Науково-практичний коментар до ст. 236 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 236 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 236. Підсудність
 
1. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи, чи визнання фізичної особи недієздатною подається до суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі, – за місцезнаходженням цього закладу.
2. Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності чи визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду України.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 236 Цивільного процесуального кодексу України
1. Глава 2 регулює порядок розгляду справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Цивільна дієздатність фізичної особи відповідно до ст. 30 ЦК України – це її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов\’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
На значення цих справ звертає увагу Пленум Верховного Суду України у постанові N 3 від 28.03.72 р. \”Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним\”, в якій сказано, що вирішення питання про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним є важливою гарантією захисту прав і законних інтересів громадян. Обмеження в дієздатності громадянина внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, крім того, спрямовано на посилення боротьби з пияцтвом та зловживанням наркотичними засобами і має велике значення для запобігання порушенням громадського порядку та виховання громадян у дусі свідомого ставлення до праці, сім\’ї, додержання Конституції та законів України, поважання прав і свобод, честі й гідності інших людей.
2. Ст. 36 ЦК встановлює такі підстави для обмеження в дієздатності:
а) психічний розлад, який істотно впливає на здатність особи усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними. Згідно ст. 1 Закону \”Про психіатричну допомогу\” психічні розлади – розлади психічної діяльності, визнані такими згідно з чинною в Україні Міжнародною статистичною класифікацією хвороб, травм і причин смерті. Під психічним розладом розуміють певну групу симптомів або поведінкових ознак, які в більшості випадків спричиняють страждання і перешкоджають нормальній життєдіяльності людини.
Відповідно до ст. 5 Методичних рекомендацій для центральних органів виконавчої влади щодо застосування в законотворчій діяльності Конвенції про захист прав і основних свобод людини N 40 від 21.11.2000 р. ніхто не може бути позбавлений волі як \”особа, що страждає на психічний розлад\”, без експертного висновку, яким встановлюється, що психічний стан особи потребує обов\’язкової госпіталізації. (Eur. Court HR, Chahal v the United Kingdom judgment of 15 November 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V).
б) зловживанняспиртниминапоями, наркотичнимизасобами, токсичнимиречовинамитощоіпов\’язанезцимскрутнематеріальнестановищесамоїособи, їїсім\’ї, іншихосіб, якізазакономмаютьправонаутриманнявіднеї.
3. Вст. 39 ЦКвизначено, щопідставоюдлявизнанняособинедієздатноюєхронічний, стійкийпсихічнийрозлад, внаслідокякоговонанездатнаусвідомлюватизначеннясвоїхдійта/абокеруватиними. Згідност. 1 Закону\”Пропсихіатричнудопомогу\” тяжкий(стійкий) психічнийрозлад- розладпсихічноїдіяльності(затьмареннясвідомості, порушеннясприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелектучипам\’яті), якийпозбавляєособуздатностіадекватноусвідомлюватиоточуючудійсність, свійпсихічнийстаніповедінку;
Сам факт наявності психічної хвороби не є достатньою підставою для визнання особи недієздатною. Необхідно встановити неможливість особи усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними внаслідок хронічного стійкого психічного розладу.
4. Якщо підстави обмеження фізичної особи в дієздатності відпали, за рішенням суду особа може бути поновлена в дієздатності, зокрема у разі видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, або такого поліпшення її психічного стану, внаслідок чого її здатність усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними відновлена в повному обсязі. Суд поновлює фізичну особу в дієздатності у разі припинення нею зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами (ст. 38 ЦК).
5. Підсудність розгляду даної категорії справ судом визначається місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі, за місцезнаходженням цього закладу.
Місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово. Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опікуна або місце знаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна. Фізична особа може мати кілька місць проживання (ст. 29 ЦК).
Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності чи визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code