ІНСТРУКЦІЯ про ведення касових операцій банками в Україні

ІНСТРУКЦІЯ про ведення касових операцій банками в Україні

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Постанова Правління 
                                      Національного банку України 
                                      01.06.2011  N 174 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      25 червня 2011 р. 
                                      за N 790/19528 
 
                            ІНСТРУКЦІЯ 
          про ведення касових операцій банками в Україні 
 
                      I. Загальні положення 
     1. Ця  Інструкція розроблена згідно із статтями 7,  33 Закону 
України \”Про Національний  банк  України\”  (  679-14  ),  Законами 
України  \”Про  банки  і  банківську діяльність\” ( 2121-14 ),  \”Про 
платіжні системи та переказ коштів в Україні\” ( 2346-14 ),  іншими 
законами   та   нормативно-правовими  актами  Національного  банку 
України (далі – нормативно-правові акти). 
     2. Ця Інструкція встановлює порядок і вимоги щодо  здійснення 
банками,   їх   філіями   та   відділеннями   касових  операцій  у 
національній та іноземній валюті,  регулює взаємовідносини  банків 
(філій,  відділень)  з  Операційним,  територіальними управліннями 
Національного банку України  (далі  –  територіальні  управління), 
іншими банками (філіями, відділеннями) та клієнтами з цих питань.
     Предметом регулювання цієї Інструкції є такі касові операції:
     приймання через  касу банку готівки національної та іноземної 
валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки  та  рахунки 
інших  юридичних  і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку 
(філії, відділення);
     видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх 
рахунків через касу банку;
     приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної 
та  іноземної  валюти  для  переказу  і  виплати  отримувачу  суми 
переказу в готівковій формі через операційну касу;
     отримання банком  (філією,  відділенням)  у   територіальному 
управлінні  підкріплення  готівкою  та здавання надлишків,  у тому 
числі пачок банкнот у касетах;
     вилучення з  обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх 
на дослідження;
     обмін клієнтам  не  придатних  до  обігу та вилучених з обігу 
банкнот  (монет)  національної  валюти  на  придатні,   монет   на 
банкноти,  банкнот  на монети,  банкнот (монет) одних номіналів на 
банкноти (монети) інших номіналів;
     оброблення готівки. 
     3. Вимоги  цієї Інструкції щодо оформлення касових документів 
та  оброблення  банкнот  (монет),  а  також  порядку  здавання  та 
отримання  банками  готівки  національної  валюти в територіальних 
управліннях,  порядку  видачі  (приймання)   банкнот   у   касетах 
поширюються  на  територіальні  управління  та  Центральне сховище 
Національного банку України (далі – Центральне сховище).
     Вимоги  цієї  Інструкції  в  частині  здійснення  операцій  з 
переказу   готівки   в   національній  валюті,  у  тому  числі  із 
застосуванням        банкоматів,       платіжних       терміналів, 
програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – ПТКС) та 
інших   платіжних   пристроїв   (далі  –  платіжні  пристрої),  та 
оформлення   касових   документів   поширюються   на  небанківські 
фінансові  установи.  { Абзац другий пункту 3 розділу I в редакції 
Постанови Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 } 
     4. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
     автоматична касова  машина  (далі  –  АТМ)   –   машина,   що 
обслуговує  клієнтів  в  автоматичному  або частково автоматичному 
режимі.  До  АТМ  належать  ПТКС  та банкомати, депозитні системи, 
пристрої  з  видачі/приймання  готівки та інших цінностей; { Абзац 
другий   пункту  4  розділу  I  із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Постановою Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
