Науково-практичний коментар до ст. 127 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 127 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
127.  Надіслання копії ухвали про
відкриття

провадження
у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів

1.   Після відкриття
провадження у справі суд невідкладно надси­
лає особам, які беруть
участь у справі, копії ухвали про відкриття
провадження у справі.

2.     Одночасно з
копією ухвали про відкриття провадження у справі
відповідачу
надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до
неї документів, а третій
особі – копія позовної заяви.

1. Глава 3 розділу III ЦПК, яку відкриває
коментована стат­тя, названа законодавцем «Провадження у справі до судового
розгляду». Така назва цього правового інституту є доволі спір­ною. Тому постає
питання, що вона регулює: провадження чи стадію? Провадження у структурі
цивільного процесу є систе­мою процесуальних дій, які об\’єднані загальною метою
судо­чинства і складаються з декількох етапів, стадій, як правило, з трьох. У
коментарі до статей 15, 126 цього Кодексу та ін. ав­тор вже зазначав свою
думку, що предметом регулювання цього правового інституту цивільного
процесуального права є стадія підготовки цивільних справ до судового розгляду,
яка є одним із етапів, стадій проваджень у суді першої інстанції. Передба­чена
цією главою група процесуальних дій об\’єднана у систему 
за найближчою
метою: забезпечення правильного та швидкого вирішення справи.

2.  Коментована стаття і вся глава З ЦПК розділу НІ встановлює ряд правил щодо другої стадії
цивільного судочинства – стадії під­ 
готовки справи до судового розгляду.

У судовій практиці цю стадію іноді
називають то попередньою
підготовкою,
то досудовою підготовкою. Ця термінологія є помил­
ковою, тому що суперечить ЦПК і суті стадії, її не
можна іменува­
ти попередньою
і досудовою, тому що вона провадиться суддею і у
суді
після відкриття справи.

3.      Підготовка справи до судового розгляду є
обов\’язковою по кожній справі стадією цивільного судочинства, оскільки ст. 127
цього Кодексу вказує, що після відкриття
провадження у справі суд
провадить
підготовку справи до судового розгляду.

4.       Мету підготовки справи до судового розгляду закріплено у ст. 130 ЦПК:
забезпечення правильного та швидкого розгляду і вирішення справи. Підготовка
справи провадиться для того, щоб справа була розглянута, як правило, в одному
судовому засідан­ні і було ухвалене законне
і обгрунтоване судове рішення. Суди
досить часто не приділяють належну
увагу цій стадії як у плані її змісту, так і в плані процесуального оформлення,
що тягне ви­несення необгрунтованих рішень,
а отже, і скасування судових
рішень вищестоящим судом. Тому не випадково
у п. 5 постано­ви № 9 від 21 грудня 1990 р. «Про практику застосування суда­ми
процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» Пленум Верховного Суду
України зазначив, що суди повинні неухильно виконувати вимоги ЦПК, маючи на
увазі,
що належна підготовка справи до судового розгляду є од­нією з основних умов своєчасного і правильного її вирішення і що проведення
підготовки є обов\’язковим по кожній справі, у тому числі при її новому розгляді після скасування винесеного рішення («Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний
кодекс України.
Ухвали Пленуму
Верховного Суду України в цивільних справах».
-К., 1999. –
С 348).

5.    Коментована стаття регулює
першочергові підготовчі дії судді: після постановления ухвали про відкриття провадження у справі суддя невідкладно надсилає особам,
які беруть участь у справі, копії цієї ухвали. Одночасно з копією ухвали відповідачу 
надсилається колія позовної заяви з
копіями доданих до неї доку­
ментів, а третій особі – копія позовної заяви.Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code