ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

Розділ II 
                         ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ 
Стаття 9. Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні 
     9.1.  Переказ  в  Україні  може  здійснюватися  за  допомогою 
внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем. 
 
     {  Абзац  другий  пункту  9.1  статті 9 виключено на підставі 
Закону N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 } 
 
     9.2.  Платіжна  система (крім внутрішньобанківської платіжної 
системи)   діє   відповідно   до  правил,  установлених  платіжною 
організацією відповідної платіжної системи. 
     Внутрішньобанківська   платіжна  система  діє  відповідно  до 
внутрішніх документів банку. 
     Діяльність   платіжної   системи   має   відповідати  вимогам 
законодавства України. 
     9.2.1.   Правила   платіжної   системи   мають  установлювати 
організаційну  структуру  платіжної системи, умови участі, порядок 
вступу   та   виходу  із  системи,  управління  ризиками,  порядок 
ініціювання  та  здійснення  переказу  і  взаєморозрахунків за цим 
переказом  у системі, порядок вирішення спорів учасників між собою 
та  між  учасниками  і  користувачами, систему захисту інформації, 
порядок проведення реконсиляції. 
     9.2.2.  Правила  платіжної  системи,  а  також  договори,  що 
укладаються  платіжною організацією платіжної системи з учасниками 
цієї  системи,  мають  передбачати  порядок  врегулювання випадків 
нездатності   виконання   учасниками   платіжної   системи   своїх 
зобов\’язань. 
     9.3.  Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, 
систем  розрахунків,  учасників  цих  систем  та операторів послуг 
платіжної  інфраструктури  (далі  –  Реєстр). Платіжні організації 
платіжних  систем,  учасники  платіжних систем та оператори послуг 
платіжної  інфраструктури  мають  право  здійснювати  діяльність в 
Україні  виключно  після  їх реєстрації шляхом внесення відомостей 
про них до Реєстру. 
     Національний   банк  України  здійснює  внесення  до  Реєстру 
відомостей щодо: 
     внутрішньодержавної    платіжної   системи   та   міжнародної 
платіжної  системи,  платіжною організацією якої є резидент, після 
узгодження правил цієї платіжної системи; 
     міжнародної  платіжної системи, платіжною організацією якої є 
нерезидент,  після  узгодження  умов  та  порядку  діяльності цієї 
платіжної системи в Україні; 
     внутрішньобанківської   платіжної   системи  після  отримання 
повідомлення банку про початок діяльності цієї системи; 
     учасника внутрішньодержавної платіжної системи та міжнародної 
платіжної  системи,  платіжною організацією якої є резидент, після 
отримання  повідомлення  платіжної організації про укладений з цим 
учасником договір; 
     учасника    міжнародної    платіжної    системи,    платіжною 
організацією  якої  є  нерезидент,  після  реєстрації договору про 
участь у міжнародній платіжній системі; 
     оператора  послуг  платіжної  інфраструктури після узгодження 
умов та порядку його діяльності. 
     Національний  банк  України  здійснює  внесення відомостей до 
Реєстру  щодо  платіжної  системи,  учасника  платіжної системи та 
оператора послуг платіжної інфраструктури в порядку, встановленому 
нормативно-правовими актами Національного банку України. 
     9.4.  Банки,  які  уклали договори з платіжними організаціями 
платіжних  систем, зобов\’язані надавати користувачам незалежно від 
їх місцезнаходження/місця проживання однаковий доступ до отримання 
послуг  банку  з  переказу  та  отримання  інформаційних послуг із 
використанням  електронних  платіжних  засобів,  забезпечивши таку 
можливість   у   всіх  відокремлених  підрозділах  банку,  в  яких 
здійснюється обслуговування рахунків користувачів. 
     9.5.   Платіжні   організації  платіжних  систем  зобов\’язані 
забезпечувати однакові умови доступу та користування послугами цих 
платіжних   систем   всім  учасникам  цих  платіжних  систем,  які 
здійснюють свою діяльність в Україні. 
     9.6.   Учасники   платіжних  систем  зобов\’язані  забезпечити 
надання  інформації  про  надання  послуг  з  переказу  коштів для 
захисту прав споживачів таких послуг. 
