для здійснення контролю.
Керівник суб\’єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого здійснюється перевірка, зобов\’язаний вжити необхідних заходів щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій відповідно до вимог законодавства України про страховий фонд документації України. Повідомлення про виконання пропозицій і усунення недоліків надсилається до Державного департаменту страхового фонду документації у встановлений в акті (приписі) термін, а також органу виконавчої влади, якому підпорядкований суб\’єкт державної системи страхового фонду документації.
Керівник суб\’єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого здійснюється перевірка, має право в десятиденний термін оскаржити результати перевірки в установленому порядку.
Суб\’єктом правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code