Науково-практичний коментар до ст. 147 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 147 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
147.   Проведення експертизи та висновок
експерта

1.  Експертиза
проводиться в суді або поза судом, якщо це потрібно 
у зв\’язку з характером досліджень
або якщо об\’єкт досліджень не­ 
можливо доставити до суду.

2.      Експерт дає у письмовій формі свій мотивований
висновок,
який приєднується до справи. Суд має право за заявою осіб, які бе­руть участь у
справі, або з власної ініціативи запропонувати експерту
дати усне пояснення
свого висновку. Усне пояснення заноситься до
журналу судового засідання.

3.     У висновку експерта повинно бути зазначено: коли,
де, ким
(ім\’я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового
експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене
звання, посада
експерта), на якій підставі була проведена експерти­
за, хто був присутній
при проведенні експертизи, питання, що були
поставлені експертові,
які матеріали експерт використав, докладний
опис проведених
досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обгрунтовані відповіді на
поставлені судом питання.

4.      У висновку експерта обов\’язково повинно бути
зазначено, що
його попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий вис­новок та за
відмову без поважних причин від виконання покладених
на нього обов\’язків.

5.     Якщо експерт під час проведення експертизи
встановить обста­вини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не
були
поставлені питання, він мас право свої міркування про ці обставини включити до свого висновку.  

6.      Висновок експерта для суду не є обов\’язковим і
оцінюється
судом за правилами, встановленими статтею 212 цього Кодексу.

7.      Незгода суду з висновком експерта повинна бути
мотивована в
рішенні або
ухвалі.

1. Коментована стаття регламентує порядок
проведення експер­
тизи та
реквізити висновку експерта. Місцем проведення експерти­
зи може бути суд або інше місце, якщо останнє
потрібно з характеру
досліджень або якщо об\’єкт досліджень
неможливо доставити до суду. Згідно з
«Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз», затвердженою
наказом Мінюсту України від 08.10.98р.,
підставою для проведення експертиз в експертних установах є пе­редбачений законом процесуальний документ: у
даному випадку
ним є ухвала суду про
призначення експертизи. Експертизи в таких
установах проводяться
співробітниками, які мають вищу освіту, 
пройшли відповідну підготовку та атестовані як експерти певної
спеціальності. їх можуть проводити також позаштатні працівники
зазначених установ. Строки проведення
експертиз встановлюють­ся керівником експертної установи (її структурного
підрозділу) у межах: 10 днів – щодо матеріалів з невеликою кількістю об\’єктів і
нескладних за характером досліджень; одного місяця – по інших.

2.  Результатом
експертизи є письмовий мотивований висновок 
експерта, який приєднується до справи. Частина 3 коментованої статті докладно перелічує елементи його
змісту. Пункт 3 зазначе­
ної у п. 1
коментарю Інструкції вказує, що висновок експерта скла­
дається з трьох частин: вступної, досліджувальної та висновків дослідження. У вступній частині висновку
вказуються: назва екс­
пертизи, її
номер і ВИД (додаткова, повторна і т. ін.); орган чи особа, 
які призначили її; дані про експерта; дата надходження матеріалів і дата підписання експертизи; питання, які
належить вирішній екс­
пертові; найменування
матеріалів для експертизи, спосіб доставки
та вид упаковки об\’єктів;
обставини справи, які мають значення для висновку; відомості про присутніх під
час досліджень; попе­редження експерта про
його відповідальність за завідомо неправ­
дивий висновок;
довідково-нормативні документи та методична література, використані експертом.

У досліджувальній частині висновку
описується процес дослід­
ження
та його результати, а також дається обгрунтування висновку
експерта. У заключній частині висновки
дослідження викладають­
ся у вигляді відповідей на
поставлені питання у тій послідовності, в якій вони викладені у вступній
частині..(Див. докладніше п.п. 33-35 зазначеної Інструкції).

3.  Висновок експерта згідно з частиною 2 ст. 57 цього Кодексу є одним із засобів доказування, тому він не є обов\’язковим для суду і оцінюється ним за правилами, встановленими
для оцінки усіх до­казів. Якщо суд не погоджується з висновком експерта, він все ж 
повинен мотивувати свою незгоду у рішенні або ухвалі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code