ПОЛОЖЕННЯ про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Постанова Правління 
                                      Національного банку України 
                                      08.09.2011  N 306 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      18 жовтня 2011 р. 
                                      за N 1203/19941 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
          про порядок реєстрації та ліцензування банків, 
               відкриття відокремлених підрозділів 
 
                   Розділ I. Загальні положення 
     1.1. Це  Положення  розроблено  відповідно  до  вимог  Закону 
України \”Про  банки  і  банківську   діяльність\”   (   2121-14   ) 
(далі –  Закон)  з  метою  визначення  порядку  та умов реєстрації 
банків,  погодження їх статутів та змін до них, погодження набуття 
або збільшення істотної участі в банку,  погодження призначення та 
визначення професійної придатності та ділової репутації керівників 
банку, особливості заснування державного банку, видачі банківської 
ліцензії,  вимоги щодо початку нового виду діяльності або  надання 
нового  виду  фінансових  послуг,  порядку відкриття відокремлених 
підрозділів  банків  на  території  України,   порядку   відкриття 
дочірнього  банку,  філії,  представництва  українського  банку на 
території  іншої   держави,   акредитацій   філій,   представництв 
іноземних банків на території України. 
     1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
     вирішальний вплив  на  управління  або  діяльність  юридичної 
особи  –  пряме  та/або  опосередковане  володіння  однією  особою 
самостійно чи спільно з іншими  особами  50  і  більше  відсотками 
статутного  капіталу  та/або  права  голосу акцій,  паїв юридичної 
особи  або  незалежна   від   формального   володіння   можливість 
здійснювати  такий  вплив  на  управління  чи діяльність юридичної 
особи;
     значний вплив   на   управління   або   діяльність  юридичної 
особи –  пряме  та/або  опосередковане  володіння  однією   особою 
самостійно  чи  спільно  з  іншими особами від 10 до 50 відсотками 
статутного капіталу та/або  права  голосу  акцій,  паїв  юридичної 
особи  або незалежна від формального володіння можливість значного 
впливу на управління чи діяльність юридичної особи;
     уповноважений орган – це орган банку (юридичної особи),  який 
згідно  із  законом,  статутом  або  внутрішніми  положеннями  має 
повноваження   на   прийняття   відповідних   рішень  чи  вчинення 
відповідних дій;
     уповноважена особа  –  це  фізична  особа,  яка  має право на 
прийняття  відповідних  рішень  чи  вчинення  відповідних  дій  на 
підставі   довіреності   (іншого   документа,   який   надає  такі 
повноваження).
     Інші терміни   в  цьому  Положенні  вживаються  в  значеннях, 
наведених у Законі України \”Про  банки  і  банківську  діяльність\” 
( 2121-14 ) та інших законах України. 
     1.3. Банки, їх відокремлені підрозділи створюються відповідно 
до Цивільного кодексу України ( 435-15 ),  Господарського  кодексу 
України  (  436-15  ),  Законів  України  \”Про  банки і банківську 
діяльність\” ( 2121-14 ),  \”Про акціонерні товариства\” ( 514-17  ), 
\”Про державну    реєстрацію    юридичних    осіб    та    фізичних 
осіб –  підприємців\”  (  755-15  )  (далі  –  Закон  про  державну 
реєстрацію), законодавства  України  про  кооперацію,  інших актів 
законодавства України,  у  тому  числі  нормативно-правових  актів 
Національного банку України. 
     1.4. Документи,  що  подаються до Національного банку України 
(далі – Національний банк) відповідно до  цього  Положення,  мають 
бути викладені   українською   мовою   і  не  містити  виправлень, 
неточностей.
     Документи, зазначені  в  цьому Положенні,  стосовно іноземних 
юридичних осіб та фізичних осіб – іноземців мають бути нотаріально 
засвідчені  за  місцем  видачі  та  легалізовані  в  установленому 
порядку,  якщо інше не передбачено міжнародними договорами,  згода 
на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України.
     Документи, що стосуються фізичної особи,  легалізація яких не 
передбачена міжнародними договорами,  згода на обов\’язковість яких 
надана Верховною Радою України,  подаються Національному банку  за 
підписом фізичної особи,  який засвідчується нотаріально за місцем 
видачі.
     Документи, що стосуються юридичної особи, легалізація яких не 
передбачена міжнародними договорами,  згода на обов\’язковість яких 
надана  Верховною Радою України,  подаються Національному банку за 
підписом  посадової  особи,  повноваження   якої   підтверджуються 
нотаріально за місцем видачі.
     Зазначені документи мають бути складені  іноземною  мовою  та 
супроводжуватися  нотаріально засвідченим перекладом на українську 
мову.
     Аудиторський висновок  аудитора/аудиторської  фірми подається 
відповідно до вимог, установлених Законом України \”Про аудиторську 
діяльність\” ( 3125-12 ) та цим Положенням.
     Аудиторський висновок аудитора/аудиторської  фірми  іноземної 
держави   підлягає   підтвердженню  аудитором/аудиторською  фірмою 
України. 
     1.5. Уповноважена особа разом з  документами,  які  подаються 
нею  до  Національного  банку,  одночасно  подає документи (або їх 
копії),  що підтверджують її повноваження.  Копії  цих  документів 
засвідчуються нотаріально. 
