Науково-практичний коментар до ст. 144 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 144 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
144.   Ухвала суду про призначення
експертизи

1.     Експертиза
призначається ухвалою суду, де зазначаються: під­
стави та строк для
проведення експертизи; з яких питань потрібні висновки експертів, ім\’я експерта
або найменування експертної ус­
танови, експертам якої доручається проведення
експертизи; об\’єкти, які мають бути досліджені; перелік матеріалів, шо
передаються для
дослідження, а також попередження про відповідальність експерта за завідомо
неправдивий висновок та за відмову без поважних причин
від виконання покладених на нього обов\’язків.

2.     Якщо експертизу призначено експертам кількох установ,
в
ухвалі
про її призначення зазначається найменування провідної
установи, на яку
покладається проведення експертизи. Якщо прове­дення експертизи доручається
експертній установі та особі, яка не є
працівником цієї установи, провідною
визнається експертна устано­
ва. Ухвала про призначення експертизи направляється
в кожну ус­
танову – виконавцям, а також особі, яка не є працівником експертної установи.
Об\’єкти дослідження та матеріали справи направляються
провідній установі.

3.     При визначенні об\’єктів та матеріалів, шо підлягають
направ­
ленню на експертизу, суд у необхідних випадках вирішує питання щодо відібрання відповідних зразків. 

4. Якщо цього
вимагають особливі обставини справи, суд може заслухати експерта щодо
формулювання питання, яке потребує з\’ясування, проінструктувати його про
доручене завдання і за його
клопотанням дати відповідні роз\’яснення щодо
сформульованих пи­
тань. Про вчинення цих дій повідомляються особи, які беруть участь у справі і які
мають право брати участь у їх вчиненні.

1.       Експертиза призначається ухвалою суду, в
якій з урахуван­
ням
пропозицій осіб, що беруть участь у справі, визначається коло
питань, щодо яких потрібні висновки
експертів, кому доручається
проведення
експертизи, попередження про відповідальність екс­перта за завідомо неправдивий
висновок та за відмову без поваж­
них причин від виконання обов\’язків. Якщо суд відхиляє питання, запропоновані особами, що беруть участь у справі, своє рішення про це він повинен мотивувати. Крім цього, в
ухвалі вказують зви­
чайні реквізити
ухвал, підстави призначення експертизи, список
предметів і матеріалів,
переданих експертам як об\’єкти дослід­ження.
Вказівка на певних осіб як експертів включає їх до складу
учасників процесу, яких прийнято називати особами,
що сприяють
здійсненню правосуддя у цивільних справах.

2.       Місцем проведення експертизи може бути суд
або місцезна­ходження предмета, речі, місцезнаходження експертної чи іншої
установи. Якщо проведення експертизи
доручається експертам
декількох установ, в ухвалі суду
визначається провідна експерт­на установа.
Ухвала про призначення експертизи направляється до
кожної установи – виконавцям, а об\’єкти
дослідження та матеріали
справи направляються до провідної установи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code