     9.7.    Учасники   платіжних   систем   сплачують   платіжним 
організаціям  платіжних  систем  за  послуги, які надаються ними в 
Україні, виключно в гривнях.
{  Стаття  9  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 2056-IV 
(   2056-15   )  від  06.10.2004;  в  редакції  Закону  N  5284-VI 
( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     Стаття 10. Внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи, 
                створені резидентами 
     10.1.  Банки  та/або  небанківські  установи-резиденти  мають 
право  створювати  та  бути  учасниками внутрішньодержавних та/або 
міжнародних платіжних систем. 
     10.2.  Національний  банк  України  має  право  установлювати 
вимоги  до платіжних організацій платіжних систем залежно від виду 
переказів, які здійснюються в платіжній системі. 
     10.3. Учасниками платіжної системи в Україні мають право бути 
банк,  що  має  банківську ліцензію Національного банку України, а 
також   небанківська   фінансова   установа,   яка   має  ліцензію 
Національного  банку  України  на  переказ  коштів  без  відкриття 
рахунків, які уклали договори з платіжною організацією відповідної 
системи.
{  Стаття  10  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 2056-IV 
(   2056-15   )  від  06.10.2004;  в  редакції  Закону  N  5284-VI 
( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     Стаття 11. Системи електронних платежів Національного банку 
                України 
     11.1.  Національний банк України має право створювати системи 
міжбанківських  розрахунків,  системи  роздрібних платежів та інші 
види   платіжних  систем.  Національний  банк  України  забезпечує 
безперервне,   надійне  та  ефективне  функціонування  і  розвиток 
створених ним платіжних систем. 
     11.2. Створені Національним банком України платіжні системи є 
державними платіжними системами. 
     11.3.  Національний  банк України є платіжною організацією та 
розрахунковим банком для створених ним платіжних систем. 
     Відносини  між платіжною організацією та учасниками створених 
Національним   банком   України   платіжних   систем   регулюються 
договорами. 
     11.4.  Для  проведення переказів через систему міжбанківських 
розрахунків  Національного банку України банки-резиденти, Державна 
казначейська  служба України, Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках відкривають рахунки в Національному 
банку України. 
     11.5.  Порядок  функціонування  створених Національним банком 
України  платіжних систем, прийняття і виключення з них учасників, 
проведення  переказу  за їх допомогою та інші питання, пов’язані з 
їх діяльністю, визначаються Національним банком України.
{  Стаття  11  в  редакції  Закону  N  5178-VI  (  5178-17  )  від 
06.07.2012 } 
     Стаття 12. Міжнародні платіжні системи, створені 
                нерезидентами 
     12.1.  Банки,  а  також  небанківські фінансові установи, які 
мають  ліцензію  Національного банку України на переказ коштів без 
відкриття  рахунків,  мають  право  укладати договори з платіжними 
організаціями     міжнародних    платіжних    систем,    створених 
нерезидентами,  про участь у відповідних системах, якщо ці системи 
внесені до Реєстру. 
     12.2. Банкам, небанківським фінансовим установам та платіжним 
організаціям створених ними систем забороняється укладати договори 
про  участь  у  міжнародних  платіжних  системах, які передбачають 
обмеження  прав  банків,  небанківських  фінансових  установ та їх 
представників  брати участь в інших міжнародних платіжних системах 
та заснованих за їх участю організаціях.
{  Стаття  12  в  редакції  Законів  N  2056-IV  (  2056-15  ) від 
06.10.2004, N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
                            Розділ III 
                       ПЛАТІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ 
     Стаття 13. Порядок застосування платіжних інструментів 
     13.1. Порядок  виконання  операцій із застосуванням платіжних 
інструментів,  у  тому  числі   обмеження   щодо   цих   операцій, 
визначаються   законами  України  та  нормативно-правовими  актами 
Національного банку України. 
     13.2.  Порядок  інформування  клієнта  про рух коштів за його 
рахунком  визначається  нормативно-правовими  актами Національного 
банку України.
{  Статтю  13  доповнено  пунктом 13.2 згідно із Законом N 5284-VI 
( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     Стаття 14. Електронні платіжні засоби 
     14.1.  Електронний  платіжний засіб може існувати в будь-якій 
формі,  на  будь-якому  носії,  що дає змогу зберігати інформацію, 
необхідну для ініціювання електронного переказу. 