     1.6. Національний  банк на виконання вимог Закону ( 2121-14 ) 
має право вимагати від банку, його засновників, власників істотної 
участі  в  банку,  осіб,  які мають намір набути/збільшити істотну 
участь  у  банку,  подання  додаткових  документів,   що   містять 
інформацію,  потрібну для прийняття рішення про погодження статуту 
банку,  змін  до  нього,  погодження  набуття/збільшення  істотної 
участі в банку, погодження призначення та визначення відповідності 
професійної придатності та  ділової  репутації  керівників  банку, 
надання банківської ліцензії,  зокрема документи, що підтверджують 
істотну участь у банку,  висновок про  професійну  придатність  та 
ділову репутацію,  фінансовий стан, наявність достатньої кількості 
власних коштів  для  здійснення  внеску  до  статутного  капіталу, 
документи, необхідні для ідентифікації особи та усунення недоліків 
у поданих документах. 
     1.7. Юридичні та фізичні особи не мають права бути учасниками 
банку, якщо неможливо встановити їх власників (для юридичних осіб) 
та/або джерела коштів,  за рахунок яких ці особи здійснюють внески 
до статутного капіталу або купують акції (паї) банку. 
     1.8. Банки   зобов\’язані   сплатити  Національному  банку  за 
послуги,  що надаються згідно  з  цим  Положенням,  відповідно  до 
нормативно-правових   актів  Національного  банку,  що  визначають 
перелік послуг і тарифи за їх надання,  і подати  копії  платіжних 
документів  про  внесення плати одночасно з поданням Національному 
банку відповідного пакета документів.  Неподання копії  платіжного 
документа про внесення плати за послугу,  установлену Національним 
банком,  є підставою для повернення Національним банком документів 
на доопрацювання. 
     1.9. Листи  з  повідомленнями  про прийняті рішення з питань, 
визначених  у   цьому   Положенні,   підписує   заступник   Голови 
Національного   банку  або  начальник  територіального  управління 
Національного банку (його заступник). 
     1.10. Документи,  визначені  цим  Положенням,  подаються   до 
територіального      управління     Національного     банку     за 
місцезнаходженням  банку/філії   іноземного   банку.   Банки/філії 
іноземних банків,  місцезнаходженням яких є місто Київ та Київська 
область, подають документи до Національного банку.
     Порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку 
під час  вчинення  дій  згідно  з  цим  Положенням  установлюється 
Національним банком. 
     1.11. За  порушення  вимог  цього  Положення  до  банків,  їх 
керівників, власників істотної участі застосовуються заходи впливу 
відповідно  до  Закону  (  2121-14  ) та нормативно-правових актів 
Національного банку, які визначають порядок їх застосування. 
     1.12. Ознакою   наявності   бездоганної   ділової   репутації 
юридичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у 
пункті 1.16 цієї глави. 
     1.13. Ознакою   наявності   бездоганної   ділової   репутації 
фізичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів,  визначених у 
пункті 1.17 цієї глави. 
     1.14. Вимоги до фінансового стану юридичної особи такі:
     наявність достатньої   кількості   власних  коштів  (власного 
капіталу) у розмірі,  що  забезпечує  виконання  зобов\’язань  щодо 
формування   статутного  капіталу  банку  на  підставі  розрахунку 
власних  коштів  (власного  капіталу)  юридичних  осіб – учасників 
(вимоги  цього  абзацу  поширюються  лише  на юридичних осіб,  які 
придбаватимуть акції/паї банку);
     наявність прибутку  в юридичної особи чи її контролера(ів) за 
результатами останнього звітного періоду (року);
     відсутність прострочених зобов\’язань перед банками;
     відсутність прострочених зобов\’язань щодо сплати податків  та 
зборів;
     відповідність значень   показників    платоспроможності    та 
фінансової стійкості    фінансового    стану    юридичної   особи, 
зареєстрованої  в  Україні  (за  звітом   \”Баланс\”),   оптимальним 
значенням  показників  платоспроможності  та фінансової стійкості, 
які наведені в додатку 1 (для іноземної юридичної особи  зазначені 
показники розраховуються   з   урахуванням   вимог,   установлених 
законодавством країни її місцезнаходження. Для юридичної особи, що 
має  довгостроковий  кредитний  рейтинг  за  міжнародною шкалою за 
зобов\’язаннями в  іноземній  валюті  не  нижче  ніж  інвестиційний 
рівень  \”BBB-\”  за  класифікацією рейтингових агентств \”Standard & 
Poor\’s\”  або  \”Fitch-Ratings\”,  не  нижче  ніж  рівень  \”Baa3\”  за 
класифікацією  рейтингового  агентства \”Moody\’s Investors Service\” 
зазначені  показники  не   розраховуються.   Для   банку   замість 
зазначених    показників   здійснюється   розрахунок   економічних 
нормативів,  установлених законодавством  країни  місцезнаходження 
банку,    та    визначається    їх    відповідність   установленим 
законодавством значенням). 
