Науково-практичний коментар до ст. 54 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 54 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 54.    Спеціаліст

1.   Спеціалістом може бути особа, яка володіє
спеціальними знан­
нями та навичками
застосування технічних засобів і може надавати
консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потре­бують
відповідних спеціальних знань і навичок.

2.  Спеціаліст може бути залучений до участі у
цивільному процесі за ухвалою суду для надання безпосередньої технічної
допомоги
(фотографування, складання
схем, планів, креслень, відбору зразків
для проведення експертизи тощо) під час вчинення процесуальних дій. Допомога спеціаліста технічного характеру під
час вчинення
процесуальних дій не замінює висновку експерта.

3.  Спеціаліст зобов\’язаний з\’явитися за викликом
суду, відпові­
дати на задані судом
питання, давати усні консультації та письмові
роз\’яснення, звертати увагу суду на характерні обставини чи особли­вості
доказів, у разі потреби надавати суду технічну допомогу.

4.     Допомога спеціаліста не може стосуватися правових
питань.

5.  Спеціаліст має право знати мету свого виклику до
суду, від­
мовитися від участі у
цивільному процесі, якщо він не володіє від­
повідними знаннями та навичками, з дозволу суду задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам,
звертати увагу суду на
характерні
обставини чи особливості доказів, на оплату виконаної роботи та на компенсацію
витрат, пов\’язаних з викликом до суду.

1. Коментована стаття передбачає таку процесуальну
фігуру, як
спеціаліст, та визначає
його правове положення у цивільному судо­
чинстві. Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та
навичками застосування технічних засобів і може надавати кон­
сультації суду з зазначених питань. До участі в
процесі він залу­
чається ухвалою суду
для надання допомоги технічного характеру
(фотографування, складання схем, відбору зразків для експертизи та ін.). Його допомога не замінює висновку
експерта і не може сто­
суватися правових питань. 

2.
Спеціаліст зобов\’язаний: з\’явитися за викликом суду, від­повідати на питання суду, давати усні консультації
та письмові
роз\’яснення, надавати технічну допомогу та ін. Спеціаліст
має право: знати мету виклику до суду;
відмовитися від участі у про­
цесі, якщо він не володіє відповідними
знаннями та навичка­ми; з дозволу суду
задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам; на оплату
виконаної роботи та на компенсацію
відповідних
витрат. Розмір оплати послуг спеціаліста відповідно Додатку до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 квітня
2006р. №590 обчислюється за
кожну годину пропорційно до се­редньої
заробітної плати особи, розрахованої відповідно до п.2
Порядку обчислення заробітної плати, затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 1995р. №100. Загальний
розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої за від­повідний
час виходячи із трикратного розміру мінімальної заробіт­
ної плати.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code