     14.2.  Емісія  електронних  платіжних засобів у межах України 
проводиться  виключно  банками,  що  уклали  договір  з  платіжною 
організацією  відповідної  платіжної системи та отримали її дозвіл 
на  виконання  цих  операцій  (крім  банків, які здійснюють емісію 
електронних   платіжних  засобів  для  використання  в  межах  цих 
банків). 
     14.3. Порядок проведення емісії електронних платіжних засобів 
та здійснення операцій із їх використанням, у тому числі обмеження 
щодо  порядку  емісії  та здійснення операцій із їх використанням, 
визначаються   нормативно-правовими   актами  Національного  банку 
України. 
     14.4.  Платіжна  організація  відповідної  платіжної  системи 
визначає  вид  електронного  платіжного  засобу  (крім  мобільного 
платіжного  інструменту,  реалізованого  на програмній основі), що 
емітується банком, тип його носія ідентифікаційних даних (магнітна 
смуга,  мікросхема  тощо),  реквізити,  що  наносяться  на нього в 
графічному вигляді. 
     Учасник  платіжних  систем має право розміщувати на платіжній 
картці одночасно дві і більше торговельні марки (знаки для товарів 
і  послуг)  платіжних  систем відповідно до договорів з платіжними 
організаціями   всіх  платіжних  систем,  торговельні  марки  яких 
розміщені  на  платіжній картці. Ці договори мають містити правила 
виконання операцій з використанням платіжної картки. 
     Електронний   платіжний   засіб   має   містити   обов\’язкові 
реквізити,  які  дають  змогу  ідентифікувати  платіжну систему та 
емітента. 
     Банк-резидент – учасник платіжної системи має право емітувати 
електронні  платіжні  засоби, що поряд із платіжним додатком мають 
нефінансові  додатки,  які  можуть  містити  ідентифікаційні дані, 
інформацію   про   пільги,  страхування  та  іншу  інформацію  про 
держателя   і   дають   змогу   ідентифікувати  їх  держателів  та 
обліковувати   виконані   ними   операції   із  застосуванням  цих 
електронних платіжних засобів у певних системах виплат, надання та 
обліку послуг, пільг, знижок тощо. 
     14.5.  Користувачем  електронного платіжного засобу може бути 
юридична  або  фізична  особа.  Електронний  платіжний  засіб,  за 
допомогою  якого  можна  ініціювати переказ з рахунка користувача, 
має дозволяти ідентифікувати користувача. 
     14.6.  Електронний  платіжний  засіб  має відповідати вимогам 
щодо    захисту    інформації,   передбаченим   цим   Законом   та 
нормативно-правовими актами Національного банку України. 
     14.7.  Банк  має право передати електронний платіжний засіб у 
власність  користувача  або  надати йому в користування в порядку, 
визначеному договором. 
     14.8.  Банк  та  користувач укладають договір щодо порядку та 
умов  використання  електронного  платіжного  засобу.  Банк  перед 
укладенням  договору зобов\’язаний ознайомити користувача з умовами 
договору  про  використання електронного платіжного засобу (далі у 
цій  статті  –  договір),  ознайомити з тарифами на обслуговування 
електронного   платіжного   засобу   та   правилами   користування 
електронним   платіжним  засобом.  Банк  зобов\’язаний  забезпечити 
викладення  цієї  інформації  в  доступній формі й розмістити її в 
доступному  для користувача місці, а також надати на його вимогу в 
письмовій або електронній формі. 
     14.9.   Банк   зобов\’язаний   під   час  видачі  електронного 
платіжного  засобу надати користувачеві примірник договору, правил 
користування  електронним  платіжним  засобом  та тарифів банку на 
обслуговування електронного платіжного засобу. 
     Національний банк України має право встановлювати обов\’язкові 
умови договору. 
     14.10.  Банк  має  право вносити зміни до правил користування 
електронним   платіжним  засобом  або  тарифів  на  обслуговування 
електронного  платіжного  засобу, повідомивши про відповідні зміни 
користувача у спосіб, передбачений договором. 
