Про аудиторську діяльність

Про аудиторську діяльність

                     З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
                    Про аудиторську діяльність 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 23, ст.243 ) 
 { Вводиться в дію Постановою ВР 
   N 3126-XII ( 3126-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 23, ст.244 } 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 81/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 88 
   N 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, N  9, ст. 44 
   N  762-IV (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 
   N 1863-IV ( 1863-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 45, ст.501 
   N 2738-IV ( 2738-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.434 
   N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.117 
   N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 } 
 { В редакції Закону 
   N 140-V ( 140-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 44, ст.432 } 
 { Із змінами, внесеними згідно з Законами 
   N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496 
   N 3265-VI ( 3265-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.448 
   N 3273-VI ( 3273-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.462 
   N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N  7, ст.53 
   N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 
   N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 
   N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     Цей Закон визначає  правові  засади  здійснення  аудиторської 
діяльності   в   Україні   і   спрямований  на  створення  системи 
незалежного  фінансового  контролю  з  метою   захисту   інтересів 
користувачів фінансової та іншої економічної інформації. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Сфера дії Закону 
     Положення цього  Закону  діють   на   території   України   і 
поширюються  на  усіх  суб\’єктів господарювання незалежно від форм 
власності та видів діяльності. 
     Дія цього Закону не  поширюється  на  аудиторську  діяльність 
державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених 
законами України на здійснення державного фінансового контролю. 
     Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність 
     Аудиторська діяльність   у   сфері    фінансового    контролю 
регулюється Господарським   кодексом   України  (  436-15  ),  цим 
Законом, іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. 
У  випадках,  якщо міжнародним договором,  згода на обов\’язковість 
якого надана Верховною Радою України,  встановлено  інші  правила, 
ніж   ті,   що   містить  цей  Закон,  то  застосовуються  правила 
міжнародного договору. 
     Особливості проведення інших  видів  аудиторської  діяльності 
регулюються спеціальним законодавством. 
     Стаття 3. Аудиторська діяльність 
     Аудиторська діяльність   –   підприємницька  діяльність,  яка 
включає в себе  організаційне  і  методичне  забезпечення  аудиту, 
практичне  виконання  аудиторських  перевірок  (аудит)  та надання 
інших аудиторських послуг. 
     Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку  і  показників 
фінансової  звітності  суб\’єкта господарювання з метою висловлення 
незалежної думки аудитора про її  достовірність  в  усіх  суттєвих 
аспектах   та  відповідність  вимогам  законів  України,  положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших  правил  (внутрішніх 
положень    суб\’єктів    господарювання)    згідно   із   вимогами 
користувачів. 
     Суттєвою є  інформація,  якщо  її  пропуск  або   неправильне 
відображення  може  вплинути  на  економічні рішення користувачів, 
прийняті на основі фінансових звітів. 
     Аудит здійснюється    незалежними    особами    (аудиторами), 
аудиторськими фірмами,  які уповноважені суб\’єктами господарювання 
на його проведення. 
     Аудит може проводитися з ініціативи суб\’єктів господарювання, 
а також у випадках, передбачених законом (обов\’язковий аудит). 
     Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські 
послуги,  пов\’язані  з  їх  професійною  діяльністю,  зокрема,  по 
веденню   та   відновленню   бухгалтерського   обліку,   у   формі 
консультацій  з  питань  бухгалтерського  обліку   та   фінансової 
звітності,   експертизи  і  оцінки  стану  фінансово-господарської 
діяльності  та  інших   видів   економіко-правового   забезпечення 
господарської   діяльності   суб\’єктів   господарювання.  Аудитори 
(аудиторські фірми) можуть проводити перевірку іпотечного покриття 
відповідно до Закону України \”Про іпотечні облігації\” ( 3273-15 ). 
{  Частина  шоста статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3265-VI ( 3265-17 ) від 21.04.2011 } 
     Перелік послуг,  які  можуть  надавати  аудитори (аудиторські 
фірми),  визначається Аудиторською палатою України  відповідно  до 
стандартів аудиту. 
