Стаття 2. Законодавство про платіжні системи та переказ коштів

Стаття 2. Законодавство про платіжні системи та переказ коштів

 Стаття 2. Законодавство про платіжні системи та переказ коштів 
     2.1. Загальні  засади  функціонування  платіжних   систем   в 
Україні,   відносини   у   сфері   переказу   коштів   регулюються 
Конституцією України  (  254к/96-ВР  ),  законами   України   \”Про 
Національний банк  України\”  (  679-14 ),  \”Про банки і банківську 
діяльність\”  (  2121-14 ), \”Про поштовий зв\’язок\” ( 2759-14 ), цим 
Законом,     іншими     актами     законодавства     України    та 
нормативно-правовими  актами  Національного банку України, а також 
Уніфікованими  правилами та звичаями для документарних акредитивів 
Міжнародної торгової палати ( 988_003 ), Уніфікованими правилами з 
інкасо  Міжнародної  торгової  палати  (  988_002 ), Уніфікованими 
правилами  по  договірних  гарантіях  Міжнародної  торгової палати 
(  988_005  )  та  іншими  міжнародно-правовими  актами  з  питань 
переказу коштів.
{  Стаття  2  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 2599-IV 
( 2599-15 ) від 31.05.2005 } 
     Стаття 3. Кошти в Україні 
     3.1. Кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) 
або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках). 
     3.2. Грошові знаки випускаються у формі банкнот і  монет,  що 
мають зазначену на них номінальну вартість. 
     3.3.  Гривня  як  грошова  одиниця  України (гривня) є єдиним 
законним  платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними 
і  юридичними  особами  без  будь-яких  обмежень на всій території 
України для проведення переказів та розрахунків.
{  Пункт  3.3  статті  3  із  змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     Стаття  4.  Форми  та види розрахунків, що застосовуються при 
                 проведенні переказу 
     4.1. Для  проведення  переказу можуть використовуватися кошти 
як у готівковій, так і в безготівковій формі. 
     Види безготівкових  розрахунків  визначаються   законами   та 
прийнятими  на їх основі нормативно-правовими актами Національного 
банку України.
{   Стаття  4  в  редакції  Закону  N  2056-IV  (  2056-15  )  від 
06.10.2004 } 
     Стаття 5. Суб\’єкти переказу коштів 
     5.1. Суб\’єктами   правових   відносин,   що   виникають   при 
здійсненні  переказу  коштів,  є  учасники, користувачі (платники, 
отримувачі) платіжних систем.
{  Пункт  5.1  статті  5  із  змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     5.2. Відносини   між   суб\’єктами   переказу  регулюються  на 
підставі  договорів,  укладених  між  ними  з  урахуванням   вимог 
законодавства України. 
     Стаття 6. Порядок відкриття банками рахунків своїм клієнтам 
     6.1. Банки  мають право відкривати рахунки резидентам України 
(юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), 
нерезидентам України (юридичним особам-інвесторам, представництвам 
юридичних осіб в Україні та фізичним особам). 
     На   період   підготовки   та  проведення  фінальної  частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні банки мають  право 
до  30  листопада  2012  року  відкривати  поточні  рахунки  УЄФА. 
{  Пункт  6.1  статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом 
N  2584-VI  (  2584-17  )  від 05.10.2010 – зміна втрачає чинність 
30 листопада 2012 року } 
     6.2. Особи,  визначені в пункті 6.1 цієї статті,  мають право 
відкривати  рахунки  в  будь-яких  банках  України  відповідно  до 
власного  вибору для забезпечення своєї господарської діяльності і 
власних потреб.
{  Пункт  6.2  статті  6 із змінами, внесеними згідно  із  Законом 
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 } 
     6.3. Порядок   відкриття   банками   рахунків  та  їх  режими 
визначаються Національним банком України.  Умови відкриття рахунка 
та  особливості його функціонування передбачаються в договорі,  що 
укладається між банком і його клієнтом – власником рахунка. 
     6.4.  У  разі  відкриття  рахунка  клієнтом, щодо якого існує 
публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, 
банк зупиняє видаткові операції з такого рахунка на суму обтяження 
та  повідомляє  державному  виконавцеві  про  відкриття   рахунка. 
Повідомлення   про   відкриття   рахунка   вручається   державному 
виконавцеві власником рахунка,  який зобов\’язаний подати до  банку 
документи,   що   підтверджують   отримання  державним  виконавцем 
повідомлення.
{  Статтю  6  доповнено  пунктом  6.4  згідно із Законом N 2677-VI 
( 2677-17 ) від 04.11.2010 } 
     6.5. Державний виконавець вирішує питання  щодо  необхідності 
накладення арешту на кошти боржника, що зберігаються на відкритому 
рахунку,  та у семиденний строк з моменту надходження повідомлення 
інформує банк про прийняте рішення.
