Category Банковское право

2.8. Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку мають містити:

 2.8. Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку мають 
містити:
     опис організаційної  структури  внутрішньобанківської системи 
запобігання    легалізації    кримінальних    доходів/фінансуванню 
тероризму;
     вимоги до   кадрового   забезпечення    внутрішньобанківської 
системи  запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню 
тероризму;
     основні засади   діяльності   (принципи,   завдання,   права) 
окремого структурного підрозділу банку із запобігання  легалізації 
кримінальних   доходів/фінансуванню   тероризму   (у   разі   його 
створення);
     порядок обігу  та  забезпечення  конфіденційності  інформації 
щодо фінансових операцій;
     порядок надання   інформації   до   правоохоронних   органів, 
визначених законодавством України;
     опис формату   і   структури   реєстру   фінансових  операцій 
(зведеного реєстру фінансових операцій);
     порядок ведення  та  доступу  до  реєстру  (у  тому  числі до 
зведеного реєстру) фінансових операцій;
     порядок прийняття   рішення   щодо  внесення  інформації  про 
фінансову операцію до реєстру фінансових операцій;
     порядок прийняття  рішення щодо надання інформації та надання 
інформації про фінансову  операцію  до  Спеціально  уповноваженого 
органу;
     порядок надання інформації на запит Спеціально уповноваженого 
органу у випадках, передбачених Законом ( 249-15 );
     порядок зупинення фінансових операцій  за  рішенням  банку  у 
випадках, передбачених Законом ( 249-15 );
     порядок виконання рішень/доручень  Спеціально  уповноваженого 
органу у випадках, передбачених Законом ( 249-15 );
     порядок зберігання  документів   та   інформації   з   питань 
фінансового моніторингу. 
     2.9. Програма  ідентифікації  та  вивчення клієнтів банку має 
містити:
     а) розподіл  обов\’язків  та  визначення  підрозділу(ів) банку 
та/або   працівників   банку,   відповідальних    за    проведення 
ідентифікації,  оцінку  фінансового  стану  клієнта  та  уточнення 
інформації про клієнта та/або осіб, які діють від імені клієнта;
     б) порядок  з\’ясування  мети  і  характеру  майбутніх ділових 
відносин з клієнтами та  документального  підтвердження  отриманих 
результатів;
     в) порядок ідентифікації клієнта (осіб,  які діють від  імені 
клієнта)  у  разі установлення ділових відносин з ним,  проведення 
клієнтом фінансової операції з готівкою без відкриття рахунку;
     г) особливості здійснення щодо окремих типів клієнтів:
     спрощеної ідентифікації;
     поглибленої (посиленої)    ідентифікації    і   вивчення   їх 
фінансової діяльності;
     ґ) порядок   одержання   відомостей  та  інформації  стосовно 
ідентифікації клієнтів, які користуються послугами, що надаються з 
використанням новітніх технологій;
     д) порядок проведення оцінки фінансового  стану  клієнтів  на 
підставі показників, що характеризують фінансовий стан клієнта;
     е) заходи щодо уточнення інформації про клієнта, у тому числі 
про  його  діяльність і фінансовий стан,  порядок проведення таких 
заходів;
     є) порядок   класифікації  клієнтів  відповідно  до  Програми 
оцінки   та   управління   ризиками    легалізації    кримінальних 
доходів/фінансування тероризму (далі – Програма оцінки ризиків), а 
також  порядок  ужиття  заходів  щодо  клієнтів,  діяльність  яких 
свідчить  про  підвищений  ризик  проведення ними таких фінансових 
операцій;
     ж) порядок   та   строки   проведення  заходів  із  перевірки 
інформації про клієнта (особу, яка діє від його імені), якщо:
     виникли сумніви щодо достовірності наданої ним інформації;
     ризик проведення клієнтом фінансових операцій  з  легалізації 
кримінальних доходів/фінансування тероризму оцінюється як високий;
     з) порядок вивчення фінансової  діяльності  клієнта,  у  тому 
числі   порядок   проведення   щоквартального  аналізу  фінансових 
операцій клієнтів;
     и) порядок   ведення   електронної   анкети,   який   повинен 
забезпечити  своєчасність,  повноту  та   достовірність   унесення 
інформації до електронної анкети клієнта;
     і) порядок відмови в  передбачених  Законом  (  249-15  )  та 
Законом  про  банки  ( 2121-14 ) випадках від установлення ділових 
відносин або проведення фінансової операції. 
     2.10. У Програмі оцінки ризиків  мають  ураховуватися  обсяги 
проведених   банком   фінансових   операцій,  перелік  послуг,  що 
надаються клієнтам,  спрямованість на певні види обслуговування, а 
також стратегія розвитку банку.