     1.15. Вимоги до майнового стану фізичної особи такі:
     достатність доходу  за  останній рік або останні три роки для 
оплати внеску до статутного капіталу банку  (вимоги  цього  абзацу 
поширюються  лише  на фізичних осіб,  які придбаватимуть акції/паї 
банку);
     відсутність прострочених зобов\’язань перед банками;
     відсутність прострочених зобов\’язань щодо сплати податків  та 
зборів. 
     1.16. Ознакою   відсутності   бездоганної  ділової  репутації 
юридичної особи є:
     відсутність бездоганної ділової репутації у члена виконавчого 
органу чи наглядової (спостережної) ради юридичної особи;
     відсутність бездоганної  ділової  репутації  в  особи,  яка є 
власником істотної участі юридичної особи;
     неналежне виконання  зобов\’язань  фінансового  характеру щодо 
будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи;
     неналежне виконання   обов\’язків   як  платника  податків  та 
зборів;
     наявність інформації,  що  особа  включена  до переліку осіб, 
пов\’язаних із здійсненням терористичної  діяльності  або  стосовно 
яких    застосовано    міжнародні    санкції,    в   установленому 
законодавством порядку. 
     1.17. Ознакою  відсутності  бездоганної   ділової   репутації 
фізичної особи є:
     наявність судимості, не погашеної і не знятої в установленому 
законодавством порядку;
     за пред\’явленим  обвинуваченням   у   вчиненні   злочину   не 
встановлено  складу  корисливого  злочину,  але виявлено порушення 
вимог  Закону  (   2121-14   )   або   нормативно-правових   актів 
Національного банку та до особи застосовано захід впливу;
     неналежне виконання зобов\’язань  фінансового  характеру  щодо 
будь-якого  банку  або іншої юридичної чи фізичної особи (протягом 
останніх п\’яти років);
     кандидат обіймав  посаду  в органах управління банку протягом 
одного року до запровадження тимчасової адміністрації,  ліквідації 
банку (застосовується протягом п\’яти років з дня настання події);
     звільнення на вимогу Національного банку чи іншого державного 
органу;
     звільнення за статтями 40 (пункти  2-4,  7,  8),  41  Кодексу 
законів  про  працю  України  (  322-08 ) (протягом останніх п\’яти 
років);
     триває дія   позбавлення   прав  обіймати  певні  посади  або 
займатися певною діяльністю згідно з вироком суду;
     неналежне виконання обов\’язків як платника податків та зборів 
(протягом останніх п\’яти років);
     наявність інформації,  що  особа  включена  до переліку осіб, 
пов\’язаних із здійсненням терористичної  діяльності  або  стосовно 
яких    застосовано    міжнародні    санкції,    в   установленому 
законодавством порядку. 
     1.18. Ознаками  відсутності  задовільного  фінансового  стану 
юридичної особи є:
     відсутність достатньої кількості власних  коштів  в  учасника 
для   забезпечення   виконання  ним  зобов\’язань  щодо  формування 
статутного капіталу банку відповідно  до  цього  Положення  як  на 
індивідуальній, так  і  на  консолідованій  основі (якщо учасником 
банку є материнське підприємство) (вимоги цього абзацу поширюються 
лише на юридичних осіб, які придбаватимуть акції/паї банку);
     наявність збитків у засновника  банку  та  власника  істотної 
участі  чи його контролера(ів) за результатами останнього звітного 
періоду (року);
     наявність прострочених зобов\’язань перед банками;
     наявність прострочених зобов\’язань щодо  сплати  податків  та 
зборів;
     наявність порушень   економічних   нормативів,   установлених 
законодавством України, на дату звернення. 
          Розділ II. Погодження статуту юридичної особи, 
         яка має намір здійснювати банківську діяльність, 
                та набуття істотної участі в банку 
     Глава 1.  Погодження  статуту юридичної особи,  яка має намір 
здійснювати банківську діяльність 
     1.1. Національний  банк  погоджує  статут  перед  проведенням 
державної  реєстрації  юридичної особи,  яка має намір здійснювати 
банківську діяльність.
     Особа, уповноважена  засновниками  юридичної  особи,  яка має 
намір здійснювати банківську діяльність,  для  погодження  статуту 
цієї  особи  подає  до  Національного  банку документи,  визначені 
статтею 17  Закону  (  2121-14  ),  з  урахуванням   особливостей, 
передбачених цією главою. У разі створення банку одним засновником 
документи подаються цим засновником або уповноваженою ним особою. 
     1.2. Заява про погодження статуту юридичної  особи,  яка  має 
намір     здійснювати    банківську    діяльність,    підписується 
уповноваженою особою. 
     1.3. Протокол зборів  засновників  має  містити  рішення,  що 
визначені  в  нормативно-правових актах Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.
     Протокол установчих  зборів  (зборів  учасників)  має містити 
рішення про створення банку,  затвердження його  статуту,  обрання 
наглядової  (спостережної) ради і ревізійної комісії,  призначення 
голови правління (ради директорів), головного бухгалтера та членів 
правління   (ради   директорів)   банку,   а   також   призначення 
уповноваженої особи для погодження статуту,  державної  реєстрації 
та реєстрації   банку,   рішення  про  затвердження  бізнес-плану, 
затвердження результатів закритого (приватного)  розміщення  акцій 
(для   акціонерного  товариства),  інші  положення  відповідно  до 
законодавства України.
