Стаття 23. Порядок відкликання розрахункових документів

Стаття 23. Порядок відкликання розрахункових документів

Стаття 23. Порядок відкликання розрахункових документів 
     23.1.  Платіжне  доручення  може  бути відкликане ініціатором 
переказу в будь-який час до списання суми коштів  з  його  рахунка 
шляхом подання до банку, що обслуговує цього ініціатора, документа 
на відкликання. 
     Платіжна вимога  на  примусове  списання  коштів  може   бути 
відкликана стягувачем у будь-який час до списання коштів з рахунка 
платника шляхом подання до банку,  що обслуговує цього  стягувача, 
документа на відкликання.
{ Пункт 23.1 статті 23 в редакції Закону N 2056-IV ( 2056-15 ) від 
06.10.2004 } 
     23.2. Розрахунковий документ може бути відкликаний  тільки  в 
повній сумі. 
     23.3. Документ  на відкликання може бути як паперовим,  так і 
електронним.  Він складається ініціатором  у  довільній  формі  та 
засвідчується ним у встановленому порядку. 
     23.4.  Ініціатор до настання дати валютування може відкликати 
кошти,  які до зарахування їх на рахунок отримувача або  видачі  в 
готівковій формі обліковуються в банку,  що обслуговує отримувача. 
Документ на відкликання коштів ініціатор  подає  до  свого  банку, 
який   того   самого  дня  надає  банку  отримувача  вказівку  про 
повернення коштів. 
     Банк отримувача в день одержання вказівки повертає  кошти  за 
реквізитами,  зазначеними  в  ній,  якщо  на час надходження такої 
вказівки вони не зараховані на рахунок отримувача,  та  повідомляє 
отримувача про відкликання коштів ініціатором.
{ Пункт 23.4 статті 23 в редакції Закону N 2056-IV ( 2056-15 ) від 
06.10.2004 } 
     23.5. Порядок   відкликання   розрахункових   документів    у 
платіжній  системі  визначається  правилами  відповідної платіжної 
системи.
{  Пункт  23.5  статті  23 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     Стаття 24. Ініціювання переказу готівки
{  Назва  статті  24  в  редакції Закону N 5284-VI ( 5284-17 ) від 
18.09.2012 } 
     24.1.  Подання  ініціатором  до  банку  або  іншої установи – 
учасника   платіжної   системи  документа  на  переказ  готівки  і 
відповідної  суми  коштів у готівковій формі здійснюється протягом 
операційного часу. 
     24.2. Реквізити  документів на переказ готівки та особливості 
їх    оформлення    встановлюються   нормативно-правовими   актами 
Національного банку України.
{  Пункт  24.2  статті  24 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     24.3. При   використанні   документа   на   переказ   готівки 
ініціювання  переказу вважається завершеним з моменту прийняття до 
виконання банком або іншою установою – учасником платіжної системи 
документа  на  переказ  готівки разом із сумою коштів у готівковій 
формі.   Прийняття  документа  на  переказ  готівки  до  виконання 
засвідчується   підписом   уповноваженої  особи  банку  або  іншої 
установи   –  учасника  платіжної  системи  чи  відповідним  чином 
оформленою квитанцією. 
     24.4.  Банки  зобов\’язані  відображати  інформацію  про кожну 
операцію  з  приймання готівки (у тому числі їх агентів) у системі 
автоматизації  банків  на  внутрішньобанківському  рахунку  та/або 
внутрішній  підсистемі  системи  автоматизації  банку  в той самий 
операційний  день  (у разі здійснення ініціювання переказу готівки 
платником  протягом  операційного  часу) або не пізніше наступного 
операційного  дня  (у  разі  ініціювання  переказу  готівки  після 
закінчення операційного часу).
{  Статтю  24  доповнено  пунктом 24.4 згідно із Законом N 5284-VI 
( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     24.5.   Учасники  платіжних  систем  зобов\’язані  забезпечити 
відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки для 
подальшого   переказу  та  розрахунків  між  учасниками  платіжної 
системи  або  учасників платіжної системи з отримувачами в системі 
обліку  платіжної  організації  платіжної  системи  та  у  системі 
автоматизації    банку,    що    обслуговує   учасника   платіжної 
системи/розрахункового   банку   платіжної  системи  у  той  самий 
операційний  день  (у разі здійснення ініціювання переказу готівки 
платником  протягом  операційного  часу) або не пізніше наступного 
операційного  дня  (у  разі  ініціювання  переказу  готівки  після 
закінчення операційного часу).
