ПОЛОЖЕННЯ про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням

ПОЛОЖЕННЯ про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Постанова Правління 
                                      Національного банку України 
                                      30.04.2010  N 223 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      6 липня 2010 р. 
                                      за N 474/17769 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
         про порядок емісії спеціальних платіжних засобів 
             і здійснення операцій з їх використанням 
 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Це  Положення розроблене згідно із Законами України \”Про 
Національний банк України\” ( 679-14 ),  \”Про  банки  і  банківську 
діяльність\” ( 2121-14 ), \”Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні\” ( 2346-14 ),  іншими нормативно-правовими актами України, 
у  тому  числі  нормативно-правовими  актами  Національного  банку 
України. 
     1.2. Це Положення встановлює  загальні  вимоги  Національного 
банку  України  (далі  –  Національний  банк)  до  емісії банками, 
філіями іноземних банків  (далі  –  банки)  спеціальних  платіжних 
засобів і визначає порядок здійснення операцій з їх використанням. 
     1.3.   Вимоги   цього   Положення   поширюються  на  платіжні 
організації членів та учасників платіжних систем, які є суб\’єктами 
відносин,  що  виникають під час здійснення операцій, ініційованих 
із  використанням  спеціальних  платіжних  засобів  цих  платіжних 
систем.  {  Абзац  перший пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними 
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 481 ( z1336-10 ) від 
04.11.2010 }
     Вимоги цього    Положення   не   поширюються   на   суб\’єктів 
господарювання,  що здійснюють  випуск  телефонних,  транспортних, 
паливних,  дисконтних карток та інших засобів,  які не належать до 
платіжних і  призначені  для  фіксування  в  електронному  вигляді 
заборгованості емітента перед держателем цих засобів за попередньо 
оплаченими товарами (послугами), та на операції, що здійснюються з 
їх використанням. 
     1.4. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
     авторизація –  процедура  отримання  дозволу  на   проведення 
операції з використанням спеціального платіжного засобу;
     банківський автомат самообслуговування (далі  –  банкомат)  – 
програмно-технічний комплекс,  що дає змогу держателю спеціального 
платіжного засобу здійснити  самообслуговування  за  операціями  з 
одержання  коштів у готівковій формі,  унесення їх для зарахування 
на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а 
також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями 
цього комплексу;
     втрата спеціального    платіжного   засобу   –   неможливість 
здійснення  держателем  контролю   (володіння)   над   спеціальним 
платіжним   засобом,  незаконне  заволодіння  та/або  використання 
спеціального платіжного засобу чи його реквізитів;
     держатель спеціального платіжного засобу – фізична особа, яка 
на законних підставах використовує спеціальний платіжний засіб для 
ініціювання  переказу  коштів  з  відповідного рахунку в банку або 
здійснює інші операції із застосуванням  зазначеного  спеціального 
платіжного засобу;
     довірена особа користувача (далі – довірена особа) –  фізична 
особа,  яка на законних підставах має право здійснювати операції з 
використанням   спеціального   платіжного   засобу   за   рахунком 
користувача;
     документ за операцією з використанням спеціального платіжного 
засобу   –   документ,   що   підтверджує   виконання  операції  з 
використанням спеціального платіжного засобу,  на  підставі  якого 
формуються  відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти 
на рахунки;
     еквайринг –  діяльність  щодо технологічного,  інформаційного 
обслуговування суб\’єктів господарювання і  здійснення  операцій  з 
видачі готівки користувачам спеціальних платіжних засобів,  які не 
є клієнтами емітента,  а також проведення розрахунків  з  ними  за 
операції,  які  здійснені  із  застосуванням спеціальних платіжних 
засобів;
     еквайрингова установа  (далі – еквайр) – юридична особа,  яка 
здійснює еквайринг;
     емісія спеціальних   платіжних  засобів  (далі  –  емісія)  – 
проведення операцій з випуску спеціальних платіжних засобів певної 
платіжної системи;
     емітент спеціальних платіжних  засобів  (далі  –  емітент)  – 
банк, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних 
платіжних засобів;
     імпринтер –  пристрій,  призначений для перенесення рельєфних 
реквізитів платіжної  картки  на  сліп  для  формування  первинних 
документів;
     код авторизації – набір цифр або  набір  букв  і  цифр,  який 
формується  і надається емітентом або юридичною особою – учасником 
платіжної системи,  яка діє за його  дорученням,  за  результатами 
авторизації;
     користувач платіжних послуг (далі – користувач) – фізична або 
юридична   особа,   яка   відповідно   до  договору  за  допомогою 
спеціального платіжного засобу користується платіжною послугою  як 