     У протоколах зазначаються місце та дата проведення зборів, їх 
правочинність, порядок денний, порядок голосування.
     Протоколи підписують голова та секретар.
     У разі створення банку однією особою рішення приймаються цією 
особою  одноосібно  і  оформляються  рішенням про намір заснування 
банку та про заснування банку.  Підпис фізичної особи на  рішеннях 
підлягає   нотаріальному   засвідченню,   а   підпис  представника 
юридичної особи засвідчується відбитком  печатки  товариства  (для 
іноземної особи у разі її наявності).
     У разі  створення  державного   банку   подається   постанова 
Кабінету  Міністрів  України  про  створення державного банку,  що 
містить посилання на статтю витрат  на  створення  цього  банку  в 
законі України про Державний бюджет України на відповідний рік. 
     1.4. Договір   про  створення  (заснування)  банку  має  бути 
підписаний засновниками банку і засвідчений відбитками їх печаток. 
Вимоги  цього  пункту  не  поширюються на державні та кооперативні 
банки, а також на банки, що створюються однією особою.
     Договір про   створення   (заснування)   банку   має  містити 
положення, визначені Законом України \”Про  акціонерні  товариства\” 
( 514-17 ).
     Підписи фізичних осіб – засновників  банку  на  договорі  про 
створення банку засвідчуються нотаріально. 
     1.5. Статут   юридичної  особи,  яка  має  намір  здійснювати 
банківську діяльність,  подається до Національного банку  в  трьох 
примірниках і має містити інформацію,  визначену статтею 16 Закону 
(  2121-14  )  та  іншими  законодавчими  актами  України.  Статут 
юридичної особи,  яка має намір здійснювати банківську діяльність, 
має бути оформлений  відповідно  до  вимог  статті  8  Закону  про 
державну  реєстрацію  (  755-15  ),  надрукований 14 кеглем шрифту 
Times New Roman і на титульному аркуші містити в правому верхньому 
куті   вільне  місце  для  штампа  Національного  банку  про  його 
погодження. 
     1.6. Копії документів, засвідчених належним чином, необхідних 
для  ідентифікації  самого  засновника  та  всіх осіб,  через яких 
здійснюватиметься  опосередковане  володіння  істотною  участю   в 
банку, подаються:
     а) для юридичної особи у вигляді (крім банків, зареєстрованих 
в Україні):
     виписки з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб   та 
фізичних осіб  –  підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) про 
проведення державної  реєстрації  юридичної  особи  відповідно  до 
Закону про державну реєстрацію ( 755-15 );
     витягу із торговельного,  банківського,  судового реєстру або 
іншого  офіційного документа,  що підтверджує реєстрацію іноземної 
юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;
     установчих документів, засвідчених нотаріально;
     б) для фізичної особи у вигляді:
     ксерокопії сторінок   паспорта,   які   містять   фотографію, 
прізвище,  ім\’я,  по батькові (у разі наявності), дату народження, 
серію  і  номер паспорта,  дату видачі та найменування органу,  що 
його  видав,   реєстрацію   місця   проживання,   інформацію   про 
громадянство, засвідчені підписом уповноваженої засновниками особи 
чи засвідчені нотаріально;
     копії документа  з  реєстраційним  номером  облікової  картки 
платника податків або серією та  номером  паспорта  (для  фізичних 
осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби 
і мають відмітку у паспорті),  засвідченої підписом  уповноваженої 
засновниками особи чи засвідченої нотаріально. 
     1.7. Документи,  що  дають  змогу зробити висновок про ділову 
репутацію самого засновника,  а для засновника –  юридичної  особи 
також і членів виконавчого органу та/або наглядової (спостережної) 
ради та всіх осіб,  через  яких  здійснюватиметься  опосередковане 
володіння  істотною  участю  в  особі,  яка  має намір здійснювати 
банківську діяльність, подаються:
     а) для юридичної особи у вигляді:
     анкети юридичної особи,  засвідченої  підписом  керівника  та 
відбитком печатки юридичної особи (додаток 2);
     анкети, заповненої членами виконавчого органу  та  наглядової 
(спостережної) ради юридичної особи (додаток 3);
     анкети, заповненої  фізичними  особами,  які   є   власниками 
істотної участі в цій юридичній особі (додаток 4);
     довідок банків,  що  надали  кредити  юридичній  особі  (крім 
банків), про стан виконання зобов\’язань щодо їх повернення (у разі 
наявності кредитів);
     інформації органу   державної   податкової  служби  про  стан 
виконання обов\’язків юридичною особою як платника податків;
     б) для фізичної особи у вигляді:
     анкети за підписом фізичної  особи,  засвідченим  нотаріально 
(додаток 4);
     довідок банків,  що надали кредити фізичній особі,  про  стан 
виконання   зобов\’язань  щодо  їх  повернення  (у  разі  наявності 
кредитів);
     інформації органу   державної   податкової  служби  про  стан 
виконання обов\’язків фізичною особою як платника податків. 