     бандероль –  паперова  стрічка   (кільце)   з   установленими 
характеристиками,   яка   (яке)   використовується  для  пакування 
корінців банкнот або пачки (в упаковці Банкнотно-монетного двору);
     банкноти –  паперові грошові знаки;
     банкноти (монети) з дефектами виробника –  банкноти  (монети) 
національної валюти, що не відповідають затвердженому зразку;
     відповідальні особи сховища цінностей –  посадові  особи,  на 
яких   покладено   обов\’язки  щодо  зберігання  готівки  та  інших 
цінностей у сховищі цінностей;
     готівка – грошові знаки у вигляді банкнот і монет;
     депозитна система – система з  обладнанням  для  внесення  на 
зберігання цінностей до приймального блоку, яка відповідає вимогам 
ДСТУ 4012.2;
     дослідження сумнівних   банкнот   (монет)   національної   та 
іноземної валюти  –  аналіз  банкнот  (монет)  з  метою  перевірки 
наявності    ознак   справжності   та   платіжності,   оцінки   їх 
відповідності встановленим зразкам;
     зразок банкноти – контрольний примірник банкноти національної 
та іноземної валюти,  виготовлений на замовлення банку-емітента, з 
повною системою ознак платіжності та захисних елементів,  який має 
нульову нумерацію і на який  за  допомогою  перфорації  або  друку 
нанесено  слово  \”ЗРАЗОК\”  будь-якою  мовою.  Як  виняток,  зразок 
банкноти може бути виготовлений з обігової пронумерованої банкноти 
шляхом перфорації слова \”ЗРАЗОК\”;
     ідентифікаційний   номер   індикаторної  пломби  –  унікальна 
чисельна,  та/або чисельно-літерна, та/або штрихкодова комбінація, 
яка  використовується  для  обліку  та  ідентифікації індикаторних 
пломб;
     індикаторна пломба –  пристрій  разового  використання,  який 
забезпечує  опломбування  і контроль за захищеністю об\’єкта шляхом 
індикації несанкціонованого доступу та обліковування і  відповідає 
вимогам ДСТУ 4551;
     каса банку – сукупність операційних кас  банку,  його  філій, 
відділень,  пунктів  обміну  іноземної  валюти,  а  також  ПТКС та 
банкоматів;  {  Абзац  тринадцятий  пункту 4 розділу I із змінами, 
внесеними  згідно   з   Постановою   Національного   банку  N   45 
( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
     касове обслуговування – надання послуг з приймання, видачі та 
обміну готівки;
     касовий документ – документ, який оформляється для здійснення 
касової операції;
     корінець банкнот – 100 (сто)  банкнот  одного  номіналу,  які 
упаковані бандероллю;
     критерії оцінки  якості  сортування  банкнот  –  стандарти  з 
питань  придатності  банкнот  до обігу,  що застосовуються під час 
налаштування обладнання для автоматизованого  оброблення  банкнот; 
монети – металеві грошові знаки різного номіналу;
     надлишки банкнот (монет) – кількість  (сума)  зайвих  банкнот 
(монет) щодо кількості (суми), що зазначена на упаковці банкнот чи 
монет або в касовому документі;
     невідсортовані банкноти  – банкноти гривні одного номіналу та 
зразка,  які попередньо не сортувалися на  придатні  до  обігу  та 
зношені, за винятком значно зношених банкнот;
     недостача банкнот (монет) – кількість (сума) банкнот (монет), 
яких не вистачає, щодо кількості (суми), яка зазначена на упаковці 
банкнот чи монет або в касовому документі;
     неповний корінець  банкнот  –  менше 100 (ста) банкнот одного 
номіналу, які упаковані бандероллю;
     номінал банкнот (монет) – вартість, що зазначена на банкнотах 
(монетах);
     обігові монети  –  монети  національної  валюти номіналом від 
1 гривні, що виконують функцію законного платіжного засобу;
     обладнання для    автоматизованого   оброблення   банкнот   – 
обладнання для роботи з  готівкою,  яке  незалежно  від  кількості 
виконуваних   функцій   забезпечує  в  автоматичному  режимі  (без 
втручання  оператора)   перераховування   банкнот,   ідентифікацію 