{  Статтю  24  доповнено  пунктом 24.5 згідно із Законом N 5284-VI 
( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     24.6.  Банк,  який  залучає комерційного агента для приймання 
готівки  для  подальшого її переказу банком, визначає необхідність 
створення   страхового   (резервного)   фонду   для   забезпечення 
безперебійної роботи.
{  Статтю  24  доповнено  пунктом 24.6 згідно із Законом N 5284-VI 
( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     24.7.  Банки, агенти банків та учасники платіжних систем, які 
приймають  готівку (у тому числі за допомогою платіжних пристроїв) 
для подальшого її переказу, зобов\’язані: 
     забезпечити розміщення в доступному для огляду клієнтів місці 
або  на  моніторі платіжного пристрою інформації щодо найменування 
та  місцезнаходження  банку,  комерційного агента банку, платіжної 
організації/учасника  платіжної  системи та найменування платіжної 
системи,  номера  телефону  довідкової служби, електронної адреси, 
режиму  роботи  платіжного  пристрою,  строків  зарахування коштів 
отримувачам  та розміру комісійної винагороди (плати за здійснення 
операції); 
     видати  після  здійснення операції (у тому числі за допомогою 
платіжного  пристрою)  касовий документ (квитанцію/чек тощо), який 
відповідно  до вимог нормативно-правових актів Національного банку 
України  з питань ведення касових операцій банками України містить 
усі обов\’язкові реквізити касового документа; 
     забезпечити    створення   архівів   електронних   документів 
(збереження  інформації  про  прийняту  готівку,  реєстри тощо) та 
контроль  за  їх  цілісністю,  захист цих документів (у тому числі 
криптографічний)   під   час  їх  зберігання  та  передавання  від 
платіжних  пристроїв  до системи автоматизації банку відповідно до 
нормативно-правових актів Національного банку України.
{  Статтю  24  доповнено  пунктом 24.7 згідно із Законом N 5284-VI 
( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     24.8.   Інкасація   готівки,   прийнятої  для  подальшого  її 
переказу, здійснюється відповідно до законодавства України.
{  Статтю  24  доповнено  пунктом 24.8 згідно із Законом N 5284-VI 
( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     Стаття 25. Ініціювання переказу за допомогою електронного 
                платіжного засобу 
     25.1. Для  ініціювання  переказу  в  межах   України   можуть 
застосовуватися електронні платіжні засоби як внутрішньодержавних, 
так  і  міжнародних  платіжних  систем  у  порядку,  встановленому 
Національним банком України. 
     25.2. Ініціювання переказу за допомогою електронних платіжних 
засобів має оформлюватися відповідними документами  за  операціями 
із  застосуванням  електронних платіжних засобів,  що визначаються 
правилами платіжних систем. 
     Стаття 26. Ініціювання переказу при договірному списанні 
     26.1.  Платник  при  укладенні  договорів із банком має право 
передбачити договірне списання грошей із своїх рахунків на користь 
банку  платника  та/або  третіх  осіб.  {  Пункт  26.1 статті 26 в 
редакції Закону N 2056-IV ( 2056-15 ) від 06.10.2004 } 
     26.2. Умови    договору   на   договірне   списання   повинні 
передбачати обсяг інформації,  достатній для  належного  виконання 
такого списання банком, що обслуговує платника (обставини, за яких 
банк має здійснити (здійснювати) договірне списання;  найменування 
отримувача  та  банку отримувача;  реквізити рахунка,  з якого має 
здійснюватися договірне списання; реквізити договору між платником 
та  отримувачем  (за  наявності  договору),  що  передбачає  право 
отримувача на договірне списання;  перелік  документів,  що  мають 
бути  представлені отримувачем в обслуговуючий платника банк (якщо 
платник та отримувач домовились  про  надання  цих  документів  до 
банку  платника)  тощо).  { Пункт 26.2 статті 26 в редакції Закону 
N 2056-IV ( 2056-15 ) від 06.10.2004 } 
     26.3. Договірне  списання  здійснюється  за платіжною вимогою 
отримувача   або   за  меморіальним  ордером,  оформленим  банком. 
{ Пункт 26.3 статті 26 в редакції Закону N 2056-IV ( 2056-15 ) від 
06.10.2004 } 
     26.4. У разі,  якщо кредитором за договором  є  обслуговуючий 
платника  банк,  право  банку  на  проведення договірного списання 
передбачається в договорі  на  розрахунково-касове  обслуговування 
або в іншому договорі про надання банківських послуг. 
     26.5. Ініціювання   переказу   при   договірному  списанні  у 
платіжній  системі  визначається  правилами  відповідної платіжної 
системи, погодженими з Національним банком України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code