Науково-практичний коментар до ст. 213 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Науково-практичний коментар до ст. 213 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
 
Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:
1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;
2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;
{ Пункт третій статті 213 виключений на підставі Закону N 244/94-ВР від 15.11.94 }
4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом, місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України;
5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом.
 
Коментар:
 
Будь-яка правозастосовча діяльність є складним процесом і проходить ряд послідовних стадій. Провадження у справах про адміністративні правопорушення складаються з таких стадій: 1) порушення справи; 2) адміністративне розслідування; 3) розгляд справи і прийняття щодо нього рішень; 4) перегляд постанови у скарзі або протесту; 5) виконання постанови у справі. Стадія розгляду справи є дуже важливою, адже її результатом буде рішення у справі, а воно повинно бути об\’єктивним, законним і справедливим.
У зв\’язку з тим, що сфера суспільних відносин, на які посягають адміністративні правопорушення дуже різноманітна, коло осіб, що уповноважені розглядати такі справи достатньо широке – близько 40 суб\’єктів (разом із переліченими у статтях 218-2448). Звичайно, що об\’єкт, на який посягає правопорушення, має бути сферою дії органу, що розглядає це правопорушення. Так, наприклад, органи державного пожежного нагляду розглядають справи щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 223 КпАП). Велика кількість органів, що наділені правом розглядати адміністративні правопорушення, з одного боку, забезпечує оперативність і кваліфікованість здійснення цієї стадії, з іншого, – впливає на стан законності (адже ці органи постійно змінюються, змінюються їх повноваження).
Адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад та виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад – розглядаються у ст. 218 і 219 КпАП.
Районні (міські) суди (судді). Діяльність судів регламентується Конституцією України, законами України «Про судоустрій України» від 07.02.2002 р., «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р., «Про статус суддів» від 15.12.1992 р. та іншими нормативно-правовими актами. В останній час компетенція судів значно розширилася. Це пов\’язано, по-перше, з необхідністю термінового (оперативного) застосування заходів адміністративного стягнення. Адміністративному провадженню не властива складна процедура розслідування справ. Строки розгляду справ є короткими: 1, 3, 5, 7, 15, доба (ст. 277 КпАП). Наприклад, суд повинен протягом однієї доби розглянути справу щодо заготівлі, переробки або збуту радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 422), або щодо незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (ст. 44 КпАП). По-друге, до компетенції судів віднесено розгляд справ, де правопорушення за ступенем громадської небезпеки наближається до злочину. Наприклад, дрібне хуліганство (ст. 173 КпАП), неправомірне використання державного майна (ст. 184і КпАП) і т.д.
Також згідно зі ст. 221 суди мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від 16 до 18 років і застосовувати до них заходи впливу, що перелічені у ст. 24і КпАП.
Органи внутрішніх справ. Підвідомчість цього органа, що має право розглядати справи про адміністративні правопорушення, регламентуються ст. 222 КпАП. До завдань органів внутрішніх справ належить:
– забезпечення безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
– запобігання правопорушенням та їх припинення;
– охорона і забезпечення громадського порядку;
– виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
– забезпечення безпеки дорожнього руху;
– захист усіх форм власності;
– притягнення порушників до відповідальності.
Діяльність органів внутрішніх справ має багатоаспектний характер. Так, згідно із ст. 222 КпАП органи внутрішніх справ розглядають справи: ч. 1 ст. 115 КпАП – про порушення правил користування засобами морського транспорту; ч. 1 ст. 119 КпАП – про пошкодження внутрішнього обладнання та стекол автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв; ст. 161 – щодо незаконного відпуску або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів та інші.
Органи державних інспекцій. До них належать органи таких державних інспекцій, як: державна інспекція якості лікарських засобів, головна державна інспекція з карантину рослин України, податкові інспекції, державні інспекції охорони праці та ін. Справи про адміністративні правопорушення можуть розглядатися іншими органами чи посадовими особами, уповноваженими на те КпАП, а саме тими, що перелічені у главі 17 КпАП: органи Державної прикордонної служби, органи залізничного транспорту, органи морського і річкового транспорту та інші.
Уповноважені органи (посадова особа) повинна оцінити зібрані докази у справі за власним переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об\’єктивному дослідженні обставин справи в їх сукупності. До того ж треба керуватися законом і правосвідомістю. На підставі оцінки доказів приймається відповідне рішення. За результатами розгляду справи виноситься одна з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24-1 КпАП; 3) про припинення справи.
Постанова виконавчого комітету селищної, сільської ради приймається у формі рішення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code