ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
26.02.2013  № 57
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 березня 2013 р. 
за № 407/22939
ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України \”Про Національний банк України\”, статей 10, 42 Закону України \”Про платіжні системи та переказ коштів в Україні\”, статті 21 Закону України \”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг\”.
1.2. Це Положення визначає загальні вимоги, порядок видачі, переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі – ліцензія) Національним банком України (далі – Національний банк) і підстави, за яких Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії та відкликати її.
1.3. Вимоги цього Положення поширюються на небанківські фінансові установи, які мають намір стати платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем та здійснювати переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
дата відкликання ліцензії – дата підписання уповноваженою посадовою особою Національного банку листа про відкликання ліцензії небанківської фінансової установи;
ліцензія – документ Національного банку, який засвідчує право небанківської фінансової установи здійснювати переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі – переказ коштів);
небанківська фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України \”Про платіжні системи та переказ коштів в Україні\”, \”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг\” та інших законодавчих актах України.
1.5. Ліцензія набирає чинності з дати її підписання уповноваженою посадовою особою Національного банку.
Небанківська фінансова установа має право розпочати здійснення переказу коштів із дати підписання ліцензії уповноваженою посадовою особою Національного банку та за умови її участі в платіжній системі.
1.6. Небанківська фінансова установа зобов’язана внести плату за видачу/переоформлення ліцензії відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.
1.7. Небанківська фінансова установа не має права передавати ліцензію третім особам.
1.8. Небанківська фінансова установа має право в разі повернення документів Національним банком на підставах, визначених у пункті 3.1 глави 3 цього Положення, повторно подати документи до Національного банку після усунення причини, що стала підставою для повернення документів.
1.9. Небанківська фінансова установа має право подати до Національного банку документи на видачу ліцензії не раніше ніж через 90 календарних днів із дня повідомлення Національним банком про відмову у видачі ліцензії.
1.10. Небанківська фінансова установа має право подати до Національного банку документи на видачу ліцензії не раніше ніж через рік із дати прийняття Національним банком рішення про відкликання ліцензії.
1.11. Небанківська фінансова установа має право звернутися до Національного банку із заявою про переоформлення ліцензії в разі:
а) зміни найменування (якщо така зміна не пов’язана з реорганізацією);
б) зміни місцезнаходження.
1.12. Небанківська фінансова установа зобов’язана не пізніше наступного робочого дня з дати її виключення з Реєстру фінансових установ письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію.
1.13. Небанківська фінансова установа зобов’язана письмово повідомити Національний банк про прийняття нею рішення про припинення здійснення переказу коштів та повернути ліцензію протягом п’яти календарних днів із дати прийняття такого рішення.
1.14. Небанківська фінансова установа зобов’язана під час здійснення переказу коштів дотримуватися вимог законодавства України, правил платіжних систем, учасником яких вона є, та внутрішніх положень про переказ коштів.
1.15. Небанківська фінансова установа зобов’язана припинити переказ коштів наступного робочого дня після отримання повідомлення про відкликання ліцензії Національним банком та повернути її протягом п’яти календарних днів.
2. Порядок подання документів Національному банку для отримання ліцензії
2.1. Небанківська фінансова установа для отримання ліцензії зобов’язана подати до Національного банку такі документи:
а) заяву про видачу ліцензії (додаток 1);
б) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену в нотаріальному порядку;
в) копію статуту, засвідчену в нотаріальному порядку;
г) внутрішні правила про переказ коштів, які мають містити положення, зазначені в пункті 2.2 цієї глави, та три копії цих правил;
ґ) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за останній фінансовий рік \”Звіт про фінансові результати\”, достовірність та повнота якої підтверджені аудитом, та на останню звітну дату \”Баланс\”, \”Звіт про фінансові результати\”, \”Звіт про рух грошових коштів\”, \”Звіт про власний капітал\” (крім небанківських фінансових установ, які включені до Реєстру фінансових установ протягом поточного року);
д) документ про сплату коштів за видачу ліцензії.
