Науково-практичний коментар до ст. 45 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 45 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 45. Участь у цивільному
процесі органів та осіб, яким законом
надано право захищати права,
свободи та інтереси інших осіб

1.     У випадках,
встановлених законом, Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, ор­гани
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть
звертатися до суду із заявами про захист прав,
свобод та інтересів
інших осіб, або
державних чи суспільних інтересів та брати участь у
цих справах.

2.     Прокурор
здійснює у суді представництво інтересів громадяни­на або держави в порядку,
встановленому цим Кодексом та іншими
законами,
і може здійснювати представництво на будь-якій стадії
цивільного
процесу.

3.    Органи
державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом
до участі в справі або взяти участь у
справі
за своєю ініціативою для подання висновків на виконання
своїх повноважень. Участь зазначених органів у
цивільному процесі
для подання
висновків у справі є обов\’язковою у випадках, встанов­
лених законом, або якщо суд визнає це за
необхідне.

1. Коментована стаття містить правила про участь
у цивільно­му судочинстві не зовсім однорідних учасників, а тому коментар
дається
автором у ряді випадків окремо з питань участі прокурора і з питань участі
інших органів та осіб, що вказані у даній статті.

2.Стаття 121 Конституції
України, стосовно судочинства, в
якості
одного із завдань прокуратури передбачає представництво інтересів громадянина
або держави в суді у випадках, визначених
законом. Стаття 34 Закону
України «Про прокуратуру» зазначає, що прокурор, який бере участь у розгляді
справ у суді, додер­
жуючись принципу
незалежності суддів та підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог
закону про всебічний повний і
об\’єктивний розгляд справ і постановлению
законних і обгрунто
ваних судових рішень.
Згідно змісту статті, формами представниц­
тва прокурора у суді є: 1) звернення до суду із заявою про захист прав, свобод та інтересів інших осіб, або
державних чи суспільних
інтересів; 2) участь у розгляді справ, відкритих
як за заявою про­
кукурора, так і інших осіб (див. також ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру»). Підставами участі прокурора у
цивільному судо­
чинстві є його
ініціатива, у випадках, визначених законом (напри­
клад, ст. 281 цього Кодексу), та за ініціативою
суду теж у випадках,
визначених законом.

З. Згідно з
коментованою статтею у цивільній справі можуть
брати участь також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
органи державної влади, органи місцевого самовряду­
вання, фізичні та юридичні особи, якщо за законом вони можуть звертатися
до суду із заявами про захист прав, свобод та інтере­
сів Інших осіб. Для всіх органів і осіб, зазначених у ст. 45 ЦПК,
передбачається тільки ця форма участі. Пред\’явлення заяви ними можливо за
наявності двох умов: а) якщо даним органам і особам
стало відомо про порушення права; б) якщо за
законом вони мають
право на пред\’явлення такої заяви в інтересах інших
осіб. Участь
зазначених органів і осіб у
даній формі не виключає участі поряд з
ними
тих осіб, в інтересах яких пред\’явлена заява. Законодавство
найчастіше
передбачає пред\’явлення позовів на захист інтересів
дітей: про позбавлення батьківських прав, про відібрання дитини, про визнання усиновлення недійсним, про
скасування усиновлення
(ст. ст. 165, 170, 240 СК).

4.У формі вступу в справу за своєю ініціативою
або залучення
судом для надання
висновку в справі поряд із прокурором можуть
або повинні брати участь тільки органи державної влади і органи місцевого самоврядування. У судовій практиці у цій
формі беруть
участь найчастіше органи опіки і піклування. Наданню
висновку по справах, наприклад, про виховання дітей, передує вивчення умов життя батьків, їх особистих якостей, думки
дитини тощо. За­
значені органи у цій
формі нагадують експертів, але вони мають
юридичну заінтересованість і дають висновок не тільки по фактич­них
обставинах, а й по суті справи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code