     Програма оцінки ризиків має включати:
     а) порядок    організації    системи    управління   ризиками 
легалізації кримінальних      доходів/фінансування       тероризму 
(з визначенням  структури та функціональних обов\’язків працівників 
за всіма  напрямами  діяльності  банку  в  процесі  обслуговування 
клієнтів) з   урахуванням  особливостей  оцінки  ризиків  клієнтів 
(на всіх етапах  обслуговування)  та  ризику  використання  послуг 
банку  для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму 
банку (у цілому) і в розрізі його  відокремлених  підрозділів  або 
областей;
     б) методику оцінки ризиків легалізації кримінальних  доходів/ 
фінансування  тероризму  (окремо  для  оцінки  ризиків клієнтів та 
ризику використання послуг банку), що має містити:
     критерії та показники для визначення рівнів ризиків;
     вхідні дані та інформаційні  джерела  для  проведення  оцінки 
ризиків;
     алгоритм (модель) проведення оцінки ризиків;
     шкалу визначення рівнів ризиків;
     порядок перевірки достовірності результатів  оцінки  ризиків, 
який, зокрема, має передбачати зіставлення отриманих результатів і 
результатів перевірок банку  службою  внутрішнього  аудиту  та/або 
окремим   структурним   підрозділом   із  запобігання  легалізації 
кримінальних доходів/фінансуванню тероризму і Національним банком;
     в) порядок здійснення моніторингу ризиків клієнтів та аналізу 
ризику використання  послуг  банку  для  легалізації  кримінальних 
доходів/фінансування тероризму, що передбачає:
     періодичність їх  проведення  (не  рідше   одного   разу   на 
квартал);
     звітність (порядок  та  строки  доведення  результатів,   які 
зазначаються  у  звітності,  до  відома відповідального працівника 
банку  та  керівника  виконавчого  органу  банку/керівника   філії 
іноземного банку);
     г) перелік застережних заходів/належних заходів,  порядок  та 
строки  їх  проведення,  контроль  за  результатами  відповідно до 
вжитих заходів;
     ґ) порядок  проведення  навчання  працівників щодо практичної 
реалізації Програми оцінки ризиків. 
     2.11. Програма здійснення фінансового моніторингу  за  певним 
напрямом  діяльності  банку  в процесі обслуговування клієнтів має 
містити:
     а) розподіл  обов\’язків  та  визначення підрозділу(ів) та/або 
працівників банку,  відповідальних  за  своєчасність  виявлення  і 
надання   інформації   про   фінансові   операції,  що  підлягають 
фінансовому моніторингу або  стосовно  яких  є  достатні  підстави 
підозрювати,  що  вони  пов\’язані,  стосуються  або призначені для 
фінансування тероризму, відповідальному працівникові банку;
     б) ознаки  фінансових операцій за певним напрямом діяльності, 
які:
     підлягають обов\’язковому фінансовому моніторингу;
     підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;
     можуть бути   пов\’язані,  стосуватися  або  призначатися  для 
фінансування тероризму;
     в) порядок виявлення фінансових операцій, які:
     підлягають обов\’язковому фінансовому моніторингу;
     підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;
     можуть бути  пов\’язані,  стосуватися  або  призначатися   для 
фінансування   тероризму,   а   також   якщо   їх  учасниками  або 
вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, 
пов\’язаних  із  здійсненням терористичної діяльності або щодо яких 
застосовано міжнародні санкції.
     Банк зобов\’язаний у цьому порядку передбачити:
     обов\’язкове здійснення аналізу фінансової  операції  з  метою 
виявлення  тих,  що  підлягають фінансовому моніторингу,  згідно з 
вимогами пункту 6.1 розділу VI цього Положення;
     порядок застосування   програмного   забезпечення  в  процесі 
виявлення фінансових операцій  у  випадках,  передбачених  Законом 
( 249-15 ), у тому числі тих, учасниками або вигодоодержувачами за 
якими є особи,  які  включені  до  переліку  осіб,  пов\’язаних  із 
здійсненням  терористичної  діяльності  або  щодо яких застосовано 
міжнародні санкції;
     г) особливості  виявлення  фінансових  операцій,  які містять 
ознаки фінансового моніторингу,  що здійснюються  з  використанням 
новітніх   технологій,   які,   зокрема,  забезпечують  проведення 
фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;
     ґ) порядок  ужиття  заходів  щодо  з\’ясування  суті  та  мети 
фінансової операції клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу;
     д) порядок   посиленого   моніторингу   фінансових   операцій 
клієнтів із високим рівнем ризику. Цей порядок має передбачати дії 
щодо аналізу всіх фінансових операцій, які проводить клієнт;
     е) порядок підготовки та надання працівниками відповідальному 
працівникові банку або працівникові, уповноваженому відповідальним 
працівником банку,  інформації про  фінансові  операції,  а  також 
іншої  інформації,  необхідної  для прийняття рішення про внесення 
інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових  операцій, 
та   прийняття   відповідальним   працівником  банку  рішення  про 
повідомлення Спеціально уповноваженого органу,  а  також  фіксації 
отримання  зазначеної  інформації відповідальним працівником банку 
або працівником,  уповноваженим відповідальним працівником  банку, 
та  прийнятого  відповідальним  працівником банку або працівником, 
уповноваженим  відповідальним  працівником  банку,  рішення   щодо 
реєстрації цієї фінансової операції. 