захисних ознак банкнот,  установлених у цій Інструкції, та фізичне 
відокремлення  (сортування)  банкнот  на  придатні  до  обігу,  не 
придатні до обігу, сумнівні банкноти;
     оброблення готівки – комплекс операцій, що включає визначення 
справжності    та   платіжності   банкнот   (монет),   сортування, 
перераховування,  формування  та  пакування  відповідно  до  вимог 
нормативно-правових актів;
     операційна каса – касовий вузол банку (філії,  відділення), у 
якому здійснюються касові операції;
     пачка банкнот – 1 000 банкнот одного номіналу  і  зразка,  що 
складається з   10   корінців   банкнот   по  100  банкнот  (менше 
10 корінців – неповна пачка);
     післяопераційний час  –  частина  робочого  дня банку (філії, 
відділення) після закінчення операційного часу, уключаючи роботу у 
вихідні   та  святкові  дні,  протягом  якої  здійснюються  касові 
операції з їх відображенням у бухгалтерському  обліку  не  пізніше 
наступного операційного дня;
     пред\’явник банкнот (монет) – фізична або юридична особа,  яка 
пред\’явила на дослідження сумнівні банкноти (монети);
     розмінні монети  –  монети  національної   валюти   номіналом 
1 коп.,   2   коп.,  5  коп.,  10 коп.,  25 коп.  та 50 коп.,  які 
виконують функції розміну банкнот і обігових  монет  та  законного 
платіжного засобу;
     сумнівні банкноти (монети) – банкноти  (монети),  справжність 
або платіжність яких викликає сумнів,  а також ті, що мають ознаки 
підроблення,  до проведення їх дослідження та складання  експертом 
Національного банку України відповідного акта;
     сховище цінностей –  спеціально  обладнане  приміщення  банку 
(філії,  відділення),  сейф,  депозитна  система та АТМ-сейфи,  що 
використовуються  для  зберігання  готівки  та  інших   цінностей, 
технічний стан яких відповідає нормативно-правовим актам;
     технічні засоби для роботи з  готівкою  –  машини,  пристрої, 
прилади   для   оброблення  банкнот  (монет),  за  допомогою  яких 
виконуються кілька або окремі операції з  перераховування  банкнот 
(монет),  контролю захисних ознак банкнот (монет), обандеролювання 
корінців банкнот, упаковування банкнот (монет);
     цінності – готівка національної та іноземної валюти, сумнівні 
(уключаючи  підроблені)  банкноти,  зразки  банкнот,  пам\’ятні  та 
інвестиційні   монети, сувенірна  продукція,   банківські  метали, 
дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння,  цінні папери  та  інші 
цінності, які мають вартість.
     Інші терміни  вживаються  в  значеннях,  визначених  законами 
України та нормативно-правовими актами. 
     5. Банк (філія, відділення) зобов\’язаний:
     здійснювати касове  обслуговування   клієнтів   на   підставі 
договірних  відносин  через  касу  банку;  { Абзац другий пункту 5 
розділу  I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного 
банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
     забезпечувати оброблення готівки  в операційній касі;
     забезпечувати контроль  за  платіжністю і справжністю банкнот 
(монет) під час приймання та оброблення  готівки  з  використанням 
відповідного обладнання (приладів);
     визначати платіжність банкнот  (монет)  відповідно  до  вимог 
нормативно-правових    актів   та   з   використанням   довідкової 
інформації,  що надається  Національним  банком  України  (далі  – 
Національний  банк),  банками-емітентами або іншими уповноваженими 
установами;
     здійснювати операції  лише з тими видами і номіналами банкнот 
іноземної валюти,  які перебувають в обігу в країнах-емітентах або 
підлягають обміну в порядку, установленому банком-емітентом. 
     6. Банк  (філія,  відділення)  організовує роботу операційної 
каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного часу 
та  в  післяопераційний  час  відповідно  до  внутрішніх  положень 
(інструкцій) банку.
     За рішенням керівника банку в операційній касі застосовується 
АТМ.