платник та/або одержувач;
     корпоративний спеціальний  платіжний  засіб   –   спеціальний 
платіжний   засіб,  який  дає  змогу  його  держателю  здійснювати 
операції за рахунком суб\’єкта господарювання;
     мобільний платіжний інструмент – спеціальний платіжний засіб, 
реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону 
або іншого бездротового пристрою користувача;
     мобільні платежі  –  платіжні   операції,   що   здійснюються 
користувачами з використанням мобільних платіжних інструментів; 
     {  Абзац  вісімнадцятий  пункту  1.4  глави  1  виключено  на 
підставі  Постанови  Національного  банку  N  481 ( z1336-10 ) від 
04.11.2010 } 
     особистий спеціальний платіжний засіб – спеціальний платіжний 
засіб,   емітований  на  ім\’я  фізичної  особи,  яка  не  здійснює 
підприємницької діяльності;
     персональний ідентифікаційний номер (далі – ПІН) – набір цифр 
або  набір  букв  і  цифр,  відомий  лише  держателю  спеціального 
платіжного  засобу  і  потрібний  для  його  ідентифікації під час 
здійснення  операцій  із  використанням  спеціального   платіжного 
засобу;
     платіжна картка  –  спеціальний  платіжний  засіб  у  вигляді 
емітованої  в  установленому законодавством порядку пластикової чи 
іншого виду картки,  що використовується для здійснення  платіжних 
операцій  з  рахунку  платника або банку,  а також інших операцій, 
установлених договором;
     платіжна операція – дія,  ініційована держателем спеціального 
платіжного засобу,  з  унесення  або  зняття  готівки  з  рахунку, 
здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього 
спеціального платіжного засобу за банківськими рахунками;
     платіжна послуга  –  діяльність  щодо  забезпечення виконання 
платіжних операцій з використанням спеціального платіжного засобу, 
яка здійснюється постачальниками платіжних послуг;
     платіжна схема – умови,  згідно  з  якими  проводиться  облік 
операцій   за  спеціальними  платіжними  засобами  користувача  та 
здійснюються розрахунки за ці операції;
     платіжний додаток    –   програмний   засіб,   розміщений   в 
апаратно-програмному середовищі спеціального платіжного засобу, за 
допомогою   якого   здійснюються   платіжні   та   інші  операції, 
передбачені договором;
     платіжний пристрій – банкомат,  платіжний термінал, імпринтер 
тощо, за допомогою якого з дотриманням вимог, установлених Законом 
України  \”Про  застосування  реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі,  громадського харчування та послуг\” ( 265/95-ВР ), 
користувач  здійснює  платіжні  операції  з фізичним використанням 
спеціальних  платіжних  засобів  та  інші  операції,   передбачені 
договором;
     платіжний термінал – електронний  пристрій,  призначений  для 
здійснення  платіжних операцій,  отримання довідкової інформації і 
друкування документа за операцією  із  застосуванням  спеціального 
платіжного засобу;
     постачальник платіжних послуг  –  емітент  або  еквайр,  який 
надає платіжну послугу користувачу;
     процесинг – діяльність,  яка  включає  в  себе  виконання  за 
операціями   зі   спеціальними  платіжними  засобами  авторизації, 
моніторингу,  збору,  оброблення, зберігання інформації та надання 
обробленої інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку 
для проведення взаєморозрахунків;
     процесингова установа  –  юридична  особа – учасник платіжної 
системи, яка здійснює процесинг;
     система електронної  торгівлі (комерції) – сукупність правил, 
процедур і  програмно-технічних  засобів,  використання  яких  дає 
змогу  споживачу  здійснити  віддалений  доступ  до  прейскурантів 
торговців,  виконати замовлення на поставку та  оплату  замовлених 
товарів (послуг);
     сліп –  паперовий  документ,  який   підтверджує   здійснення 
операції  з  використанням  платіжної картки і містить набір даних 
щодо цієї операції та реквізити платіжної картки;
     спеціальний платіжний  засіб  –  платіжна  картка,  мобільний 
платіжний  інструмент,  інший  платіжний  інструмент,  що  виконує 
функцію  засобу ідентифікації,  за допомогою якого держатель цього 
інструменту здійснює платіжні  операції  з  рахунку  платника  або 
банку, а також інші операції, установлені договором;
     споживач – фізична особа,  яка  не  здійснює  підприємницької 
діяльності   і  відповідно  до  укладеного  з  емітентом  договору 
здійснює платіжні операції з використанням спеціального платіжного 
засобу згідно з режимом рахунку;
     стоп-список –   перелік   спеціальних   платіжних    засобів, 
складений  за  певними  їх  реквізитами,  за  якими заборонено або 
обмежено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи 
стоп-список може бути електронним та/або паперовим;
     технічний еквайр  –  юридична  особа  –   учасник   платіжної 
системи, яка здійснює технічний еквайринг;
     технічний еквайринг  –  діяльність   юридичної   особи   щодо 
технологічного,  інформаційного  обслуговування  торговців  та/або 
еквайрів за операціями, які здійснені із застосуванням спеціальних 
платіжних засобів.