     2.12. Банк,  який  є платіжною організацією платіжної системи 
та/або  членом  платіжної  системи,  зобов\’язаний   розробити   та 
затвердити  Програму здійснення фінансового моніторингу фінансових 
операцій з переказу коштів за допомогою платіжної системи (у  тому 
числі з використанням спеціальних платіжних засобів) з урахуванням 
вимог, установлених у пункті 2.11 цього розділу.
     Банк –   платіжна  організація  платіжної  системи  або  член 
платіжної системи повинен установити  Правила  внутрішньодержавної 
та  міжнародної  платіжної системи,  платіжною організацією якої є 
банк, які мають містити, зокрема:
     вимоги, установлені    законодавством    України    у   сфері 
запобігання    легалізації    кримінальних    доходів/фінансуванню 
тероризму,  які  поширюватимуться  на банк – юридичну особу в разі 
його участі в платіжній  системі,  і  порядок  виконання  ним  цих 
вимог, який має відповідати міжнародним стандартам у цій сфері;
     порядок забезпечення в  платіжній  системі  виконання  сьомої 
спеціальної  рекомендації  Групи  з  розробки  фінансових  заходів 
боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( 1124-2001-п ) щодо боротьби 
з фінансуванням тероризму. 
     2.13. Банк   для   забезпечення  належного  рівня  підготовки 
персоналу   з   питань   запобігання   легалізації    кримінальних 
доходів/фінансуванню  тероризму  розробляє  та реалізовує Програму 
навчання та    підвищення    кваліфікації    працівників     банку 
(далі – Програма навчання).
     Програма навчання складається з урахуванням того, що основною 
умовою успішного здійснення банком діяльності з питань запобігання 
легалізації   кримінальних   доходів/фінансуванню   тероризму    є 
безпосередня  участь кожного працівника (у межах його компетенції) 
у цьому процесі.  Щорічно відповідно  до  Програми  навчання  банк 
складає  плани  проведення  навчання  та  підвищення  кваліфікації 
працівників банку та забезпечує фіксування  результатів  отриманих 
працівниками банку знань.
     Програма навчання має включати, зокрема, таке:
     а) заходи  з  організації навчання працівників залежно від їх 
посадових обов\’язків за такими напрямами:
     ознайомлення працівників   із   законодавством   України   та 
міжнародними  документами,  рекомендаціями  Базельського  комітету 
банківського нагляду з питань запобігання легалізації кримінальних 
доходів/фінансуванню тероризму;
     ознайомлення працівників  з  внутрішніми  документами банку з 
питань здійснення фінансового моніторингу;
     практичні заняття щодо реалізації внутрішніх документів банку 
з питань здійснення фінансового моніторингу;
     б) заходи  з  організації підвищення кваліфікації працівників 
банку з питань запобігання  легалізації  кримінальних  доходів  за 
такими напрямами:
     вивчення передового   досвіду   щодо   виявлення   фінансових 
операцій  клієнтів,  які  можуть  бути  пов\’язані  з  легалізацією 
кримінальних доходів/фінансуванням тероризму (типологій, схем);
     ознайомлення із  засобами  і  прийомами  вивчення клієнтів та 
перевірки інформації щодо їх ідентифікації.
     Працівник банку,   відповідальний   за  виконання  програм(и) 
здійснення фінансового моніторингу операцій з цінними паперами,  у 
разі  здійснення  банком  професійної  діяльності  на ринку цінних 
паперів проходить навчання та/або підвищення кваліфікації з питань 
запобігання    легалізації    кримінальних    доходів/фінансуванню 
тероризму відповідно до вимог Державної комісії з  цінних  паперів 
та фондового ринку. 

Read More