     Банк  зобов\’язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 
календарних  днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил 
користування   електронним   платіжним   засобом  або  тарифів  на 
обслуговування  електронного  платіжного  засобу, повідомлення про 
такі   зміни.  Банк  у  повідомленні  зобов\’язаний  зазначити,  що 
користувач  має  право  до дати, з якої застосовуватимуться зміни, 
розірвати  договір  без сплати додаткової комісійної винагороди за 
його   розірвання.   Зміни  до  правил  використання  електронного 
платіжного  засобу або тарифів є погодженими користувачем, якщо до 
дати,  з  якої  вони застосовуватимуться, користувач не повідомить 
банк про розірвання договору. 
  14.11.  Банк  під  час використання користувачем електронного 
платіжного   засобу  зобов\’язаний  інформувати  його  про  випадки 
підвищеного  ризику  збитків  для  користувача  і пов\’язані із цим 
обов\’язки  сторін,  що  включають  будь-які обґрунтовані обмеження 
щодо способів та місць використання. 
     14.12.  Користувач  зобов\’язаний  використовувати електронний 
платіжний  засіб відповідно до вимог законодавства України та умов 
договору,  укладеного  з  емітентом,  і  не допускати використання 
електронного  платіжного  засобу особами, які не мають на це права 
або повноважень. 
     Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не 
допускається,   крім   випадку   емісії  додаткового  електронного 
платіжного засобу для довіреної особи. 
     14.13. Право використовувати електронний платіжний засіб може 
бути  призупинене  або  припинене  емітентом  відповідно  до  умов 
договору   в   разі   порушення   користувачем  умов  використання 
електронного  платіжного засобу. Призупинення або припинення права 
користувача   використовувати   електронний   платіжний  засіб  не 
припиняє  зобов\’язань  користувача  й емітента, що виникли до часу 
призупинення або припинення зазначеного права. 
     14.14. Банк зобов\’язаний у спосіб, передбачений договором: 
     повідомляти    користувача    про   здійснення   операцій   з 
використанням електронного платіжного засобу; 
     забезпечити   користувачу  можливість  інформувати  банк  про 
втрату електронного платіжного засобу; 
     реєструвати  та протягом строку, передбаченого законодавством 
для  зберігання  електронних  документів, зберігати інформацію, що 
підтверджує  факт  інформування банком користувача та користувачем 
банка. 
     Під  час  реєстрації  банком  повідомлення  користувача  щодо 
втрати    електронного   платіжного   засобу   банк   зобов\’язаний 
відобразити дату та час повідомлення. 
     У   разі   невиконання   банком   обов\’язку   з  інформування 
користувача  про  здійснені  операції з використанням електронного 
платіжного засобу ризик збитків від здійснення таких операцій несе 
банк. 
     Банк зобов\’язаний на вимогу користувача надати інформацію про 
курс    купівлі/продажу/конвертації    іноземної    валюти,   який 
застосовувався   під   час  здійснення  операції  з  використанням 
електронного платіжного засобу. 
     14.15.  Користувач  відповідно  до умов договору зобов\’язаний 
надати  банку  інформацію  для  здійснення контактів з ним, а банк 
зобов\’язаний зберігати цю інформацію протягом дії договору. 
     Обов\’язок  банку  щодо повідомлення користувача про здійснені 
операції    з   використанням   електронного   платіжного   засобу 
користувача є виконаним: 
     у  разі  інформування  банком користувача про кожну здійснену 
операцію    відповідно    до    контактної   інформації,   наданої 
користувачем; 
     у  разі  відмови  користувача від отримання повідомлень банку 
про  здійснені  операції  з  використанням електронного платіжного 
засобу користувача, про що зазначено в договорі. 
     14.16.  Користувач  після виявлення факту втрати електронного 
платіжного  засобу  зобов\’язаний негайно повідомити банк у спосіб, 
передбачений договором. До моменту повідомлення користувачем банку 
ризик  збитків  від  здійснення  операцій та відповідальність несе 
користувач, а з часу повідомлення користувачем банку ризик збитків 
від   здійснення   операцій   за   електронним  платіжним  засобом 
користувача несе банк. 
     Втратою   електронного   платіжного   засобу  є  неможливість 
здійснення   держателем   контролю   (володіння)   за  електронним 
платіжним  засобом,  неправомірне  заволодіння та/або використання 
електронного платіжного засобу чи його реквізитів. 