     Інші терміни,   які    вживаються    в    цьому    Положенні, 
застосовуються   в  значеннях,  визначених  Законом  України  \”Про 
платіжні системи та переказ коштів в Україні\” ( 2346-14 ),  іншими 
законами та нормативно-правовими актами Національного банку. 
     1.5. На  території України застосовуються спеціальні платіжні 
засоби,  емітовані  членами  внутрішньодержавних   і   міжнародних 
платіжних систем (резидентами та нерезидентами). 
     1.6. Банк-резидент   для   здійснення  емісії  та  еквайрингу 
спеціальних платіжних  засобів,  призначених  для  застосування  в 
Україні  та за її межами,  має право створювати внутрішньодержавні 
та міжнародні платіжні системи або укладати договори з  платіжними 
організаціями  платіжних  систем про членство або про участь у цих 
системах.
{  Пункт  1.6  глави  1  із змінами, внесеними згідно з Постановою 
Національного банку N 481 ( z1336-10 ) від 04.11.2010 } 
     1.7. Банк має право здійснювати емісію спеціальних  платіжних 
засобів та/або еквайринг на підставі внутрішньобанківських правил, 
розроблених відповідно до  законодавства  України,  у  тому  числі 
нормативно-правових  актів  Національного банку і правил платіжних 
систем.  Внутрішньобанківські   правила   затверджуються   органом 
управління банку, уповноваженим на це його статутом. 
     1.8. Внутрішньобанківські  правила  залежно  від особливостей 
діяльності банку повинні містити:
     порядок діяльності  банку,  пов\’язаний  з емісією спеціальних 
платіжних засобів та/або еквайрингом;
     порядок здійснення платіжних операцій, нарахування комісійної 
винагороди  та  процентів  за   користування   емітентом   коштами 
користувача;
     опис документообігу і  технології  оброблення  інформації  за 
операціями,  що здійснюються з використанням спеціальних платіжних 
засобів;
     систему управління  ризиками  під  час  здійснення  платіжних 
операцій з використанням спеціальних платіжних засобів,  уключаючи 
порядок  оцінки  кредитного,  операційного ризику,  оцінки ризиків 
легалізації (відмивання) доходів,  одержаних злочинним  шляхом,  і 
фінансування тероризму та порядок урегулювання неплатоспроможності 
й інших випадків невиконання банком своїх зобов\’язань;
     порядок діяльності  банку  під  час здійснення розрахунків за 
операціями,  що проводяться з використанням спеціальних  платіжних 
засобів;
     порядок забезпечення  банком  захисту  інформації  та  вжиття 
інших  заходів  безпеки  під час здійснення держателями операцій з 
використанням спеціального платіжного засобу,  а також порядок дій 
банку   в   разі  отримання  повідомлення  про  втрату  держателем 
спеціального платіжного засобу;
     інші процедури,  які  регулюють  питання здійснення платіжних 
операцій з використанням спеціальних платіжних засобів. 
     1.9. Банк-резидент  –  член  платіжної  системи   має   право 
емітувати  спеціальні  платіжні  засоби,  що  поряд  із  платіжним 
додатком   мають   нефінансові   додатки,   які   можуть   містити 
ідентифікаційні дані,  інформацію про пільги,  страхування та іншу 
інформацію  про  держателя  і  дають   змогу   ідентифікувати   їх 
держателів  та  обліковувати  виконані  ними  операції  з умовними 
одиницями обліку (літри,  кілограми,  штуки тощо) із застосуванням 
цих  спеціальних  платіжних  засобів  у  певних  системах  виплат, 
надання та обліку  послуг,  пільг,  знижок  тощо,  реалізованих  з 
використанням  технологій  і програмно-технічних засобів платіжних 
систем за участю інших осіб усіх форм власності. 
