Науково-практичний коментар до ст. 203 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 203 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі
 
1. Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених:
1) пунктами 1, 2 і 5 частини першої статті 201 цього Кодексу – до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника;
2) пунктом 3 частини першої статті 201 та статтею 202 цього Кодексу:
до припинення перебування сторони у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан, на строковій військовій службі, альтернативній (невійськовій) службі, службового відрядження;
на час хвороби сторони;
до розшуку відповідача;
на час проведення експертизи;
до надходження відповіді від суду на доручення щодо збирання доказів;
3) пунктом 4 частини першої статті 201 цього Кодексу – до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи;
4) пунктом 6 частини першої статті 201 цього Кодексу – до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги;
5) пунктом 7 частини першої статті 201 цього Кодексу – до закінчення строку для примирення, визначеного судом.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 203 Цивільного процесуального кодексу України
1. Постановляючи ухвалу про зупинення провадження, суд (суддя) повинен вказати в ній строк зупинення провадження в справі. На відміну від відкладення справи, час, на який зупиняється провадження, визначається не конкретною датою, а моментом закінчення дії перешкод, що були підставою зупинення провадження.
2. Отже, провадження у справі зупиняється до заміни сторони, яка вибула з процесу її правонаступником. Правонаступником померлого є його спадкоємці. Вони виступають в цивільному процесі в межах наданих їм прав і прийнятих обов\’язків. Такі особи можуть вступати у справу або бути притягнуті судом, якщо вони прийняли спадщину (гл. 84 ЦК).
Правонаступником юридичної особи є підприємства, установи, організації, яким у встановленому законом порядку передано майно та до яких перейшли спірні права та обов\’язки юридичної особи, яка припинила своє існування.
Відомості про правонаступника юридичної особи містяться в передавальному акті або розподільчому балансі (у разі поділу юридичної особи), у відповідності до яких до однієї юридичної особи переходять права та обов\’язки іншої. Відомості про правонаступництво містяться також в установчих документах юридичних осіб – правонаступників.
Відповідно до ст. 39 ЦПК права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена. Права, свободи та інтереси особи, яка визнана безвісно відсутньою, захищає опікун, призначений для опіки над її майном. Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла або оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, захищає виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони спадкового майна.
3. Закінчення строку зупинення провадження у справі у випадках, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 201 та ст. 202 ЦПК визначається моментом припинення перебування сторони у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан, на строковій військовій службі, альтернативній (невійськовій) службі, службового відрядження, хвороби сторони, розшуку відповідача, проведення експертизи.
Відповідно до ст. 23 Закону \”Про загальний військовий обов\’язок і військову службу\” строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються: для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, – до 12 місяців; для матросів і старшин, які проходять строкову військову службу на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил України, в морських частинах інших військових формувань, – до 18 місяців; для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, – до 9 місяців. Відповідно до ст. 24 цього Закону закінченням проходження військової служби вважається день, з якого військовослужбовець виключений наказом по військовій частині (військовому закладу, установі тощо) із списків особового складу.
Аналогічно відповідно до Закону \”Про альтернативну (невійськову службу)\” альтернативна служба припиняється у разі закінчення строку її проходження (встановленого цим Законом) або достроково за рішенням комісії у справах альтернативної служби.
Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон від 10.06.99 р. днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття із відрядження – день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0-ї години і пізніше – наступна доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює відряджений, у строк відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи.
Відповідно до ст. 7 Закону \”Про правовий режим воєнного стану\” воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України в разі усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, про що негайно оголошується через засоби масової інформації. З пропозицією про скасування воєнного стану до Президента України може звернутися Верховна Рада України.
Відповідно до п. 2 ст. 202 ЦПК провадження відновлюється після одужання сторони або суттєвого покращення здоров\’я, яке дає змогу з\’явитися в судове засідання.
На підставі п. 4 ст. 202 ЦПК провадження зупиняється до закінчення розшуку відповідача органами внутрішніх справ. Воно відновлюється після одержання повідомлення органів внутрішніх справ про розшук відповідача або припинення його розшуку.
Якщо провадження у справі було зупинене на підставі п. 5 ст. 202 ЦПК у зв\’язку з призначенням судом експертизи по справі, то розгляд справи відновлюється після одержанням судом висновку експерта (експертів).
4. У разі застосування п. 4 ст. 201 ЦПК строк зупинення провадження у справі визначається моментом набрання законної сили рішенням, вироком, ухвалою або постановою по справі, що розглядається в порядку в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства, від вирішення якої залежить розгляд даної справи.
Рішення суду в цивільній справі набирає законної сили відповідно до ст. ст. 223 та 294 ЦПК.
Рішення і висновки Конституційного Суду України мотивуються письмово, підписуються окремо суддями Конституційного Суду України, які голосували за їх прийняття і які голосували проти їх прийняття, та оприлюднюються. Вони є остаточними і не підлягають оскарженню (ч. 4 ст. 63 Закону \”Про Конституційний Суд України\”). Рішення і висновки Конституційного Суду України підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку. Рішення і висновки Конституційного Суду України офіційно оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання. Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України публікуються у \”Віснику Конституційного Суду України\” та в інших офіційних виданнях України (ст. 67 Закону \”Про Конституційний Суд України\”).
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК (ст. 85 ГПК).
Відповідно до ст. 254 КАС постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено КАС, набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано; якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана в строк, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку.
5. Закінчення строку зупинення провадження у справі у випадках, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 201 та ст. 202 ЦПК визначається моментом надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги.
Виконання судового доручення іноземним судом потребує тривалого терміну. У тому разі, коли судове доручення не може бути виконане, установа юстиції, до якої воно звернене, повертає його установі, від якої виходить доручення, та повідомляє її про обставини, які перешкоджають його виконанню. Установа юстиції, від якої надходить доручення, на її прохання може бути сповіщена про час і місце його виконання. При виконанні іноземного судового доручення має застосовуватися цивільне процесуальне законодавство країни виконання.91

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code