     Робоче місце  з  приймання  готівки  має бути обладнане таким 
чином, щоб клієнт міг спостерігати за розкриттям пачок/мішечків та 
перерахуванням  готівки.  {  Абзац  третій  пункту  6 розділу I із 
змінами,  внесеними  згідно  з Постановою Національного банку N 45 
( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
     Банк (філія,  відділення)  зобов\’язаний протягом операційного 
часу (у післяопераційний час) без будь-яких  обмежень  безкоштовно 
обмінювати  фізичним  та  юридичним  особам  вилучені з обігу,  не 
придатні до обігу, платіжні банкноти та монети національної валюти 
на   придатні.   Банк   (філія,   відділення)  зобов\’язаний  також 
здійснювати на вимогу клієнта обмін банкнот на  монети,  монет  на 
банкноти,  банкнот  (монет)  одних  номіналів на банкноти (монети) 
інших номіналів.  Такий обмін,  якщо  справжність  та  платіжність 
банкнот  (монет)  не  викликає сумніву,  банк (філія,  відділення) 
здійснює безпосередньо під час приймання готівки без  відображення 
в бухгалтерському обліку. 
     7. Видача  готівки під звіт працівникам банків для здійснення 
розрахунків, пов\’язаних із виробничими (господарськими) потребами, 
у   тому   числі   на  відрядження,  проводиться  безпосередньо  з 
операційної каси.
     Банк здійснює   видачу   готівки   під   звіт  відповідно  до 
нормативно-правових актів.
     Готівка під    звіт    працівникам    банків   на   виробничі 
(господарські) потреби видається на строк не більше  двох  робочих 
днів, уключаючи день отримання готівки під звіт.
     Якщо підзвітній  особі  одночасно  видана   готівка   як   на 
відрядження,  так  і  для вирішення в цьому відрядженні виробничих 
(господарських) питань,  то строк, на який видана готівка під звіт 
на ці цілі, може бути продовжено до завершення строку відрядження.
     Звітування за  одержання  під   звіт   готівки   здійснюється 
відповідно до законодавства України. 
     8. Банк    під    час   здійснення   касових   операцій   має 
забезпечувати:
     визначення справжності   та   платіжності   банкнот   (монет) 
національної та іноземної валюти;
     обов\’язкове приймання  банкнот  і монет на вимогу клієнта,  у 
тому числі таких, що вилучаються з обігу Національним банком;
     своєчасне повне   оприбутковування  готівки  національної  та 
іноземної валюти,  що надійшла до каси банку, та її зарахування на 
зазначені  клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових 
актів;
     своєчасну видачу  клієнтам придатних до обігу банкнот (монет) 
національної та іноземної валюти,  у тому числі під час здійснення 
сплати платежів;
     документальне оформлення   руху   готівки   національної   та 
іноземної валюти в касі банку;
     своєчасне відображення  касових  операцій  у  бухгалтерському 
обліку;
     належний внутрішній контроль за касовими операціями;
     здавання   готівки   національної  валюти  до  територіальних 
управлінь  відповідно до встановлених відповідним договором умов з 
дотриманням  вимог  цієї  Інструкції;  {  Абзац  дев\’ятий пункту 8 
розділу   I   в   редакції   Постанови  Національного  банку  N 45 
( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
     створення належних та безпечних умов роботи з готівкою та  її 
зберігання;  {  Абзац  десятий  пункту  8  розділу  I  в  редакції 
Постанови Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
     задоволення потреб своїх клієнтів  у  готівці  насамперед  за 
рахунок   власних  надходжень,  перерозподілу  готівки  у  власній 
мережі,  а  в  разі  її  недостатності  –  отримання  підкріплення 
готівкою  в  територіальному  управлінні,  придбання  її  в  інших 
банках;  {  Абзац  одинадцятий  пункту  8  розділу  I  в  редакції 
Постанови Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
     систематичний аналіз  стану  надходжень  і  видачі  готівки в 
національній та іноземній валюті;
     ідентифікацію клієнтів   відповідно  до  вимог  законодавства 
України. 
