Науково-практичний коментар до ст. 5 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 5 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 5.      Здійснення правосуддя на засадах поваги
до честі 
і гідності, рівності перед законом і судом

1.
Суд зобов\’язаний
  поважати  честь і гідність усіх учасників цивільного процесу і здійснювати правосуддя на
засадах їх рівності
перед законом і
судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального поход­ження, майнового стану, місця
проживання, мовних та інших ознак.

1.   Коментована стаття визначає засади такого
міжгалузевого принципу, як здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом.

2. Закріплений Конституцією України і галузевими
законодавчи­ми актами принцип здійснення правосуддя тільки судом належить до
числа міжгалузевих, тому що діє і у цивільному, і в криміналь­ному, і в
господарському судочинстві. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судоустрій
України» від 7 лютого 2002 р. судова вла­да реалізується шляхом здійснення
правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного,
кримінального, а також кон­ституційного судочинства. Серед органів, що
здійснюють захист суб\’єктивних цивільних прав, суди посідають особливе місце,
тому що вони вирішують більшість цивільних справ, і, оскільки закон установлює
пріоритет судового захисту: а) суд здійснює контроль за виконанням рішень; б)
акти різних органів у ряді випадків можна оскаржувати у суді; в) рішення різних
органів виконуються приму­сово державним виконавцем за участю суду (розділ VI ЦПК).

3. Правосудця у цивільних справах здійснюється на
засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом усіх
громадян незалежно від їх походження, соціального і майнового стану, а також
зазначених у ст. 5 ЦПК інших обставин. Цей при­нцип цивільного процесуального
права не тільки проголошується, а й реально забезпечується і положеннями
закону, і всією судовою діяльністю. До таких гарантій належать державна мова
судочинс­тва, рівноправність сторін у цивільному процесі і багато чого ін­шого.
Відповідно до вказівки Пленуму Верховного Суду України забезпечення рівності
громадян перед законом і судом є одним із найважливіших завдань судів (див. п.
1 постанови Пленуму № 7 від 30.05.97 р. «Про посилення судового захисту прав
свобод лю­дини і громадянина» // Бюлетень законодавства і юридичної прак­тики
України. – 1998. – № 8. – С 75).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code