     1.8. Документи,  що  дають   змогу   зробити   висновок   про 
фінансовий стан засновника – юридичної особи, а також про майновий 
стан  засновника  –  фізичної  особи  та  наявність  у  засновника 
достатньої  кількості  власних  коштів  для  здійснення заявленого 
внеску до статутного капіталу, подаються у вигляді:
     а) фінансової  звітності  юридичних  осіб з відміткою органів 
статистики про її прийняття,  яка має  бути  засвідчена  підписами 
керівника  та  головного  бухгалтера (за наявності такої посади) і 
відбитком печатки  юридичної  особи  за  останніх  чотири  звітних 
періоди (для юридичних осіб України – квартали, згідно з переліком 
форм фінансової звітності,  визначеним в додатку 5,  для іноземних 
юридичних  осіб  –  окремо  за  кожний з останніх чотирьох звітних 
періодів, установлених законодавством країни походження іноземного 
інвестора).
     Фінансова звітність подається на індивідуальній основі,  якщо 
юридична особа не має дочірніх та асоційованих підприємств.
     Фінансова звітність подається на консолідованій  основі,  яка 
відображає фінансовий стан,  результати діяльності та рух грошових 
коштів  юридичної  особи  –  учасника  банку  та   його   дочірніх 
підприємств  як єдиної економічної одиниці,  якщо юридична особа – 
учасник банку є материнським підприємством.
     Фінансова звітність банків України не подається. Національний 
банк користується наявними формами звітності  банків  України,  що 
подаються   банками   до   Національного   банку   відповідно   до 
законодавства України,  у  тому  числі  нормативно-правових  актів 
Національного банку;
     б) висновків  аудиторів/аудиторських  фірм,  що  складені  за 
підсумками  проведеної  перевірки  фінансової  звітності юридичних 
осіб (зареєстрованих в Україні – за станом на перше число  першого 
місяця кожного кварталу, у якому здійснюється внесок до статутного 
капіталу банку;  за іноземними  юридичними  особами  –  окремо  за 
кожний   з   останніх   чотирьох  звітних  періодів,  установлених 
законодавством країни походження іноземного  інвестора)  незалежно 
від їх організаційно-правової форми та форми власності, з питань:
     достовірності та    повноти    фінансової    звітності,    її 
відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична 
особа,   та    встановленим    вимогам    положень    (стандартів) 
бухгалтерського обліку;
     наявності власних   коштів/власного   капіталу   в   розмірі, 
необхідному для забезпечення виконання ним зобов\’язань щодо сплати 
акцій  (паїв)  банку,  або  їх  (його)  відсутності  на   підставі 
розрахунку розміру   власних  коштів/власного  капіталу  юридичних 
осіб – учасників банку (додаток 5);
     оцінки фінансового стану та платоспроможності за останній рік 
і за станом на  дату  проведення  аудиту  на  підставі  розрахунку 
рекомендованих    показників   платоспроможності   та   фінансової 
стійкості, які наведені в додатку 1 (для іноземної юридичної особи 
зазначені    показники   розраховуються   з   урахуванням   вимог, 
установлених  законодавством  країни  її   місцезнаходження.   Для 
юридичної  особи,  що  має  довгостроковий  кредитний  рейтинг  за 
міжнародною шкалою за зобов\’язаннями в іноземній валюті  не  нижче 
ніж  інвестиційний  рівень  \”BBB-\”  за  класифікацією  рейтингових 
агентств \”Standard & Poor\’s\” або  \”Fitch-Ratings\”,  не  нижче  ніж 
рівень  \”Baa3\”  за  класифікацією  рейтингового агентства \”Moody\’s 
Investors  Service\”  зазначені  показники  не  розраховуються,   а 
зазначається  відповідний  рейтинг.  Для  банку замість зазначених 
показників   здійснюється   розрахунок   економічних   нормативів, 
установлених  законодавством  країни  місцезнаходження  банку,  та 
визначається   їх   відповідність   установленим    законодавством 
значенням);
     наявності порушень   економічних    нормативів,    визначених 
законодавством  України,  після  здійснення  внеску  до статутного 
капіталу банку.
     Разом із  зазначеним  висновком  подаються  копії сертифіката 
аудитора України, який здійснював аудит.
     Аудиторський висновок   також  має  містити  інформацію  щодо 
можливих фінансових наслідків придбання особою істотної  участі  в 
банку, відсутності підстав для погіршення фінансового стану особи, 
її спроможності забезпечити погашення своїх зобов\’язань або  вести 
прибуткову діяльність.
     Аудиторський висновок  має  бути  підписаний  аудитором   або 
уповноваженою  особою  аудиторської фірми та засвідчений відбитком 
його/її печатки (у разі її наявності);
     в) інформації  про  майновий стан фізичних осіб відповідно до 
податкового законодавства – довідки  органу  державної  податкової 
служби  про  подану декларацію про майновий стан і отримані доходи 
(податкову декларацію) за формою, установленою центральним органом 
державної  податкової  служби  (далі – довідка податкової служби). 
Фізична особа подає довідку податкової служби за період один – три 
роки, що підтверджує наявність достатньої кількості власних коштів 
для  забезпечення  виконання  нею  зобов\’язань   щодо   формування 
статутного капіталу банку.