     Стаття 4. Аудитор 
     Аудитором може  бути  фізична особа,  яка має сертифікат,  що 
визначає її кваліфікаційну  придатність  на  заняття  аудиторською 
діяльністю на території України. 
     Аудитор має   право   займатися  аудиторською  діяльністю  як 
фізична особа – підприємець або  у  складі  аудиторської  фірми  з 
дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів. 
     Аудитор має   право   займатися  аудиторською  діяльністю  як 
фізична особа – підприємець лише після включення його  до  Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів. 
     Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами 
підприємницької діяльності,  що не виключає  їх  права  отримувати 
дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. 
     Аудитором  не  може  бути  особа,  яка має не погашену або не 
зняту судимість за вчинення злочину або на яку протягом останнього 
року    накладалося    адміністративне   стягнення   за   вчинення 
корупційного правопорушення.
{  Частина  п\’ята статті 4 в редакції Закону N 4711-VІ ( 4711-17 ) 
від 17.05.2012 } 
     Аудитору  забороняється  використовувати  свої повноваження з 
метою  одержання  неправомірної  вигоди  або прийняття обіцянки чи 
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
{  Статтю  4 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4711-VІ 
( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 5. Аудиторська фірма 
     Аудиторська фірма – юридична особа,  створена  відповідно  до 
законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність. 
     Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські 
фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. 
     Загальний розмір частки засновників (учасників)  аудиторської 
фірми,  які  не  є  аудиторами,  у  статутному  капіталі  не  може 
перевищувати 30 відсотків. 
     Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор. 
     Стаття 6. Стандарти аудиту 
     При здійсненні   аудиторської    діяльності    аудитори    та 
аудиторські фірми застосовують відповідні стандарти аудиту. 
     Стандарти аудиту  приймаються  на основі стандартів аудиту та 
етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог  цього 
Закону та інших нормативно-правових актів. 
     Затвердження стандартів    аудиту    є    виключним    правом 
Аудиторської палати України.  У  випадках,  передбачених  законом, 
стандарти аудиту погоджуються з іншими суб\’єктами. 
     Стандарти аудиту  є  обов\’язковими для дотримання аудиторами, 
аудиторськими фірмами та суб\’єктами господарювання. 
     Стаття 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документи 
     Аудиторський висновок – документ,  що складений відповідно до 
стандартів  аудиту  та передбачає надання впевненості користувачам 
щодо  відповідності  фінансової  звітності  або  іншої  інформації 
концептуальним  основам,  які  використовувалися при її складанні. 
Концептуальними   основами   можуть   бути    закони    та    інші 
нормативно-правові    акти    України,    положення    (стандарти) 
бухгалтерського обліку,  внутрішні вимоги та  положення  суб\’єктів 
господарювання, інші джерела. 
     Аудиторські послуги  у вигляді консультацій можуть надаватись 
усно  або  письмово  з  оформленням  довідки  та  інших  офіційних 
документів.  Аудиторські  послуги у вигляді експертиз оформляються 
експертним висновком або актом. 
     Результати надання  інших  аудиторських  послуг  оформляються 
відповідно до стандартів аудиту. 
     Аудиторський висновок    аудитора   іноземної   держави   при 
офіційному  його  поданні  установі,  організації   або   суб\’єкту 
господарювання  України  підлягає підтвердженню аудитором України, 
якщо інше не встановлено міжнародним договором України. 
     Стаття 8. Обов\’язкове проведення аудиту 
     Проведення аудиту є обов\’язковим для: 
     1) підтвердження достовірності та повноти  річної  фінансової 
звітності   та   консолідованої   фінансової  звітності  відкритих 
акціонерних  товариств,   підприємств   –   емітентів   облігацій, 
професійних учасників ринку цінних паперів,  фінансових установ та 
інших  суб\’єктів  господарювання,  звітність  яких  відповідно  до 
законодавства   України   підлягає   офіційному  оприлюдненню,  за 
винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок 
державного бюджету; 
     2) перевірки    фінансового    стану    засновників   банків, 
підприємств  з  іноземними  інвестиціями,  відкритих   акціонерних 
товариств (крім фізичних осіб),  страхових і холдингових компаній, 
інститутів спільного інвестування,  довірчих  товариств  та  інших 
фінансових посередників; 
     3)  емітентів  цінних  паперів  та  похідних (деривативів), а 
також  при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності 
на ринку цінних паперів.
