Науково-практичний коментар до ст. 252 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 252 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 252. Зміст заяви
1. Заява про усиновлення дитини повинна містити: найменування суду, до якого подається заява, ім\’я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім\’я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров\’я дитини. Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір\’ю або батьком дитини.
2. До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:
1) копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, – при усиновленні дитини одним із подружжя;
2) медичний висновок про стан здоров\’я заявника;
3) довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
4) документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
5) інші документи, визначені законом.
3. До заяви про усиновлення дитини особами без громадянства, що постійно проживають за межами України, або іноземцями, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, додаються дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади, висновок компетентного органу відповідної держави про умови їх життя і можливість бути усиновлювачами, дозвіл компетентного органу відповідної держави на в\’їзд усиновленої дитини та її постійне проживання на території цієї держави, зобов\’язання усиновлювача, оформлене в нотаріальному порядку, про надання представникам дипломатичної установи України за кордоном інформації про усиновлену дитину та можливості спілкування з дитиною.
4. До заяви громадян України про усиновлення дитини, яка є громадянином іншої держави, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, додаються згода законного представника дитини та згода компетентного органу держави, громадянином якої є дитина.
5. Документи усиновлювачів, які є громадянами інших держав, мають бути у встановленому законодавством порядку легалізовані, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України. Такі документи повинні бути перекладені українською мовою, а переклад має бути засвідчений нотаріально.
6. Заява про усиновлення повнолітньої особи повинна містити відомості, зазначені у частині першій цієї статті, а також дані про відсутність матері, батька або позбавлення піклування. До заяви мають бути додані документи, зазначені у пункті 1 частини другої цієї статті, а також згода особи на усиновлення.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 252 Цивільного процесуального кодексу України
1. Приймаючи заяву до розгляду, суддя повинен перевірити, чи відповідає форма і зміст такої заяви як загальним вимогам, так і вимогам даної статті.
В заяві обов\’язково повинні міститись відомості про заявника (усиновителя): ім\’я, місце проживання тощо. З метою встановлення відомостей про стан здоров\’я усиновителя та його матеріального становища до заяви можуть бути подані медичний висновок про стан здоров\’я заявника, довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи, документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням. Доцільно вказувати докази того, що заявник відповідає вимогам для усиновителя, що встановлені ст. 211 СК.
В заяві зазначаються відомості про дитину, яку усиновляють: ім\’я, вік дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров\’я дитини. Наказом МОЗ України N 973 від 27.12.2011 р. затверджено перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п\’яти років.
Частини 3 – 5 даної статті встановлюють додаткові документи, які необхідно подавати до заяви, у випадку усиновлення дитини особами, які не є громадянами України та усиновлення громадянами України дітей, які не є громадянами України.
У випадку усиновлення повнолітньої особи, заява про усиновлення повинна містити дані про відсутність матері, батька або позбавлення піклування, а також згоду цієї особи на її усиновлення.
2. Умови усиновлення слід розуміти як установлені сімейним законодавством України вимоги, додержання яких є обов\’язковим під час здійснення зазначеного юридичного акта. Виходячи з цього та враховуючи специфіку справ про усиновлення, суди при прийнятті заяв повинні перевіряти відповідність форми та змісту такого документа як вимогам, визначеним у статті 252 ЦПК, так і вимогам, що випливають із глави 18 \”Усиновлення\” СК, а саме: чи наведено в заяві відомості про усиновителів, про дитину, яку бажають усиновити, про її батьків, братів та сестер; чи викладено мотиви, з яких особа хоче усиновити дитину; чи сформульовано прохання про внесення відповідних змін до актового запису про народження останньої. У разі недотримання зазначених вимог настають наслідки, передбачені статтею 121 ЦПК (п. 2 постанови Пленуму ВС України від 30.03.2007 р. N 3 \”Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав\”).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code