ВИКОНАННЯ МІЖБАНКІВСЬКОГО (ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО) ПЕРЕКАЗУ

ВИКОНАННЯ МІЖБАНКІВСЬКОГО (ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО) ПЕРЕКАЗУ

Розділ V 
                    ВИКОНАННЯ МІЖБАНКІВСЬКОГО 
                (ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО) ПЕРЕКАЗУ 
     Стаття 27. Порядок виконання міжбанківського 
                (внутрішньобанківського) переказу 
     27.1. Міжбанківський переказ здійснюється шляхом: 
     1) проведення  суми  переказу через кореспондентські рахунки, 
що відкриваються банками в Національному банку України; 
     2) проведення суми переказу через  кореспондентські  рахунки, 
що  відкриваються  банками  в  інших  банках  або в розрахунковому 
банку. 
     Внутрішньобанківський  переказ здійснюється банком у порядку, 
визначеному    цим    Законом   та   нормативно-правовими   актами 
Національного  банку України. { Абзац четвертий пункту 27.1 статті 
27 в редакції Закону N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     27.2. Банки здійснюють переказ з  кореспондентських  рахунків 
інших  банків  –  своїх  клієнтів  у  межах  залишку коштів на цих 
рахунках,  крім  випадків  надання  обслуговуючим  банком  кредиту 
банку-клієнту. 
     Порядок визначення залишку коштів встановлюється Національним 
банком України. 
     У разі недостатності на рахунку клієнта коштів для  виконання 
у повному обсязі розрахункового документа стягувача на момент його 
надходження до банку цей банк здійснює  часткове  виконання  цього 
розрахункового   документа   шляхом   переказу   суми  коштів,  що 
знаходиться на рахунку клієнта, на рахунок отримувача. 
     27.3. Банки виконують міжбанківський  (внутрішньобанківський) 
переказ на підставі міжбанківських розрахункових документів. 
     Стаття 28. Особливості виконання міжбанківського переказу, 
                ініційованого за допомогою електронного платіжного 
                засобу 
     28.1.   Міжбанківський   переказ  між  банками  –  учасниками 
платіжних   систем  за  операціями  із  застосуванням  електронних 
платіжних  засобів,  здійсненими  їх  держателями в межах України, 
проводиться  лише  у  валюті  України  незалежно  від того, в якій 
валюті відкритий рахунок клієнта. 
     28.2.   Міжбанківський   переказ  між  банками  –  учасниками 
міжнародних  платіжних  систем  за  операціями  із   застосуванням 
електронних  платіжних  засобів,  здійсненими  їх  держателями  за 
межами України, а також за операціями, здійсненими в межах України 
держателями електронних платіжних засобів – нерезидентами України, 
проводиться  у  валюті,  визначеній  у  відповідних  договорах  із 
платіжними організаціями міжнародних платіжних систем. 
     28.3. Міжбанківський переказ між учасниками платіжної системи 
за  операціями із застосуванням емітованих резидентами електронних 
платіжних  засобів,  що  здійснені  в  межах  України, проводиться 
розрахунковим банком – резидентом. 
     У разі виконання  функцій  розрахункового  банку  комерційним 
банком  переказ  здійснюється  з  кореспондентських  рахунків  (на 
кореспондентські  рахунки)  банків  – учасників платіжної системи, 
відкритих  у цьому банку.  У разі виконання функцій розрахункового 
банку     Національним     банком     України     використовуються 
кореспондентські  рахунки  банків,  відкриті в Національному банку 
України. 
     28.4.    Міжбанківський   переказ   коштів   між   учасниками 
міжнародних   платіжних  систем  за  операціями  із  застосуванням 
емітованих   нерезидентами   електронних   платіжних  засобів,  що 
здійснені  в  межах  України,  та  за  операціями із застосуванням 
емітованих резидентами електронних платіжних засобів, що здійснені 
за  межами  України,  проводиться  через кореспондентські рахунки, 
відкриті  в  розрахунковому банку міжнародної платіжної системи, у 
валюті,   визначеній   в  договорі  між  емітентом  (еквайром)  та 
платіжною організацією відповідної міжнародної платіжної системи. 
     28.5. Якщо валюта, в якій проводиться міжбанківський переказ, 
не збігається з валютою,  списаною з рахунка клієнта, емітент може 
виконати  операції  з   купівлі-продажу   необхідної   валюти   на 
міжбанківському  валютному ринку України в порядку,  встановленому 
Національним банком України,  або  провести  внутрішньобанківський 
кліринг. 
     28.6.   Учасники   платіжних  систем  мають  право  формувати 
гарантійні  депозити, а також використовувати гарантії, акредитиви 
та  інші  документарні  форми  забезпечення  зобов\’язань  під  час 
здійснення   переказів   із  застосуванням  електронних  платіжних 
засобів. 
     Гарантійні  депозити учасників платіжних систем для виконання 
переказів  у межах України формуються в гривнях та розміщуються на 
рахунках  у  Національному  банку  України  або  в  банках України 
відповідно  до вимог нормативно-правових актів Національного банку 
України.