     Фінансовий стан  фізичних   осіб   –   іноземців   має   бути 
підтверджений  довідкою  органу  державної  податкової  служби про 
доходи (у разі наявності  доходів,  отриманих  в  Україні)  та/або 
довідкою уповноваженого органу країни проживання іноземця про його 
доходи і про належне виконання ним своїх  обов\’язків  як  платника 
податків та довідкою банку,  у якому відкрито рахунок,  про наявні 
кошти на рахунку іноземця на дату їх перерахування  до  статутного 
капіталу банку.  Якщо законодавством країни проживання іноземця не 
передбачено  отримання  довідки  про  його  доходи,  то  подається 
письмове   запевнення   про   неможливість  її  подання  та  копія 
декларації про його доходи.  Фізична особа-іноземець подає довідку 
податкової  служби/декларацію  за  період один – три роки,  що дає 
змогу  підтвердити  наявність  достатності  власних   коштів   для 
забезпечення  виконання ним зобов\’язань щодо формування статутного 
капіталу банку. 
     1.9. Документи,  що  засвідчують  повну  сплату  засновниками 
внесків   до   статутного  капіталу,  подаються  у  вигляді  копій 
платіжних документів про сплату юридичними та фізичними особами  – 
учасниками  банку  внесків  до  статутного  капіталу банку разом з 
інформацією про  стан   формування   статутного   капіталу   банку 
(додаток 6).
     Наявність власних коштів  за  кожним  внеском  до  статутного 
капіталу  банку  має бути підтверджена документами,  визначеними в 
пункті 1.8 цієї глави. 
     1.10. Відомості про структуру власності юридичної особи,  яка 
має намір здійснювати банківську діяльність,  та засновника,  який 
набуває істотної участі в ній,  про асоційованих осіб засновника – 
фізичної особи  та про юридичних осіб,  у яких засновник – фізична 
особа  є  керівником  та/або  контролером,  подаються  у  вигляді, 
передбаченому  нормативно-правовим  актом Національного банку щодо 
структури власності банку. 
     1.11. Копія  тимчасового  свідоцтва  про  реєстрацію  випуску 
акцій,  виданого  Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, має бути засвідчена цією комісією або нотаріально. 
     1.12. Висновок  та/або  відповідний  дозвіл  Антимонопольного 
комітету  України  та їх копії подаються у випадках,  передбачених 
законодавством України.
     Копія документа   засвідчується   Антимонопольним   комітетом 
України або нотаріально.
     Висновок та/або  відповідний дозвіл Антимонопольного комітету 
України повертається уповноваженій особі. 
     1.13. Рішення про погодження статуту юридичної особи, яка має 
намір  здійснювати  банківську  діяльність,  або  відмову  в  його 
погодженні  Національний  банк  (рішення  приймається   Правлінням 
Національного банку) приймає в строк, визначений статтею 17 Закону 
( 2121-14  ),  з   дня   отримання   всіх   документів/інформації, 
передбачених/передбаченої   Законом   та  цією  главою,  за  умови 
відповідності їх встановленим вимогам. 
     1.14. Національний банк протягом  трьох  робочих  днів  після 
прийняття ним рішення про погодження статуту юридичної особи,  яка 
має намір здійснювати банківську діяльність,  видає  або  надсилає 
уповноваженій  особі  листа,  у  якому  повідомляє  про погодження 
статуту юридичної особи,  яка  має  намір  здійснювати  банківську 
діяльність,   а   також  два  примірники  погодженого,  прошитого, 
засвідченого на звороті відбитком печатки  Секретаріату  Правління 
Національного  банку  цього  статуту,  титульні сторінки кожного з 
яких засвідчені підписом заступника  Голови  і  відбитком  печатки 
Національного банку. 
     1.15. Національний  банк  може відмовити в погодженні статуту 
юридичної особи,  яка має намір здійснювати банківську діяльність, 
за наявності підстав, визначених у статті 18 Закону ( 2121-14 ).
     Національний банк у разі  прийняття  рішення  про  відмову  в 
погодженні  статуту  юридичної  особи,  яка  має намір здійснювати 
банківську    діяльність    (рішення    приймається     Правлінням 
Національного   банку),   надсилає  уповноваженій  особі  листа  з 
обґрунтуванням підстав відмови.
     Кошти з накопичувального рахунку повертаються учасникам банку 
в разі відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір 
здійснювати  банківську  діяльність,  за їх заявами протягом трьох 
робочих днів з дня надходження заяви до Національного банку. 
     Глава 2.  Вимоги  до  формування  та  збільшення   статутного 
капіталу 
     2.1. Засновники/учасники   юридичної  особи,  яка  має  намір 
здійснювати банківську діяльність, акумулюють кошти для формування 
статутного  капіталу  не  нижче розміру,  передбаченого статтею 31 
Закону ( 2121-14 ),  на накопичувальному рахунку, що відкривається 
в    територіальному   управлінні   Національного   банку   та/або 
Національному банку.