{  Статтю  6  доповнено  пунктом  6.5  згідно із Законом N 2677-VI 
( 2677-17 ) від 04.11.2010 } 
     6.6. Відновлення   видаткових  операцій  на  рахунках  такого 
клієнта  здійснюється  у  разі,  якщо  державний   виконавець   не 
повідомив про прийняте рішення у встановлений строк, перебіг якого 
починається з дати,  зазначеної у відмітці про отримання державним 
виконавцем повідомлення.
{  Статтю  6  доповнено  пунктом  6.6  згідно із Законом N 2677-VI 
( 2677-17 ) від 04.11.2010 } 
     Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками 
               або іншими установами – учасниками платіжної 
               системи своїм клієнтам 
     7.1. Банки  мають  право  відкривати  своїм  клієнтам вкладні 
(депозитні), поточні та кореспондентські рахунки. 
     7.1.1. Вкладний   (депозитний)   рахунок   –   рахунок,    що 
відкривається  банком  клієнту на договірній основі для зберігання 
коштів, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений 
строк  та  під  визначений  процент  (дохід)  відповідно  до  умов 
договору. 
     7.1.2. Поточний рахунок – рахунок,  що  відкривається  банком 
клієнту  на  договірній  основі для зберігання коштів і здійснення 
розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних  інструментів 
відповідно до умов договору та вимог законодавства України. 
     7.1.3. Кореспондентський рахунок – рахунок,  що відкривається 
одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів. 
     Відкриття кореспондентських  рахунків   здійснюється   шляхом 
встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку,  що 
визначається  Національним  банком   України,   та   на   підставі 
відповідного договору. 
     7.1.4. Особливості     режимів     функціонування    вкладних 
(депозитних),  поточних та кореспондентських рахунків визначаються 
нормативно-правовими   актами   Національного   банку  України  та 
договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками. 
     7.1.5. Зарахування коштів на рахунок клієнта здійснюється  як 
шляхом  внесення  їх  у  готівковій  формі,  так і шляхом переказу 
коштів у безготівковій формі з інших рахунків. 
     7.2.  Установа  –  учасник  платіжної системи може відкривати 
рахунки  учасникам  платіжної  системи  відповідно  до правил цієї 
платіжної системи, погоджених з Національним банком України.
{  Пункт  7.2  статті  7  із  змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 } 
{ Стаття 7 в редакції Закону N 906-IV ( 906-15 ) від 05.06.2003 } 
     Стаття 8. Строки проведення переказу 
     8.1. Банк  зобов\’язаний  виконати   доручення   клієнта,   що 
міститься  в  розрахунковому  документі,  який  надійшов  протягом 
операційного часу банку, в день його надходження. 
     У разі  надходження  розрахункового  документа   клієнта   до 
обслуговуючого  банку  після  закінчення  операційного  часу  банк 
зобов\’язаний виконати доручення  клієнта,  що  міститься  в  цьому 
розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня. 
     Банки та їх клієнти мають право передбачати в договорах інші, 
ніж встановлені в абзацах першому та другому цього пункту,  строки 
виконання доручень клієнтів. 
     8.2. Банк   зобов\’язаний   виконати  доручення  клієнта,  яке 
міститься в документі на переказ  готівки,  протягом  операційного 
часу в день надходження цього документа до банку. 
     Банки та  їх  клієнти  мають  право  обумовлювати в договорах 
інші, ніж встановлені в цьому пункті, строки переказу готівки. 
     8.3. За порушення строків,  встановлених пунктами 8.1 та  8.2 
цієї статті,  банк, що обслуговує платника, несе відповідальність, 
передбачену цим Законом. 
     8.4. Міжбанківський переказ  виконується  в  строк  до  трьох 
операційних днів. 
     Внутрішньобанківський переказ     виконується     в    строк, 
встановлений внутрішніми нормативними актами банку,  але  не  може 
перевищувати двох операційних днів. 
     8.5.   Строки  проведення  переказу  за  допомогою  платіжних 
інструментів,  крім  встановлених  пунктами  8.1-8.4  цієї статті, 
визначаються   правилами   платіжної  системи  та  договорами,  що 
укладаються  між  учасниками  та  користувачами платіжної системи. 
Строк  виконання  міжбанківського  переказу,  що  здійснюється  на 
підставі   клірингових   вимог,   не   може   перевищувати  строк, 
установлений пунктом 8.4 цієї статті.
{  Пункт  8.5  статті  8  із  змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     8.6. Учасники платіжної системи мають забезпечити пересилання 
паперових документів на переказ у межах України у  строк  до  семи 
робочих днів, а у межах однієї області – до трьох робочих днів. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code