Стаття 33. Відповідальність платника при проведенні переказу

Стаття 33. Відповідальність платника при проведенні переказу

Стаття 33. Відповідальність платника при проведенні переказу 
     33.1.  Платник  несе  перед  банком  або  іншою  установою  – 
учасником     платіжної    системи,    що    його    обслуговують, 
відповідальність,   передбачену   умовами   укладеного   між  ними 
договору. 
     33.2. Платник    несе   відповідальність   за   відповідність 
інформації,  зазначеної ним в документі на переказ, суті операції, 
щодо якої здійснюється цей переказ. Платник має відшкодувати банку 
або  іншій  установі – учаснику платіжної системи шкоду, заподіяну 
внаслідок такої невідповідності інформації. 
     33.3. Платник   зобов\’язаний  відшкодувати  шкоду,  заподіяну 
банку  або  іншій  установі  – учаснику платіжної системи, що його 
обслуговують,  внаслідок  недотримання  цим  платником  вимог щодо 
захисту   інформації   і   проведенням   незаконних   операцій   з 
компонентами  платіжних систем (платіжні інструменти,  обладнання, 
програмне забезпечення тощо).  При цьому банк або інша установа  – 
учасник  платіжної  системи,  що обслуговує платника, звільняється 
від відповідальності перед платником за проведення переказу. 
     Стаття 34. Відповідальність стягувачів при проведенні 
                переказу 
     34.1. Відповідальність  стягувачів  при  проведенні  переказу 
визначається  законами  України,  що  регулюють  діяльність  осіб, 
віднесених цим Законом до стягувачів. 
     34.2. Відповідальність    за    обгрунтованість   примусового 
стягнення покладається на  стягувача.  Стягувач  має  відшкодувати 
платнику  шкоду,  нанесену  внаслідок необгрунтованого примусового 
списання. 
     Стаття 35. Відповідальність неналежних отримувачів при 
                проведенні переказу 
     35.1. Неналежний   отримувач   зобов\’язаний   протягом  трьох 
робочих днів від дати надходження повідомлення банку-порушника про 
здійснення  помилкового  переказу ініціювати переказ еквівалентної 
суми коштів банку-порушнику, за умови отримання повідомлення цього 
банку про здійснення помилкового переказу. 
     35.2. У   разі   своєчасного  повідомлення  банком-порушником 
неналежного отримувача  про  здійснення  помилкового  переказу  та 
порушення  неналежним  отримувачем  строку,  встановленого пунктом 
35.1  цієї  статті,  неналежний  отримувач  має   повернути   суму 
переказу,  а  також  сплатити   банку-порушнику   пеню  в  розмірі 
0,1 відсотка  цієї  суми  за  кожний  день  починаючи   від   дати 
завершення  помилкового переказу до дня повернення коштів включно, 
яка не може перевищувати 10 відсотків суми переказу. 
     35.3. Спори між банком-порушником та  неналежним  отримувачем 
щодо помилкового переказу розглядаються у судовому порядку. 
     Стаття 36. Відповідальність установ – учасників платіжних 
                систем
{  Назва  статті  36  в  редакції Закону N 5284-VI ( 5284-17 ) від 
18.09.2012 } 
     36.1.   У  разі  втрати  суми  переказу  установа  –  учасник 
платіжної  системи  має  повернути  ініціатору  цю  суму, сплачену 
вартість  наданих  послуг,  а  також  сплатити  штраф у розмірі 25 
відсотків сплаченої вартості наданих послуг. 
     36.2.  У  разі  порушення  установою  –  учасником  платіжної 
системи  строків  пересилання  документів на переказ, передбачених 
пунктом  8.6  статті  8  цього  Закону,  ця  установа має сплатити 
отримувачу  пеню  у  розмірі  0,1 відсотка суми переказу за кожний 
день  прострочення,  яка  не  може  перевищувати 10 відсотків суми 
переказу. 
     36.3.  У  разі  прострочення  установою – учасником платіжної 
системи  строку  переказу  ініціатору,  який  встановлено  абзацом 
першим пункту 31.2 статті 31 цього Закону, така установа починаючи 
з  тридцять четвертого робочого дня має сплатити ініціатору пеню у 
розмірі  0,1  відсотка  суми переказу за кожний день прострочення, 
яка   не  може  перевищувати  10  відсотків  суми  переказу,  крім 
випадків,  передбачених абзацом другим пункту 31.2 статті 31 цього 
Закону. 
     36.4.  Спори  між  установою – учасником платіжної системи та 
ініціатором розглядаються у судовому порядку. 
     Стаття 37. Відповідальність еквайрів та емітентів 
     37.1. Для  встановлення  правомірності  переказу  еквайр,  за 
результатами  моніторингу  або  в  разі  опротестування   переказу 
держателем,   емітентом   або   платіжною  організацією  платіжної 
системи,  має  право  призупинити  завершення  переказу  на   час, 
передбачений  правилами  відповідної  платіжної  системи,  але  не 
більше ніж на дев\’яносто календарних днів. 
     У разі правомірності переказу еквайр має завершити переказ та 
відшкодувати  отримувачу  0,1 відсотка суми платежу за кожний день 
такого призупинення,  якщо  більший  розмір  пені  не  обумовлений 
договором між ними. 
     37.2. На   час   встановлення   ініціатора  та  правомірності 
переказу,  але не більше ніж впродовж дев\’яноста календарних днів, 
емітент  має  право  не  повертати на рахунок неналежного платника 
суму  попередньо  списаного неналежного переказу. У разі ініціації 
неналежного  переказу  з  рахунка  неналежного  платника,  з  вини 
ініціатора  переказу,  що  не  є  платником,  емітент зобов\’язаний 
переказати  на рахунок неналежного платника відповідну суму грошей 
за  рахунок  власних коштів, а також сплатити неналежному платнику 
пеню  в  розмірі  0,1 відсотка суми неналежного переказу за кожний 
день,  починаючи  від  дня  неналежного переказу до дня повернення 
відповідної   суми   на  рахунок,  якщо  більший  розмір  пені  не 
обумовлений договором між ними.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code