{  Пункт  3  частини  першої  статті 8 в редакції Закону N 3273-VI 
( 3273-17 ) від 21.04.2011 } 
     Проведення аудиту є  обов\’язковим  також  в  інших  випадках, 
передбачених законами України. 
     Стаття 9. Обов\’язки суб\’єктів господарювання при проведенні 
               аудиту 
     Органи управління   суб\’єкта    господарювання    зобов\’язані 
створити  аудитору (аудиторській фірмі) належні умови для якісного 
виконання аудиту. 
     Органи управління     суб\’єкта     господарювання      несуть 
відповідальність  за  повноту  і достовірність документів та іншої 
інформації,  які  надаються  аудитору  (аудиторській  фірмі)   для 
проведення аудиту чи надання інших аудиторських послуг. 
     Фінансова звітність  суб\’єкта господарювання,  яка відповідно 
до закону підлягає обов\’язковій  аудиторській  перевірці,  повинна 
бути  перевірена  аудитором  і  оприлюднена  відповідно  до  вимог 
законів України. 
                            Розділ II 
                 СЕРТИФІКАЦІЯ АУДИТОРІВ І РЕЄСТР 
                  АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ТА АУДИТОРІВ 
     Стаття 10. Сертифікація аудиторів 
     Сертифікація (визначення   кваліфікаційної   придатності   на 
зайняття    аудиторською    діяльністю)   аудиторів   здійснюється 
Аудиторською палатою України. 
     Порядок сертифікації  аудиторів,  які  здійснюватимуть  аудит 
банків   (  vr3_3230-07  ),  затверджується  Аудиторською  палатою 
України за погодженням з Національним банком України. 
     Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають 
вищу  економічну  або юридичну освіту,  документ про здобуття якої 
визнається в Україні,  необхідні знання з питань аудиту, фінансів, 
економіки  та  господарського права,  досвід роботи не менше трьох 
років підряд на посадах ревізора,  бухгалтера, юриста, фінансиста, 
економіста, асистента (помічника) аудитора. 
     Наявність необхідного  обсягу знань для отримання сертифіката 
визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного  іспиту 
за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України. 
     Термін чинності сертифіката не може перевищувати п\’яти років. 
     Продовження терміну  чинності  сертифіката здійснюється через 
п\’ять років за  підсумками  контрольного  тестування  за  фахом  у 
порядку, встановленому Аудиторською палатою України. 
     За проведення  сертифікації  справляється  плата  в  розмірі, 
встановленому Аудиторською палатою України,  виходячи з  кошторису 
витрат на утримання Аудиторської палати України. 
     Стаття 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів 
     Реєстр аудиторських  фірм  та  аудиторів  –  база  даних,  що 
містить  інформацію  про  аудиторські  фірми  та  аудиторів,   які 
займаються аудиторською   діяльністю   індивідуально   як  фізичні 
особи – підприємці (далі – Реєстр). 
     Порядок ведення  Реєстру   визначається   та   забезпечується 
Аудиторською палатою України. 
     Реєстр не  рідше  одного  разу на рік публікується у фаховому 
виданні Аудиторської палати України. 
     Аудиторські фірми та аудитори,  які зареєстровані як  фізичні 
особи   –  підприємці,  мають  право  на  здійснення  аудиторської 
діяльності лише після включення їх до Реєстру. 
     Включеним до  Реєстру  аудиторським  фірмам   та   аудиторам, 
зазначеним  у  частині четвертій цієї статті,  видається свідоцтво 
відповідного зразка. 
     За включення  до  Реєстру  справляється  плата   в   розмірі, 
встановленому Аудиторською палатою України. 