     1.10. Банк – член платіжної  системи,  який  розпочав  та/або 
завершив  емісію,  розповсюдження  спеціальних  платіжних  засобів 
та/або еквайринг,  зобов\’язаний протягом 15 календарних днів після 
початку цієї діяльності надіслати повідомлення про роботу банку зі 
спеціальними платіжними засобами (далі – Повідомлення) за  формою, 
наведеною в додатку до цього Положення.
     Банк – член платіжної системи  протягом  трьох  робочих  днів 
після  виявлення факту надання в Повідомленні помилок зобов\’язаний 
надіслати нове Повідомлення з виправленою інформацією.
     Банк –   член   платіжної   системи   зобов\’язаний   протягом 
15 календарних днів після зміни інформації  щодо  роботи  банку  в 
платіжній системі, яка зазначена в Повідомленні, або її доповнення 
новою інформацією надіслати нове  Повідомлення  із  зазначенням  у 
супровідному листі причини надсилання нового Повідомлення. 
     1.11. Банк     зобов\’язаний    у    порядку,    установленому 
законодавством України,  ідентифікувати клієнтів,  які відкривають 
рахунки в банку,  і держателів спеціальних платіжних засобів,  які 
здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками.
     Ідентифікація клієнтів   банку  не  є  обов\’язковою  під  час 
здійснення кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований 
відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у 
сфері  запобігання  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних 
злочинним шляхом.
     Клієнт зобов\’язаний  на  вимогу  банку  надати  документи   і 
відомості,  необхідні для з\’ясування його особи,  суті діяльності, 
фінансового стану.  Банк відмовляє клієнтові в його обслуговуванні 
в  разі  ненадання клієнтом необхідних документів,  відомостей або 
умисного надання неправдивих відомостей щодо себе. 
     1.12. Платіжні    організації    зобов\’язані    забезпечувати 
справедливий  (легальний)  доступ  до  платіжних  систем,  у  яких 
використовуються  спеціальні   платіжні   засоби,   постачальникам 
платіжних  послуг  і  юридичним  особам,  що  надають  технічні  й 
технологічні послуги,  якщо їх діяльність відповідає законодавству 
України,  задовольняє  вимоги  платіжної організації щодо участі в 
платіжній системі та вони відповідно до правил  платіжної  системи 
були   сертифіковані  платіжною  організацією  на  надання  певних 
послуг. 
     1.13. Банки,  які здійснюють  свою  діяльність  на  території 
України, мають право на свій розсуд укладати договори з платіжними 
організаціями  платіжних  систем  та/або  отримувати  ліцензії  на 
діяльність з емісії спеціальних платіжних засобів та еквайрингу чи 
на діяльність виключно з емісії або еквайрингу.
     Правила платіжних  систем,  умови  договорів  між  банками та 
платіжними організаціями  платіжних  систем  про  членство  та/або 
участь у платіжній системі не повинні містити обмежень прав банків 
здійснювати  діяльність   виключно   з   емісії   або   еквайрингу 
спеціальних    платіжних   засобів,   а   також   дискримінаційних 
організаційних,  фінансових,  технічних обмежень  щодо  здійснення 
еквайрингу. 
     1.14. Банки,  які  уклали договори з платіжними організаціями 
платіжних систем й  отримали  право  або  ліцензію  на  здійснення 
емісії спеціальних платіжних засобів та/або еквайринг, зобов\’язані 
надавати користувачам однаковий доступ до платіжних  послуг  банку 
незалежно   від   місця  їх  проживання,  забезпечивши  можливість 
здійснення платіжних операцій та отримання інформаційних послуг  з 
використанням  спеціальних  платіжних засобів у всіх відокремлених 
підрозділах банку,  у яких  здійснюється  обслуговування  рахунків 
клієнтів. 
     1.15. Платіжні   організації   платіжних  систем  зобов\’язані 
забезпечувати однакові умови  доступу  та  користування  послугами 
технічних    інфраструктур    цих   платіжних   систем   будь-яким 
постачальникам платіжних  послуг,  які  є  членами  цих  платіжних 
систем і здійснюють свою діяльність на території України. 
     1.16. Члени   та   учасники   платіжних   систем  зобов\’язані 
забезпечити прозорість умов та вимог до інформації, яка стосується 
надання  платіжних  послуг  з  використанням спеціальних платіжних 
засобів,  для захисту прав споживачів таких послуг від  незаконних 
дій чи сумнівних операцій зі спеціальними платіжними засобами. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code