{  Статтю  28  доповнено  пунктом 28.6 згідно із Законом N 5284-VI 
( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
 
     {   Статтю   29   виключено  на  підставі  Закону  N  2056-IV 
( 2056-15 ) від 06.10.2004 } 
 
                            Розділ VI 
                       ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРЕКАЗУ 
     Стаття 30. Загальний порядок завершення переказу 
     30.1. Переказ  вважається  завершеним  з  моменту зарахування 
суми  переказу  на  рахунок  отримувача  або  її  видачі  йому   в 
готівковій формі. 
     30.2.  Банк  отримувача  в  разі  надходження  суми  переказу 
протягом  операційного  дня  зобов\’язаний її зарахувати на рахунок 
отримувача або виплатити йому в готівковій формі в той самий  день 
або   в   день   (дата   валютування),   зазначений   платником  у 
розрахунковому  документі  або  в  документі  на  переказ готівки. 
{ Пункт 30.2 статті 30 в редакції Закону N 2056-IV ( 2056-15 ) від 
06.10.2004 } 
     Стаття 31. Порядок завершення переказу при неможливості 
                виплати суми переказу 
     31.1. У  разі  неможливості  здійснення   банком   отримувача 
виплати  суми  переказу,  що має бути сплачена у готівковій формі, 
через неявку отримувача  протягом  тридцяти  робочих  днів  з  дня 
надходження  цієї  суми  або зазначеної платником дати валютування 
банк   отримувача   зобов\’язаний   протягом   трьох  робочих  днів 
переказати  суму  переказу  ініціатору. 
     Банк,  що  обслуговує  платника  протягом  п\’яти робочих днів 
після  зарахування на кореспондентський рахунок коштів, повернутих 
банком   отримувача   за  переказом,  який  не  був  виплачений  у 
готівковій  формі через неявку отримувача, зобов\’язаний повідомити 
платника  про  їх  повернення.  {  Пункт  31.1 статті 31 доповнено 
абзацом  другим  згідно  із  Законом  N  5284-VI  (  5284-17 ) від 
18.09.2012 }
{  Пункт  31.1  статті  31 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2056-IV ( 2056-15 ) від 06.10.2004 } 
     31.2. У разі  неможливості  здійснення  іншими  установами  – 
учасниками  платіжної  системи  виплати суми переказу через неявку 
отримувача  протягом  тридцяти робочих днів з дня надходження цієї 
суми   ця   установа   зобов\’язана  протягом  трьох  робочих  днів 
ініціювати переказ відповідної суми на адресу ініціатора. 
     Винятки з правила, встановленого абзацом першим цього пункту, 
можуть   визначатися  нормативно-правовими  актами,  що  регулюють 
порядок діяльності цих установ. 
     31.3. За недотримання  строків,  встановлених  цією  статтею, 
банк  отримувача  несе  відповідальність,  передбачену  статтею 32 
цього Закону. 
     За   недотримання   строків,   встановлених   цією   статтею, 
установа   –  учасник  платіжної  системи  несе  відповідальність, 
передбачену статтею 36 цього Закону,  крім випадків,  передбачених 
абзацом другим пункту 31.2 цієї статті. 
                            Розділ VII 
                 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
                         ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 
     Стаття 32. Відповідальність банків при здійсненні переказу 
     32.1. Банк,  що обслуговує платника,  та банк,  що обслуговує 
отримувача,     несуть     перед    платником    та    отримувачем 
відповідальність,  пов\’язану з проведенням переказу, відповідно до 
цього Закону та умов укладених між ними договорів. 
     32.1.1.  Банки,  які  уклали  агентські договори з юридичними 
особами  (комерційними  агентами),  несуть  відповідальність перед 
платником   та  отримувачем,  пов\’язану  з  проведенням  переказу, 
відповідно до цього Закону та умов укладених між ними договорів. 
{  Пункт  32.1  статті  32  доповнено  підпунктом 32.1.1 згідно із 
Законом N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     32.2. У   разі  порушення  банком,  що  обслуговує  платника, 
встановлених цим Законом строків виконання  доручення  клієнта  на 
переказ  цей  банк  зобов\’язаний  сплатити платнику пеню у розмірі 
0,1 відсотка   суми   простроченого   платежу   за   кожний   день 
прострочення,  що не може перевищувати 10 відсотків суми переказу, 
якщо інший розмір пені не обумовлений договором між ними. 
     У разі порушення банком,  що обслуговує  отримувача,  строків 
завершення переказу цей банк зобов\’язаний сплатити отримувачу пеню 
у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за  кожний  день 
прострочення,  що не може перевищувати 10 відсотків суми переказу, 
якщо інший розмір пені не обумовлений договором між ними.  В цьому 
випадку  платник  не  несе  відповідальності за прострочення перед 
отримувачем. 
     Платник має право  на  відшкодування  банком,  що  обслуговує 
отримувача,  шкоди, заподіяної йому внаслідок порушення цим банком 
строків завершення переказу,  встановлених пунктом 30.2 статті  30 
цього Закону. 