     9. Банк на підставі цієї Інструкції та з урахуванням переліку 
касових  операцій  зобов\’язаний  розробити  і затвердити внутрішні 
положення (інструкції)  про  організацію  роботи  щодо  здійснення 
касових операцій, у яких слід визначити порядок:
     роботи операційної каси в операційний та  в  післяопераційний 
час;
     приймання, видачі,  зберігання готівки та інших  цінностей  в 
операційній касі, у тому числі із застосуванням АТМ;
     внутрішнього переміщення готівки і цінностей між працівниками 
банку (філії, відділення);
     роботи каси перерахування;
     зведення залишків готівки в операційній  касі;
     підкріплення готівкою власних філій (відділень)  і  приймання 
від них готівки;
     роботи  із  застосуванням електронних платіжних засобів через 
операційну  касу;  {  Абзац восьмий пункту 9 розділу I із змінами, 
внесеними   згідно   з  Постановою   Національного   банку   N  45 
( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
     роботи  з  платіжними  пристроями;  { Абзац дев\’ятий пункту 9 
розділу   I   в  редакції  Постанови   Національного  банку  N  45 
( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
     контролю за касовими операціями;
     організації роботи відповідальних осіб сховища цінностей  (їх 
кількість та посади);
     надання в  оренду  та  зберігання  цінностей  клієнтів  банку 
(філій, відділень) в індивідуальних сейфах, приймання від клієнтів 
цінностей на відповідальне зберігання;
     відкривання і закривання сховищ цінностей;
     роботи депозитної системи,  здавання під охорону та прийняття 
з-під  охорони  сховищ  цінностей  і  депозитних  систем,  а також 
зберігання ключів (дублікатів ключів) до них та здійснення ревізії 
цінностей;
     урегулювання спорів  між  банком  (філією,   відділенням)   і 
клієнтом  з  питань  касового  обслуговування,  у тому числі через 
платіжні  пристрої.  {  Абзац  п\’ятнадцятий  пункту 9 розділу I із 
змінами,  внесеними  згідно  з Постановою Національного банку N 45 
( z0398-13 ) від 18.02.2013 }
     Банк  (філія,  відділення) зобов\’язаний за зверненням клієнта 
врегулювати  відповідно  до  законодавства України спірні питання, 
які виникають та/або пов\’язані з касовими операціями, у тому числі 
здійсненими через платіжні пристрої. { Пункт 9 розділу I доповнено 
новим  абзацом  згідно  з  Постановою  Національного  банку  N  45 
( z0398-13 ) від 18.02.2013 } 
     10. Банк (філія,  відділення) зобов\’язаний зберігати  готівку 
та цінності у власних сховищах цінностей. 
     11.  Банк (філія, відділення) встановлює платіжні пристрої як 
у  приміщенні  банку  (філії, відділення), так і за його межами на 
території адміністративно-територіальних одиниць України.
{  Пункт  11  розділу  I із змінами, внесеними згідно з Постановою 
Національного банку N 45 ( z0398-13 ) від 18.02.2013 } 
     12. Банк (філія, відділення) допускає до роботи з готівкою та 
цінностями працівників,  які склали залік щодо знання  вимог  цієї 
Інструкції,   нормативно-правового   акта  щодо  визначення  ознак 
справжності  і  платіжності  банкнот   (монет)   національної   та 
іноземної  валюти  та  внутрішніх  положень про організацію роботи 
щодо здійснення касових операцій (змін до них) у межах тих питань, 
що належать до їх функціональних обов\’язків.
     Банку (філії,  відділенню) забороняється допускати до касової 
роботи неповнолітніх осіб.
     Про складання  працівником  заліку  банк   (філія)   оформлює 
відповідний   протокол,   який   зберігається  в  особовій  справі 
працівника. 
     13. Банк наказом призначає  відповідальними  особами  сховища 
цінностей,   на   яких   покладаються  обов\’язки  щодо  зберігання 
цінностей у сховищі цінностей банку або філії,  посадових осіб (не 
менше  двох),  стаж роботи яких у банківській системі становить не 
менше ніж один рік,  а у відділеннях банку – не  менше  ніж  шість 
місяців. 
     14. Керівник банку (філії, відділення), а також відповідальні 
особи в разі незабезпечення схоронності  цінностей  в  касі  банку 
несуть відповідальність згідно із законами України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code