                            Розділ III 
                    АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
     Стаття 12. Повноваження Аудиторської палати України 
     Повноваження Аудиторської  палати  України  визначаються  цим 
Законом та Статутом Аудиторської палати України. 
     Статут Аудиторської    палати   України   приймається   двома 
третинами голосів  від  загальної  кількості  членів  Аудиторської 
палати України. 
     Аудиторська палата України: 
     1) здійснює  сертифікацію  осіб,  які  мають  намір займатися 
аудиторською діяльністю; 
     2) затверджує стандарти аудиту; 
     3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням 
з  Національним банком України програми підготовки аудиторів,  які 
здійснюватимуть аудит банків; 
     4) веде Реєстр; 
     5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами  та 
аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної 
етики аудиторів; 
     6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при 
проведенні  ними аудиторських перевірок та організації контролю за 
якістю аудиторських послуг; 
     7) регулює  взаємовідносини  між  аудиторами   (аудиторськими 
фірмами)  в  процесі  здійснення аудиторської діяльності та у разі 
необхідності застосовує до них стягнення; 
     8) здійснює інші повноваження,  передбачені  цим  Законом  та 
Статутом Аудиторської палати України. 
     Щорічно Аудиторська  палата  України отримує від аудиторських 
фірм та аудиторів звіти про  виконані  ними  роботи,  здійснює  їх 
аналіз   та   подає  до  Кабінету  Міністрів  України  узагальнену 
інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні. 
     Стаття 13. Створення Аудиторської палати України 
     Аудиторська палата України функціонує як незалежний орган. 
     Аудиторська палата   України   є   юридичною   особою,   веде 
відповідний облік та звітність. 
     Аудиторська палата України є неприбутковою організацією. 
     Аудиторська  палата  України  набуває  повноважень  юридичної 
особи  з дня її реєстрації у центральному органі виконавчої влади, 
що   реалізує  державну  політику  у  сфері  державної  реєстрації 
(легалізації)  об’єднань  громадян, інших громадських формувань на 
підставі  заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому 
цим  Законом.  {  Частина четверта статті 13 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     Аудиторська палата України формується на  паритетних  засадах 
шляхом   делегування  до  її  складу  аудиторів  та  представників 
державних органів. 
     Загальна кількість   членів   Аудиторської   палати   України 
становить двадцять осіб. 
     Від   державних  органів  делегують  по  одному  представнику 
центральні  органи виконавчої влади, що забезпечують формування та 
реалізують   державну   фінансову   політику,   державну  політику 
економічного  розвитку,  Міністерство  юстиції України, центральні 
органи  виконавчої  влади, що реалізують державну політику у сфері 
державної   реєстрації  (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших 
громадських   формувань,  державну  податкову  політику,  державну 
політику  у сфері статистики, державну політику у сфері державного 
фінансового   контролю,  Національний  банк  України,  Національна 
комісія  з цінних паперів та фондового ринку, національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
та Рахункова палата.
{  Частина сьома статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011; в редакції Законів N 5463-VI 
( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 5461-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 
     До складу   Аудиторської   палати   України   від   аудиторів 
делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з 
безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п\’яти  років, 
представники фахових навчальних закладів та наукових організацій. 
     Право аудиторів  обирати представників до складу Аудиторської 
палати України і бути обраними  реалізується  через  рішення,  які 
приймаються на з\’їзді аудиторів України. 
     Порядок делегування   представників  до  Аудиторської  палати 
України  визначається  відповідно   з\’їздом   аудиторів   України, 
колегією державних органів або іншим вищим керівним органом. 
     Стаття 14. Діяльність Аудиторської палати України 
     Рішення Аудиторської   палати   України   приймаються  на  її 
засіданнях  простою  більшістю  голосів  за  наявності  більш   як 
половини її членів за винятком випадків,  передбачених цим Законом 
та Статутом. 