     Отримувач має  право  на відшкодування банком,  що обслуговує 
платника,  шкоди,  заподіяної йому внаслідок порушення цим  банком 
строків виконання документа на переказ. 
     32.3. Банки  зобов\’язані  виконувати  доручення клієнтів,  що 
містяться в документах на переказ,  відповідно до  реквізитів  цих 
документів  та  з урахуванням положень,  встановлених пунктом 22.6 
статті 22 цього Закону. 
     32.3.1. У разі помилкового переказу суми переказу на  рахунок 
неналежного отримувача,  що стався з вини банку, цей банк-порушник 
зобов\’язаний негайно після виявлення помилки переказати за рахунок 
власних   коштів  суму  переказу  отримувачу.  У  противному  разі 
отримувач має право у встановленому законом порядку  вимагати  від 
банку-порушника ініціювання переказу йому суми переказу за рахунок 
власних  коштів,  сплати  пені  в  розмірі   0,1   відсотка   суми 
простроченого  платежу  за  кожний день прострочення починаючи від 
дати завершення помилкового  переказу,  яка  не  може перевищувати 
10 відсотків суми переказу. 
     Одночасно банк-порушник  зобов\’язаний після виявлення помилки 
негайно   повідомити   неналежного   отримувача   про   здійснення 
помилкового  переказу  і про необхідність ініціювання ним переказу 
еквівалентної суми коштів цьому банку протягом трьох робочих  днів 
від дати надходження такого повідомлення. Форма повідомлення банку 
про здійснення помилкового  переказу  встановлюється  Національним 
банком України. 
     У разі  переказу  банком-порушником за рахунок власних коштів 
суми переказу отримувачу та своєчасного  повідомлення  неналежного 
отримувача   про   здійснення   помилкового   переказу,   а  також 
своєчасного переказу неналежним отримувачем  суми  переказу  цьому 
банку банк-порушник залишає цю суму у власному розпорядженні.  При 
цьому,  у  разі  порушення  неналежним   отримувачем   зазначеного 
триденного   строку,   банк-порушник   має   право   вимагати  від 
неналежного отримувача повернення суми переказу,  а  також  сплату 
пені  в  розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний 
день починаючи від дати завершення  помилкового  переказу  до  дня 
повернення  коштів включно,  яка не може перевищувати 10 відсотків 
суми переказу. 
  32.3.2. У разі помилкового  переказу  з  рахунка  неналежного 
платника, що стався з вини банку, цей банк зобов\’язаний переказати 
за  рахунок  власних  коштів  суму переказу на рахунок неналежного 
платника,  а  також  сплатити  неналежному платнику пеню у розмірі 
процентної  ставки,  що встановлена цим банком по короткострокових 
кредитах, за кожний день починаючи від дня помилкового переказу до 
дня повернення суми переказу на рахунок неналежного платника, якщо 
інша відповідальність не передбачена договором. 
     У разі  переказу з рахунка платника без законних підстав,  за 
ініціативою неналежного стягувача,  з  порушенням  умов  доручення 
платника  на  здійснення  договірного списання або внаслідок інших 
помилок  банку  повернення  платнику  цієї  суми  здійснюється   у 
встановленому законом судовому порядку.  При цьому банк, що списав 
кошти з  рахунка  платника  без  законних  підстав,  має  сплатити 
платнику  пеню  у  розмірі  процентної ставки,  що встановлена цим 
банком по короткострокових кредитах,  за кожний день починаючи від 
дня  переказу до дня повернення суми переказу на рахунок платника, 
якщо інша відповідальність не передбачена договором.
{  Підпункт  32.3.2  пункту  32.3  статті 32 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 } 
     32.4. Працівники  банку,  винні  в   здійсненні   помилкового 
переказу, несуть відповідальність відповідно до закону. 
     32.5. У  разі  прострочення банком отримувача строку переказу 
ініціатору,  який встановлено пунктом 31.1 статті 31 цього Закону, 
починаючи  з  тридцять четвертого робочого дня банк отримувача має 
сплатити ініціатору пеню у розмірі 0,1 відсотка суми  переказу  за 
кожний  день  прострочення,  яка не може перевищувати 10 відсотків 
суми переказу. 
     32.6. Банк  ініціатора  зобов\’язаний  на  вимогу   ініціатора 
письмово   повідомити   про  стан  виконання  його  доручення,  що 
міститься у відповідному документі на переказ. 
     32.7. Банк платника  не  має  права  на  списання  з  рахунка 
платника   коштів  за  розрахунковим  документом  після  отримання 
документа на його відкликання. 
     Якщо всупереч  отриманому  документу  на   відкликання   сума 
переказу була списана з рахунка платника та переказана отримувачу, 
повернення  отримувачем  платнику   цієї   суми   здійснюється   у 
встановленому законом судовому порядку.  В цьому випадку банк,  що 
не виконав документ на відкликання або  прострочив  його  передачу 
банку  платника,  має сплатити платнику штраф у розмірі 1 відсотка 
суми переказу. 
     32.8. Спори,  пов\’язані  із  здійсненням  банками   переказу, 
розглядаються у судовому порядку. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code