2.2. Внутрішні правила про переказ коштів мають бути затверджені керівником небанківської фінансової установи та містити положення про:
а) умови та порядок здійснення переказу коштів;
б) порядок ідентифікації осіб, що є ініціаторами або отримувачами переказу коштів;
в) порядок забезпечення виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо грошових переказів;
г) технології оброблення та виконання документів;
ґ) порядок здійснення бухгалтерського обліку;
д) систему захисту інформації, що використовуватиметься під час здійснення переказу коштів;
е) строки та порядок зберігання інформації про здійснення переказу коштів;
є) порядок внутрішнього контролю за здійсненням переказу коштів;
ж) порядок повернення коштів ініціатору переказу в разі неможливості їх зарахування на рахунок або виплати їх у готівковій формі одержувачу.
2.3. Документи, що подаються небанківською фінансовою установою для видачі/переоформлення ліцензії, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень і неточностей.
Сторінки документів мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені відбитком печатки та підписом керівника небанківської фінансової установи.
2.4. Небанківська фінансова установа в разі звернення до Національного банку із заявою про переоформлення ліцензії зобов’язана подати до Національного банку такі документи:
а) заяву про переоформлення ліцензії (додаток 2);
б) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену в нотаріальному порядку;
в) копію статуту, засвідчену в нотаріальному порядку;
г) ліцензію, яка була отримана раніше.
2.5. Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до документів, зазначених у пункті 2.1 або 2.4 цієї глави, зобов’язана подати Національному банку протягом п’яти календарних днів копії змін з дати їх виникнення, засвідчені в установленому порядку.
3. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською фінансовою установою для отримання/переоформлення ліцензії
3.1. Національний банк має право повернути документи небанківській фінансовій установі з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:
а) немає хоча б одного документа, зазначеного в пункті 2.1 або 2.4 глави 2 цього Положення;
б) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.
3.2. Національний банк приймає рішення про видачу/переоформлення ліцензії або відмову у її видачі/переоформленні протягом двох місяців з дня отримання документів небанківської фінансової установи, які надійшли відповідно до пунктів 2.1, 2.4 глави 2 цього Положення.
3.3. Національний банк у разі прийняття рішення про видачу/переоформлення ліцензії небанківській фінансовій установі та надходження від неї плати відповідно до пункту 1.6 глави 1 цього Положення оформляє ліцензію на бланку Національного банку, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи і відбитком гербової печатки Національного банку (додаток 3).
3.4. Національний банк має право видати ліцензію представникові небанківської фінансової установи на підставі належним чином оформленої довіреності протягом трьох календарних днів із дати підписання ліцензії. В разі неотримання представником небанківської фінансової установи ліцензії протягом трьох календарних днів із дати її підписання Національний банк надсилає її за місцезнаходженням небанківської фінансової установи.
3.5. Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії небанківській фінансовій установі, якщо за результатами розгляду документів установлено, що:
а) надана недостовірна інформація;
б) інформація в документах не відповідає вимогам законодавства України;
в) небанківська фінансова установа має збитки та/або зменшився її власний капітал протягом попереднього звітного періоду.
3.6. Національний банк письмово повідомляє небанківську фінансову установу про відмову у видачі/переоформленні ліцензії із зазначенням підстав.
3.7. У разі відмови у видачі ліцензії подані документи небанківській фінансовій установі не повертаються.
4. Відкликання ліцензії
4.1. Національний банк має право відкликати в небанківської фінансової установи ліцензію в разі:
а) установлення факту подання документів для видачі ліцензії, що містили недостовірну інформацію;
б) її виключення з Реєстру фінансових установ;
в) запровадження процедури припинення її діяльності;
г) нездійснення нею як учасницею платіжної системи переказу коштів протягом 180 календарних днів із дати підписання ліцензії уповноваженою посадовою особою Національного банку;
ґ) неусунення причин, за якими під час дії ліцензії були застосовані заходи впливу за порушення законодавства України, що регулює здійснення переказу коштів;
д) порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
4.2. Національний банк зобов’язаний в письмовій формі повідомити небанківську фінансову установу про відкликання ліцензії із зазначенням підстав її відкликання протягом п’яти календарних днів із дня підписання уповноваженою посадовою особою Національного банку рішення про відкликання ліцензії.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code