     Аудиторська  палата України здійснює регуляторну діяльність з 
урахуванням   вимог   Закону   України   \”Про   засади   державної 
регуляторної політики    у    сфері    господарської   діяльності\” 
(  1160-15  ).  {  Статтю  14 доповнено частиною згідно із Законом 
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 
     Аудиторська палата  України  може  створювати  на   території 
України  регіональні  відділення,  повноваження  яких визначаються 
Аудиторською палатою України. 
     Термін повноважень   члена   Аудиторської   палати    України 
становить  п\’ять років.  Одна і та ж особа не може бути делегована 
до Аудиторської палати України більше двох термінів підряд. 
     Призначення нових членів Аудиторської палати України  замість 
вибулих здійснюється у встановленому цим Законом порядку. 
     Члени Аудиторської   палати   України,   за  винятком  Голови 
Аудиторської  палати  України,   виконують   свої   обов\’язки   на 
громадських засадах. 
     Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати України 
можуть бути: 
     плата за  проведення  сертифікації  фізичних  осіб  на  право 
зайняття аудиторською діяльністю; 
     плата за включення до Реєстру; 
     добровільні внески,  що надходять від професійних організацій 
аудиторів України; 
     інші джерела, не заборонені законодавством. 
     Для виконання своїх функцій Аудиторська палата  України  може 
створювати комісії із числа її членів. До роботи в комісіях можуть 
залучатись експерти, які не є членами Аудиторської палати України. 
     Ведення поточних справ в Аудиторській палаті України здійснює 
Секретаріат, який очолює завідуючий. Завідуючий Секретаріатом несе 
персональну відповідальність за ефективне  використання  майна  та 
коштів  Аудиторської  палати України і створення належних умов для 
виконання функціональних обов\’язків її членами. 
     Стаття 15. Голова Аудиторської палати України 
     Голова Аудиторської палати України виконує свої  повноваження 
на професійній основі. 
     Голова Аудиторської  палати  України  обирається  з  числа її 
членів на термін здійснення своїх повноважень  члена  Аудиторської 
палати  України  більшістю  голосів від загальної кількості членів 
Аудиторської палати України. 
     Голова Аудиторської  палати  України  може  бути   достроково 
звільнений  з  посади за рішенням Аудиторської палати України та в 
інших випадках, передбачених законодавством України. 
     Повноваження Голови Аудиторської палати України  визначаються 
Статутом Аудиторської палати України. 
     Голова Аудиторської   палати  України  забезпечує  формування 
нового складу Аудиторської палати України. 
                            Розділ IV 
               ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА НАДАННЯ 
                    ІНШИХ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 
     Стаття 16. Загальні умови проведення аудиту та надання інших 
                аудиторських послуг 
     Проведення аудиту   та   надання  інших  аудиторських  послуг 
здійснюється аудиторами,  аудиторськими фірмами,  які набули права 
на здійснення аудиторської діяльності відповідно до цього Закону. 
     Загальні умови проведення аудиту та інших аудиторських послуг 
визначаються  стандартами   аудиту,   затвердженими   Аудиторською 
палатою України. 
     Стаття 17. Підстави для проведення аудиту та надання інших 
                аудиторських послуг 
     Аудит проводиться  на   підставі   договору   між   аудитором 
(аудиторською фірмою) та замовником. 
     Інші аудиторські   послуги   можуть  надаватися  на  підставі 
договору,  письмового або усного звернення замовника  до  аудитора 
(аудиторської фірми). 
     Замовник має  право  вільного  вибору  аудитора (аудиторської 
фірми) з дотриманням вимог цього Закону. 
     У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських 
послуг   передбачаються   предмет   і   термін   перевірки,  обсяг 
аудиторських  послуг,  розмір  і  умови  оплати,  відповідальність 
сторін. 
     Стандартами аудиту  можуть  бути  передбачені  й інші істотні 
умови договору на проведення аудиту та надання інших  аудиторських 
послуг. 
     Недійсними є будь-які положення договору, спрямовані на повне 
звільнення аудитора (аудиторської фірми) від встановленої  законом 
майнової   відповідальності   за   недостовірність   аудиторського 
висновку чи  іншого  документа,  в  якому  відображені  результати 
аудиторської перевірки. 
