Науково-практичний коментар до ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України
Стаття 210. Порушення військовозобов\’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов\’язок і військову службу
Порушення військовозобов\’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах – тягнуть за собою накладення штрафу від п\’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п\’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
 
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері виконання військового обов\’язку і несення військової служби. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов\’язком громадян України. Правовою основою військового обов\’язку і військової служби є Конституція України, Закони України «Про військовий обов\’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», інші закони України, а також прийняті відповідно до них укази Президента України та інші нормативно-правові акти щодо забезпечення обороноздатності держави, виконання військового обов\’язку, проходження військової служби та статусу військовослужбовців, а також міжнародні договори України, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України. Військовий обов\’язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі – Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями. Військовий обов\’язок включає: підготовку громадян до військової служби; приписку до призовних дільниць; прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу; проходження військової служби; виконання військового обов\’язку в запасі; проходження служби у військовому резерві; дотримання правил військового обліку.
Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов\’язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу». Від виконання військового обов\’язку громадяни України звільняються на підставах, визначених цим Законом. Військовий обов\’язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні. Виконання військового обов\’язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні (об\’єднані районні), міські (об\’єднані міські) військові комісаріати –    районні (міські) військові комісаріати), військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також територіальні центри (в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.
Порядок утворення та повноваження територіальних центрів, філіалів комплектування військовослужбовцями за контрактом визначаються положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
Щодо військового обов\’язку громадяни України поділяються на такі категорії: допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; призовники –    особи, приписані до призовних дільниць; військовослужбовці – особи, які проходять військову службу; військовозобов\’язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; резервісти –    військовозобов\’язані, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань.
Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України, зобов\’язані: прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов\’язаних; проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату; проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов\’язок у запасі; виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров\’я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов\’язаних. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу тільки в добровільному порядку (за контрактом).
Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров\’я і віком громадян України, пов\’язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов\’язки визначаються Законом України «Про військовий обов\’язок і військову службу», відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.
Види військової служби: строкова військова служба; військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу; військова служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки (далі – вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів); військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; військова служба за призовом осіб офіцерського складу.
Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. Виконання військового обов\’язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов\’язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов\’язків військової служби в особливий період. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Порядок відбору, умови і порядок проходження служби у військовому резерві визначаються Законом України «Про військовий обов\’язок і військову службу», Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженим Указом Президента України від 01.02.2007 р. № 66/2007, та іншими нормативно-правовими актами. Структура військового резерву людських ресурсів установлюється Міністерством оборони України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у порушенні військовозобов\’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявці їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасному поданні в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушенні порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах. Для вчинення цього правопорушення характерна бездіяльність винних осіб щодо ставлення до покладених обов\’язків.
Військовий облік поділяється на облік призовників і облік військовозобов\’язаних. Загальне керівництво роботою, пов\’язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов\’язаних, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
Військовий облік призовників і військовозобов\’язаних ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний. Військовий облік військовозобов\’язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.
Персонально-якісний облік призовників і військовозобов\’язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров\’я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов\’язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов\’язаних. Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати.
Персонально-якісний облік військовозобов\’язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України.
Персонально-первинний облік призовників і військовозобов\’язаних передбачає облік відомостей щодо призовників та військовозобов\’язаних за місцем їх проживання. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, облік ведеться органами місцевого самоврядування.
Персональний облік призовників і військовозобов\’язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов\’язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.
На загальному військовому обліку перебувають військовозобов\’язані, не заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.
На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов\’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.
Військовий облік резервістів ведеться в міських (районних) військових комісаріатах, а також територіальних центрах (в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві) та філіалах (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом, військових частинах відповідно до порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України.
Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України. Дипломатичні та консульські представництва України зобов\’язані забезпечити прибуття до місця проживання на території України громадян України, які досягли повноліття і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, для проходження призовної комісії та сприяти поверненню військовозобов\’язаних в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час. Особливості ведення військового обліку громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом Міністрів України. Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.
Взяттю на військовий облік призовників та військовозобов\’язаних у районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України: 1) на військовий облік призовників: приписані до призовних дільниць; які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання; які набули громадянства України і згідно з Законом України «Про військовий обов\’язок і військову службу» підлягають приписці до призовних дільниць; 2) на військовий облік військовозобов\’язаних: звільнені з військової служби в запас; звільнені з альтернативної (невійськової) служби; військовозобов\’язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання; звільнені зі служби начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади з питань Цивільного захисту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України; які набули громадянства України і згідно з Цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов\’язаних; виключені з військового обліку Служби безпеки України; які відповідно до статті 18 Закону України «Про військовий обов\’язок і військову службу» звільнені від призову на строкову військову службу.
Після набуття чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову: призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов\’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці; у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов\’язані з\’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.
Призовники та військовозобов\’язані після прибуття до нового місця проживання зобов\’язані в семиденний строк стати на військовий облік. У воєнний час виїзд призовників і військовозобов\’язаних з місця проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється.
Зняттю з військового обліку призовників та військовозобов\’язаних у військових комісаріатах підлягають громадяни України: 1) з військового обліку призовників: які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання; які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України; які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов\’язаних; які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу; 2) з військового обліку військовозобов\’язаних: які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання; які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу до інших військових формувань або на службу в органи внутрішніх справ, податкової міліції; які вибули на строк більше трьох місяців за межі України; в інших випадках за рішенням Міністерства оборони України.
Виключенню з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України, які: призвані чи прийняті на військову службу або направлені для проходження альтернативної (невійськової) служби; проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів; визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку; досягли граничного віку перебування в запасі; припинили громадянство України; були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру; не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності або померли.
Військовозобов\’язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програми підготовки резервістів Збройних Сил України в порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.
Військовозобов\’язані з числа осіб офіцерського складу запасу, які не проходили військової служби як офіцери, а також офіцери запасу, звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, та особи рядового, сержантського і старшинського складу можуть бути призвані районними (міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори: першого розряду – до п\’яти разів строком до двох місяців кожного разу; другого розряду – до трьох разів строком до одного місяця кожного разу.
Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов\’язаних визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України відповідно до Закону України «Про військовий обов\’язок і військову службу».
Військовозобов\’язані в період між навчальними зборами можуть залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України до перевірочних зборів строком до 15 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом.
Загальний строк зборів під час перебування військовозобов\’язаних у запасі не може перевищувати 10 місяців. При цьому час перебування на перевірочних зборах зараховується до загального строку перебування на навчальних зборах. Загальний строк перебування резервістів на зборах не може перевищувати трьох місяців на рік.
У разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації військовозобов\’язані можуть призиватися на спеціальні збори на строк не більше двох місяців.
Від проходження зборів звільняються: працівники Збройних Сил України та інших військових формувань; працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки; плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації; особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, – в період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів; науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів – в період, коли у цих закладах проводяться заняття; студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання – на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти – в період екзаменаційних сесій; військовозобов\’язані-жінки, за винятком перевірочних зборів; особи, звільнені з військової служби, – протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів; військовозобов\’язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років; військовозобов\’язані – у зв\’язку з депутатською діяльністю; військовозобов\’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час; студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах; священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку; кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою – до дня опублікування результатів виборів включно. В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання військовозобов\’язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження зборів приймається районним (міським) військовим комісаріатом, де вони перебувають на військовому обліку.
Частина 2 цієї статті передбачає підвищені штрафні санкції не лише за зазначені діяння, але й за умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов\’язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату (ст. 211).
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності. Поруч з недбальством, необачністю можуть бути й такі мотиви, як бажання ухилитися (тимчасово або взагалі) від призову на військову службу.
Суб\’єктами правопорушення є військовозобов\’язані та призовники.
Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code