     Уповноважена особа юридичної особи, яка має намір здійснювати 
банківську  діяльність,  для  відкриття  накопичувального  рахунку 
протягом  п\’яти  робочих  днів  після  дати подання документів для 
погодження   статуту   подає   до    територіального    управління 
Національного   банку   та/або   Національного   банку  документи, 
визначені нормативно-правовими  актами  Національного  банку  щодо 
відкриття    рахунків    для    формування   статутного   капіталу 
новостворюваного банку.
     До часу внесення коштів для формування статутного капіталу на 
накопичувальний рахунок,  відкритий у  територіальному  управлінні 
Національного  банку  та/або Національному банку,  ці кошти можуть 
акумулюватися на рахунку в будь-якому банку  України  на  підставі 
відповідного рішення зборів засновників.
     Кошти можуть  перераховуватися  лише   з   власних   поточних 
рахунків  юридичними  особами та фізичними особами в безготівковій 
формі та вноситися фізичними особами в готівковій формі. 
     2.2. Учасники   банку   зобов\’язані   не   пізніше   ніж   за 
10 календарних  днів  до закінчення строку,  установленого Законом 
( 2121-14 ) для розгляду документів,  визначених  главою  1  цього 
розділу,   перерахувати   кошти   на   накопичувальний  рахунок  у 
заявленому розмірі. 
     2.3. Банк  має  отримати  від  своїх  учасників  документи  й 
відомості,  визначені цим Положенням, що підтверджують наявність у 
них власних коштів у заявленому розмірі під час здійснення кожного 
внеску до статутного капіталу банку. 
     2.4. Грошові  внески для формування або збільшення статутного 
капіталу банку юридичні особи,  зареєстровані в  Україні,  фізичні 
особи  –  громадяни  України  здійснюють  у  гривнях,  а  іноземні 
юридичні  особи,  фізичні  особи  –  іноземці – в іноземній вільно 
конвертованій валюті або в гривнях.
     Перерахування сум з іноземної  вільно  конвертованої  валюти, 
унесених   іноземними   особами,   у  національну  валюту  України 
здійснюється  за  офіційним  курсом  гривні  до  іноземних  валют, 
установленим  Національним  банком на дату підписання договору про 
створення  (заснування)  банку,  у  разі   збільшення   статутного 
капіталу   банку  –  на  дату  прийняття  рішення  про  збільшення 
статутного капіталу банку,  у разі  створення  (заснування)  банку 
однією  особою  –  на  дату  прийняття рішення про намір створення 
(заснування) банку. 
     Глава 3. Вимоги щодо найменування банку 
     3.1. Найменування банку та його відокремленого підрозділу має 
відповідати вимогам статті 15 Закону ( 2121-14 ),  статті 3 Закону 
України  \”Про  акціонерні  товариства\”  (  514-17   )   та   іншим 
нормативно-правовим актам України. 
     3.2. Використання   в  найменуванні  банку  слова  \”Україна\”, 
\”державний\”,  \”національний\” і похідних від  них  дозволяється  за 
згодою   Національного   банку  лише  державним  банкам,  а  слово 
\”центральний\” та похідних від нього – центральному  кооперативному 
банку. 
     3.3. Для  отримання  згоди  до  Національного банку подаються 
такі документи:
     клопотання про надання згоди на вживання в найменуванні банку 
слова  \”Україна\”,  або   \”державний\”,   або   \”центральний\”,   або 
\”національний\”,  або  похідних  від  них за підписом уповноваженої 
засновниками банку  особи  або  голови  наглядової  (спостережної) 
ради, яке має містити обґрунтування потреби вживання цього слова;
     рішення засновників   юридичної   особи,   яка   має    намір 
здійснювати  банківську  діяльність  (протокол зборів,  підписаний 
головою та секретарем  зборів),  або  загальних  зборів  учасників 
банку (протокол, засвідчений підписом голови і секретаря зборів та 
відбитком печатки банку) щодо найменування банку.
     Рішення про  надання  згоди  (відмову  в наданні) приймається 
Правлінням Національного банку в місячний строк з  дати  отримання 
документів. 
     3.4. Відокремлений  підрозділ банку використовує найменування 
лише того банку,  підрозділом якого він є. До назви відокремленого 
підрозділу  банку  може  додаватися  найменування місцезнаходження 
цього підрозділу. 
     3.5. Банк  та  його  відокремлені  підрозділи   мають   право 
використовувати  комерційне  (фірмове)  найменування відповідно до 
вимог законодавства України. 
     Глава 4. Погодження набуття істотної участі в банку 
     4.1. Засновник/засновники     або     уповноважена      особа 
подає/подають  документи  для погодження набуття істотної участі в 
разі створення  нового  банку  до  Національного  банку  разом  із 
документами, потрібними  для  погодження  статуту юридичної особи, 
яка має намір здійснювати банківську діяльність. 
     4.2. Юридична  або  фізична  особа,  яка  має  намір   набути 
істотної  участі  в  банку  таким чином,  що така особа буде прямо 
та/або опосередковано,  самостійно чи  спільно  з  іншими  особами 
володіти 10,  25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу 
банку чи правом голосу акцій (паїв) у  статутному  капіталі  банку 
та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив 
на управління або діяльність  банку,  зобов\’язана  повідомити  про 
свої наміри   та  надати  пакет  документів  відповідно  до  вимог 
статті 34 Закону ( 2121-14 ) та цього Положення.