     Документи, передані  замовником аудитору (аудиторській фірмі) 
для проведення аудиту, не підлягають розголошенню чи вилученню без 
згоди замовника. 
                             Розділ V 
                   ПРАВА ТА ОБОВ\’ЯЗКИ АУДИТОРІВ 
                       І АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ 
     Стаття 18. Права аудиторів і аудиторських фірм 
     Аудитори України   мають  право  об\’єднуватися  в  громадські 
організації за професійними  ознаками,  дотримуючись  вимог  цього 
Закону та інших законів. 
     Професійні організації  аудиторів України сприяють підвищенню 
професійного рівня аудиторів,  захищають соціальні  та  професійні 
права аудиторів,  вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення 
аудиторської діяльності,  виконують інші повноваження, передбачені 
їх статутами та положеннями. 
     Аудитори і  аудиторські фірми під час здійснення аудиторської 
діяльності мають право: 
     1) самостійно визначати форми і методи проведення  аудиту  та 
надання    інших   аудиторських   послуг   на   підставі   чинного 
законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником; 
     2) отримувати необхідні документи,  які мають  відношення  до 
предмета  перевірки  і знаходяться як у замовника,  так і у третіх 
осіб. 
     Треті особи,  які  мають  у  своєму  розпорядженні  документи 
стосовно  предмета  перевірки,  зобов\’язані  надати  їх  на вимогу 
аудитора  (аудиторської  фірми).  Зазначена  вимога  повинна  бути 
офіційно засвідчена замовником; 
     3) отримувати  необхідні пояснення в письмовій чи усній формі 
від керівництва та працівників замовника; 
     4) перевіряти наявність майна,  грошей,  цінностей,  вимагати 
від  керівництва  суб\’єкта  господарювання  проведення контрольних 
оглядів,  замірів виконаних робіт,  визначення  якості  продукції, 
щодо яких здійснюється перевірка документів; 
     5) залучати  на  договірних  засадах  до  участі  в перевірці 
фахівців різного профілю. 
     Стаття 19. Обов\’язки аудиторів і аудиторських фірм 
     Аудитори і аудиторські фірми зобов\’язані: 
     1)   в  аудиторській  діяльності  дотримуватися  вимог  цього 
Закону,   Закону   України  \”Про  засади  запобігання  і  протидії 
корупції\”   (   3206-17  )  та  інших  нормативно-правових  актів, 
стандартів  аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних 
рішень Аудиторської палати України;
{  Пункт  1  статті  19  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 4711-VІ ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 
     2) належним   чином   проводити   аудит   та   надавати  інші 
аудиторські послуги; 
     3) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників 
про   виявлені   під   час   проведення  аудиту  недоліки  ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 
     4) зберігати в таємниці інформацію,  отриману при  проведенні 
аудиту  та  виконанні інших аудиторських послуг,  не розголошувати 
відомості,  що  становлять  предмет  комерційної  таємниці,  і  не 
використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 
     5) відповідати  перед  замовником  за порушення умов договору 
відповідно до договору та закону; 
     6) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та 
іншими видами робіт,  які мають безпосереднє відношення до надання 
аудиторських  послуг,  у   формі   консультацій,   перевірок   або 
експертиз; 
     7) своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про 
свою аудиторську діяльність. 
     Стаття 20. Спеціальні вимоги 
     Забороняється проведення аудиту: 
     1) аудитором,  який має  прямі  родинні  стосунки  з  членами 
органів управління суб\’єкта господарювання, що перевіряється; 
     2) аудитором,  який  має особисті майнові інтереси в суб\’єкта 
господарювання, що перевіряється; 
     3) аудитором – членом  органів  управління,  засновником  або 
власником суб\’єкта господарювання, що перевіряється; 
     4) аудитором   –   працівником  суб\’єкта  господарювання,  що 
перевіряється; 
     5) аудитором   –   працівником,   співвласником    дочірнього 
підприємства,  філії чи представництва суб\’єкта господарювання, що 
перевіряється; 
     6) якщо розмір винагороди за надання аудиторських  послуг  не 
враховує  необхідного  для  якісного  виконання таких послуг часу, 
належних  навичок,  знань,  професійної  кваліфікації  та  ступінь 
відповідальності аудитора; 
     7) аудитором в інших  випадках,  за  яких  не  забезпечуються 
вимоги щодо його незалежності. 
