Науково-практичний коментар до ст. 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 212-21. Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог, –
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
 
Коментар:
 
 
1. Аналіз Звіту складається з таких етапів:
1) перевірка своєчасності подання Звіту;
2) аналіз відповідності оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства;
3) аналіз повноти та достовірності відображеної у Звіті інформації;
4) встановлення наявності або відсутності порушень законодавства щодо фінансування політичних партій або передвиборної агітації.
2. Перевірка своєчасності подання Звіту передбачає встановлення факту дотримання політичною партією строків подання Звіту до Національного агентства, встановлених частиною сьомою статті 17 Закону.
3. Аналіз відповідності оформлення Звіту, включених до нього звітних даних передбачає перевірку відповідності відображеної у Звіті інформації вимогам Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства від 28 липня 2016 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2016 року за № 1185/29315 (далі – Положення), та вимогам законодавства, встановлення наявності (відсутності) факту оформлення Звіту з грубим порушенням встановлених вимог.
Оформлення Звіту з грубим порушенням встановлених вимог свідчить про недотримання вимог законодавства, у тому числі Положення, та унеможливлює проведення Національним агентством аналізу Звіту.
Грубим порушенням встановлених вимог є:
недотримання форми Звіту політичною партією та її місцевими організаціями при його підготовці;
подання Звіту без підпису керівника (уповноваженої особи) та/або головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) на останній сторінці Звіту та без засвідчення печаткою політичної партії, її місцевої організації;
подання Звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи;
неподання Звіту в електронному вигляді;
невідповідність Звіту в електронному вигляді Звіту в паперовому вигляді;
неподання висновків щорічного внутрішнього та незалежного зовнішнього фінансових аудитів у випадках, передбачених Законом.
4. Аналіз повноти та достовірності відображеної у Звіті інформації здійснюється шляхом:
1) зіставлення та звірки відомостей, зазначених у Звіті, з доданими до Звіту документами, відомостями з інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інформацією, що надходить та/або отримана Національним агентством від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб в установленому законом порядку, зокрема щодо отриманих доходів, внесків, наявності нерухомого майна, транспортних засобів та інших активів, фінансових зобов’язань, інших відомостей, які мають відображатися політичними партіями у Звіті;
2) встановлення недостовірності відомостей про майно, кошти або витрати політичної партії, її місцевої організації.
Інформація у Звіті вважається неповною у разі неподання копій документів, що підтверджують відображені у Звіті відомості (у тому числі копій платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках), та/або незазначення всіх відомостей, які мають відображатися політичною партією, її місцевими організаціями у Звіті.
Недостовірними відомостями у Звіті є відображені у ньому відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру політичної партії, її місцевих організацій, які не відповідають даним, що містяться в первинних облікових документах, відомостям з інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інформації, що надходить та/або отримана Національним агентством від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також фізичних осіб в установленому законом порядку, зокрема щодо отриманих доходів, внесків, наявності нерухомого майна, транспортних засобів та інших активів, фінансових зобов’язань, інших відомостей, які мають відображатися політичними партіями у Звіті і які можуть бути спростовані.
5. Встановлення наявності або відсутності фактів порушень законодавства щодо фінансування політичних партій здійснюється шляхом:
1) аналізу даних про рахунки політичної партії, її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, рахунку (рахунків) виборчого фонду політичної партії, її місцевих організацій, кандидата(ів) від політичної партії (місцевих організацій партії) на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах (у разі проведення виборів), у тому числі щодо залишків грошових коштів на рахунках на кінець звітного періоду, додержання порядку повідомлення про відкриття/закриття таких рахунків в установах банків України, кількості рахунків тощо;
2) аналізу даних про внески на користь політичної партії, її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, до виборчого фонду політичної партії, її місцевих організацій чи кандидата(ів) від політичної партії (місцевих організацій партії) щодо додержання політичною партією та її місцевими організаціями вимог Закону;
3) виявлення фактів порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії;
4) аналізу законного та цільового використання політичною партією коштів державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності за звітний період у разі отримання такого фінансування та відповідності даних Звіту інформації, отриманій від банківських установ, з інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інформації, що надходить та/або отримана Національним агентством від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; аналізу відповідності даних Звіту інформації, отриманій від інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також фізичних осіб в установленому законом порядку, яка може бути підтверджена;
5) виявлення фактів незаконного та нецільового використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, шляхом використання їх на фінансування участі у виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах або на цілі, не пов’язані із статутною діяльністю, а також фактів зарахування на окремий рахунок, відкритий для державного фінансування статутної діяльності політичних партій, інших коштів, ніж кошти державного бюджету, виділені на фінансування статутної діяльності партії.
Встановлення наявності або відсутності фактів порушень законодавства щодо фінансування передвиборної агітації здійснюється шляхом аналізу даних про надання або отримання політичною партією, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатом у депутати в одномандатному окрузі фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації із всеукраїнського або місцевого референдуму, зокрема, аналізу копій звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів за джерелами їх формування, відповідності осіб, які зробили внески до виборчого фонду, вимогам Закону, відповідності розміру добровільного внеску особи до виборчого фонду його граничному розміру, встановленому Законом, відповідності розміру виборчого фонду граничному розміру, встановленому законодавством. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code