     14.17.  Банк  зобов\’язаний  розглядати  заяви  (повідомлення) 
користувача,  що  стосуються  використання електронного платіжного 
засобу або незавершеного переказу, ініційованого з його допомогою, 
надати   користувачу  можливість  одержувати  інформацію  про  хід 
розгляду  заяви (повідомлення) і повідомляти в письмовій формі про 
результати  розгляду  заяви  (повідомлення)  у строк, установлений 
договором,   але  не  більше  строку,  передбаченого  законом  для 
розгляду звернень скарг громадян. 
     Строки   встановлення  емітентом  правомірності  переказу  та 
повернення на рахунок користувача попередньо списаного неналежного 
переказу встановлені пунктом 37.2 статті 37 цього Закону. 
     14.18.   Еквайринг  у  межах  України  здійснюється  виключно 
юридичними  особами-резидентами,  що  уклали відповідний договір з 
платіжною організацією. 
     За  операціями з використанням електронних платіжних засобів, 
здійснених  резидентами  і  нерезидентами  на  території  України, 
переказ  між  еквайрами  і  суб\’єктами господарювання здійснюється 
виключно в гривнях у порядку, встановленому договором. 
     14.19.   Суб\’єкти  господарювання  зобов\’язані  забезпечувати 
можливість  здійснення  держателями  електронних платіжних засобів 
розрахунків  за  продані  товари  (надані послуги) з використанням 
електронних  платіжних  засобів  не  менше трьох платіжних систем, 
однією  з  яких  є  багатоемітентна  платіжна  система,  платіжною 
організацією якої є резидент України. 
     Вимоги до суб\’єктів господарювання щодо приймання електронних 
платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) 
визначає Кабінет Міністрів України. 
     Контроль  за дотриманням суб\’єктами господарювання вимог щодо 
здійснення   розрахунків  з  використанням  електронних  платіжних 
засобів   здійснює   Державна   податкова  служба  України,  а  за 
забезпеченням   захисту   прав  держателів  електронних  платіжних 
засобів   на   здійснення   зазначених  розрахунків  –  спеціально 
уповноважений  центральний  орган виконавчої влади у сфері захисту 
прав споживачів. 
     14.20.  Еквайр зобов\’язаний ознайомити користувача з розміром 
власної   комісійної   винагороди   за   отримання  готівки  через 
банківський  автомат  безпосередньо  перед  ініціюванням операції. 
Інформація   про   розмір  комісійної  винагороди  має  надаватися 
користувачу  на екрані банківського автомата та/або друкуватися на 
паперових  документах  за  операціями  з використанням електронних 
платіжних засобів. 
     Користувач  після  перегляду  на екрані банківського автомата 
даних   про   суму   комісійної   винагороди  повинен  мати  змогу 
відмовитися від уже розпочатої операції. 
     14.21.  Банки-резиденти,  які  емітують  електронні  платіжні 
засоби,   мають   право  укладати  договори  з  іншими  суб\’єктами 
господарювання  про  розповсюдження  емітованих  ними  електронних 
платіжних засобів, крім емітованих ними платіжних карток. 
     Банки  –  учасники  платіжних  систем,  якщо це не суперечить 
правилам  відповідної  платіжної  системи,  мають  право  укладати 
договори  з  іншими  банками-резидентами,  що  не є учасниками цих 
платіжних  систем,  про  видачу  останніми готівки за електронними 
платіжними засобами через власні каси або банківські автомати. 
     Платіжні     організації    платіжних    систем,    створених 
нерезидентами,  у  яких  функції платіжної організації та емітента 
одночасно   виконує   одна   юридична  особа,  можуть  укладати  з 
банками-резидентами  договори  про  розповсюдження  серед клієнтів 
таких фінансових установ електронних платіжних засобів, емітованих 
платіжними організаціями цих систем. 
     14.22. Маршрутизація і кліринг за операціями, які здійснені в 
межах  України  із  застосуванням  електронних  платіжних засобів, 
емітованих  банками-резидентами, здійснюється в Україні в порядку, 
визначеному Національним банком України, за винятком операцій, які 
виконуються в межах одного банку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code