     Членам адміністративних,  керівних  та  контролюючих  органів 
аудиторських  фірм,  які  не  є  аудиторами,  а також засновникам, 
власникам,  учасникам аудиторських фірм забороняється втручатися в 
практичне  виконання  аудиту  в  спосіб,  що  порушує незалежність 
аудиторів, які здійснюють аудит. 
     Примітка.  Прямими  родинними стосунками є родинні стосунки з 
близькими  особами,  зазначеними  в  Законі  України  \”Про  засади 
запобігання і протидії корупції\” ( 3206-17 ).
{  Статтю  20  доповнено  приміткою  згідно  із  Законом N 4711-VІ 
( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 
                            Розділ VI 
                    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ 
                       ТА АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ 
     Стаття 21. Цивільно-правова відповідальність аудиторів 
                та аудиторських фірм 
     За неналежне виконання своїх зобов\’язань аудитор (аудиторська 
фірма) несе  майнову  та  іншу  цивільно-правову  відповідальність 
відповідно до договору та закону. 
     Розмір майнової   відповідальності   аудиторів  (аудиторських 
фірм) не може перевищувати фактично завданих замовнику  збитків  з 
їх вини. 
     Усі спори  стосовно невиконання умов договору,  а також спори 
майнового  характеру  між  аудитором  (аудиторською   фірмою)   та 
замовником вирішуються у встановленому законом порядку. 
     Стаття 22. Інші види відповідальності аудиторів та 
                аудиторських фірм 
     За неналежне виконання  професійних  обов\’язків  до  аудитора 
(аудиторської  фірми) можуть бути застосовані Аудиторською палатою 
України  стягнення  у  вигляді  попередження,  зупинення  чинності 
сертифіката  на  строк  до одного року або анулювання сертифіката, 
виключення з Реєстру. 
     Порядок застосування   до   аудиторів   (аудиторських   фірм) 
стягнень визначається Аудиторською палатою України. 
     Рішення Аудиторської  палати  України  щодо  застосування  до 
аудиторів (аудиторських фірм) стягнень можуть  бути  оскаржені  до 
суду. 
     До аудиторів    можуть    бути    застосовані    інші    види 
відповідальності відповідно до закону. 
                            Розділ VII 
                       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
     1. Цей  Закон  набирає  чинності  через три місяці з дня його 
опублікування. 
     2. Здійснення організаційних заходів  щодо  скликання  з\’їзду 
аудиторів   покласти  на  Аудиторську  палату  України  та  Спілку 
аудиторів України (за їх згодою). 
     3. Кабінету Міністрів  України  у  тримісячний  строк  з  дня 
набрання чинності цим Законом: 
     внести до  Верховної  Ради України пропозиції щодо приведення 
законодавчих актів у відповідність із цим Законом; 
     забезпечити приведення  міністерствами,  іншими  центральними 
органами   виконавчої  влади  своїх  нормативно-правових  актів  у 
відповідність із цим Законом. 
     4. Національному банку України  у  тримісячний  строк  з  дня 
набрання  чинності  цим  Законом  привести свої нормативно-правові 
акти у відповідність із цим Законом. 
     5. Аудиторській палаті України  у  тримісячний  строк  з  дня 
набрання  чинності  цим  Законом  ініціювати  процедуру  створення 
Аудиторської палати України з дотриманням вимог цього Закону. 
     6. Державним органам,  зазначеним у статті 13  цього  Закону, 
протягом  трьох  місяців  з  дня  набрання  чинності  цим  Законом 
делегувати  в  порядку,  визначеному  цим   Законом,   відповідних 
представників до складу Аудиторської палати України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code