     Пряме володіння  участю  в банку передбачає володіння акціями 
(паями) банку на праві власності.
     Опосередковане володіння  участю  в банку настає,  якщо особа 
самостійно або спільно з іншими особами, зокрема:
     здійснює контроль прямого власника участі в банку,
     та/або здійснює контроль  групи  прямих  власників  юридичної 
особи,
     та/або здійснює  контроль  особи,   яка   здійснює   контроль 
зазначених вище осіб,
     та/або набуває права голосу в розмірі 10 і  більше  відсотків 
статутного  капіталу  банку на загальних зборах учасників банку за 
дорученням  учасника/учасників  банку  (крім  випадків,   коли   в 
довіреності визначено,  яким саме чином представник має голосувати 
щодо питань порядку денного),
     та/або має  незалежну  від  формального  володіння можливість 
вирішального впливу  на  керівництво  чи   діяльність   банку   чи 
будь-якої зазначеної вище юридичної особи,
     та/або здійснює контроль групи осіб,  яка  здійснює  контроль 
зазначених вище осіб. 
     4.3. Національний   банк   погоджує   пряме  (одноосібне  або 
спільне) та/або опосередковане (одноосібне  або  спільне)  набуття 
та/або  збільшення  істотної участі в банку юридичній або фізичній 
особі (особам), яка (які) має/мають намір набути істотної участі в 
банку  таким  чином,  що  така  (такі)  особа (особи) прямо та/або 
опосередковано  володітиме/володітимуть  істотною  участю   і   не 
матиме/не матимуть контролерів.
     Національний банк погоджує пряме  одноосібне  набуття  та/або 
збільшення  істотної  участі особам,  які не мають опосередкованої 
участі в банку, зокрема:
     юридичній, яка не має контролерів;
     фізичній, асоційовані   особи   якої   не   є   прямими    чи 
опосередкованими власниками банку.
     Національний банк  погоджує  пряме  спільне  набуття   та/або 
збільшення істотної участі, зокрема:
     групі асоційованих осіб,
     або групі   інших   осіб,  пов\’язаних  угодою  або  спільними 
економічними   інтересами,    відносинами    економічної    та/або 
організаційної залежності.
     Національний банк погоджує опосередковане одноосібне  набуття 
та/або збільшення істотної участі, зокрема:
     фізичній особі,  асоційовані  особи  якої  не  є  прямими  чи 
опосередкованими  учасниками  банку та яка є контролером юридичної 
особи чи групи юридичних  осіб,  що  мають  у  сукупності  істотну 
участь у банку;
     юридичній особі,  яка не має  контролерів,  а  є  одноосібним 
контролером  юридичної  особи чи групи юридичних осіб,  що мають у 
сукупності істотну участь у банку.
     Національний банк  погоджує  опосередковане  спільне  набуття 
та/або збільшення істотної участі, зокрема:
     а) групі  асоційованих осіб або групі інших осіб,  пов\’язаних 
угодою  або   спільними   економічними   інтересами,   відносинами 
економічної та/або організаційної залежності, які:
     у сукупності є контролером юридичної особи,  що  має  істотну 
участь  у  банку,  або  є  контролером  юридичної особи – власника 
істотної участі в банку, або контролером групи юридичних осіб, які 
в сукупності мають істотну участь у банку,
     або є контролерами юридичних осіб,  які  в  сукупності  мають 
істотну  участь  у  банку,  або  які  в  сукупності  є контролером 
юридичної особи – власника істотної участі в банку,  або юридичної 
особи  –  контролера  власника істотної участі в банку,  або групи 
осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку;
     б) двом фізичним особам,  які одночасно є контролерами однієї 
юридичної особи (групи юридичних осіб), що:
     має (мають у сукупності) істотну участь у банку,
     або є  контролером/контролерами  юридичної  особи,   що   має 
істотну  участь у банку,  чи контролера юридичної особи – власника 
істотної участі в банку, чи контролера групи юридичних осіб, які в 
сукупності мають істотну участь у банку,
     або є контролером/контролерами групи юридичних  осіб,  які  в 
сукупності  мають  істотну  участь  у  банку чи які в сукупності є 
контролером юридичної особи – власника істотної участі в банку або 
юридичної особи – контролера власника істотної участі в банку, або 
групи осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку;
     в) двом юридичним особам,  кожна з яких не має контролерів та 
одночасно є контролерами однієї юридичної особи  (групи  юридичних 
осіб), що:
     має (мають у сукупності) істотну участь у банку,
     або є   контролером/контролерами   юридичної  особи,  що  має 
істотну участь у банку чи контролера юридичної  особи  –  власника 
істотної участі в банку, чи контролера групи юридичних осіб, які в 
сукупності мають істотну участь у банку,
     або є  контролером/контролерами  групи юридичних осіб,  які в 
сукупності мають істотну участь у банку  чи  які  в  сукупності  є 
контролером юридичної особи – власника істотної участі в банку або 
юридичної особи – контролера власника істотної участі в банку, або 
групи осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code