Науково-практичний коментар до ст. 35 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 35 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 35.    Треті особи, які не
заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

1.   Треті особи, які не
заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на
стороні позивача або відповідача
до ухвалення судом рішення, якщо рішення в справі
може вплинути
на їх права або
обов\’язки щодо однієї із сторін.

2.  Треті особи, які не
заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть бути залучені до участі
в справі також за клопотанням
сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або
з ініціативи суду.

3.   Треті особи, які не
заявляють самостійних вимог, мають проце­
суальні права і обов\’язки, встановлені статтею
27 цього Кодексу.

4. Вступ у справу
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне
за собою розгляду справи спочатку.

1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог
щодо пред­
мету спору, відрізняються
від попереднього виду третіх осіб харак­
тером заінтересованості: вони
заінтересовані не у предметі спо­ру, а у
певному результаті спору, тому що той чи інший результат
спору може вплинути на їх взаємостосунки з однією
із сторін у справі. Так, наприклад, водій автомобіля бере участь у справі про
відшкодування шкоди як третя особа на стороні відповідача, який
є
власником джерела підвищеної небезпеки. Він заінтересований в тому, щоб суд відмовив у задоволенні позову,
тому що у против­
ному разі
автогосподарство звернеться до нього у майбутньому з
регресним позовом.

2.  Коментована стаття та судова практика розрізняють
два види
третіх осіб, які не
заявляють самостійних вимог щодо предмету
спору: вони можуть брати
участь у процесі на стороні позивача або на стороні відповідача. У судовій
практиці треті особи бе­руть участь
найчастіше на стороні відповідача. Треті особи беруть
участь на стороні відповідача найчастіше тому, що
побоюються в
майбутньому пред\’явлення
до них регресного позову (див. приклад
у п. 1 коментаря до цієї статті).
Так, відповідно до ст. 24 Закону № 2493-НІ
від 7 червня 2001 р. «Про службу в органах місцевого самоврядування» як треті
особи по справах про відшкодування ма­
теріальної
шкоди, заподіяної територіальній громаді, виступають
службові особи
органів місцевого самоврядування, які заподіяли цю шкоду. Однак у третіх осіб цього виду може бути й інша за­інтересованість, наприклад, у разі участі у
справі про стягнення аліментів на дітей дружини відповідача, яка є стягувачем
алімен­тів за раніше винесеним судовим рішенням. Вона побоюється
пред\’явлення
позову про зниження розміру аліментів у разі задо­волення позову по даній
справі.

3.  Значно рідше трапляються у судовій практиці
випадки участі
третіх осіб на
стороні позивача. Так, наприклад, громадянин
С. у порядку спадкування одержав житловий будинок. У
заповіті по­
мерлого батька було
зазначено, що спадкоємець зобов\’язаний на­дати у довічне користування
громадянці Д. (сестрі спадкодавця)
одну
кімнату. За позовом громадянина
С. про виселення
наймачів
суд допустив як третю особу
на стороні позивача громадянку
Д., тому що
вона заінтересована у позитивному вирішенні справи. Рі­
шення суду про
допуск третьої особи є повністю обґрунтованим,

оскільки громадянка Д. не може бути ні позивачем, ні співпози­вачем, оскільки не є ні володільцем, ні власником
житлового бу­динку, і захист свого права могла одержати лише беручи участь як
третя
особа на стороні позивача.

4. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог
щодо пред­
мету спору, наділяються
процесуальними правами і обов\’язками,
встановленими статтею 27 цього
Кодексу для осіб, які беруть участь у справі
(див. коментар до ст. 27 ЦПК). Практично їх права
та обов\’язки співпадають з правами сторони по
справі, крім права
на зміну підстави
і предмета позову, збільшення або зменшення
розміру позовних вимог, а також права на відмову від позову, виз­нання позову і укладення мирової угоди, права
вимагати виконан­ня судового рішення або ухвали. Такий обсяг процесуальних прав
даного виду третіх осіб випливає з особливостей їх юридичної за­
інтересованості.

5.   На відміну від вступу в справу третіх осіб, які
заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, вступ у справу третьої
особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмету спору, не
тягне за собою розгляду справи спочатку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code