Науково-практичний коментар до ст. 87 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 87 Цивільного кодексу України

Стаття 87. Створення юридичної особи
 
1. Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.
Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом.
Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі.
2. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.
Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.
3. Установа створюється на підставі індивідуального або спільного установчого акта, складеного засновником (засновниками). Установчий акт може міститися також і в заповіті. До створення установи установчий акт, складений однією або кількома особами, може бути скасований засновником (засновниками).
4. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
 
Коментар:
 
1. На думку І. М. Кучеренко, послідовно здійснювані стадії створення юридичної особи є організаційними відносинами з формування її цивільної правоздатності1. В. І. Борисова зазначає, що створення юридичної особи приватного права – це багатостадійний процес, котрий охоплює як фактичні дії засновників (розробка установчих документів, створення статутного капіталу) і держави в особі певних органів (перевірка дій засновників), так і юридичні дії зазначених осіб2.
 
____________
1 Див.: Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 31.
 
2 Див.: Борисова В. До проблеми створення юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – N 2 (29). – С. 86 – 87.
 
2. Виділяють наступні порядки створення юридичних осіб:
 
1) явочний – коли для виникнення юридичної особи достатньо лише факту волевиявлення засновників, а державна реєстрація не вимагається;
 
2) реєстраційний – в цьому порядку створюються більшість юридичних осіб в Україні. Від дня державної реєстрації юридична особа вважається створеною;
 
3) дозвільний – особливі випадки, коли окрім реєстрації необхідно попередньо отримати дозвіл, наприклад, Антимонопольного комітету України, у відповідності до Закону України \”Про захист економічної конкуренції\”, якщо створення такої юридичної особи призведе до можливості зловживати монопольним становищем;
 
4) розпорядчий – юридична особа вважається створеною з моменту прийняття уповноваженим державним органом рішення про її створення, без процедури державної реєстрації. В цьому порядку створюються юридичні особи публічного права.
 
3. Для створення юридичної особи приватного права потрібен, насамперед, акт волевиявлення її засновників – установчий документ (статут, засновницький договір або установчий акт). Установчі документи юридичної особи мають бути викладені письмово, підписуються всіма засновниками, якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.
 
4. Цивільний кодекс передбачає, що кожна юридична особа створюється на основі одного установчого документа. Як правило, товариство діє на підставі статуту, навіть, коли створене однією особою. Якщо в процесі створення товариства учасники укладають договір щодо заснування юридичної особи, то такий договір не є установчим документом.
 
ЦК передбачає, що повне і командитне товариство діють на підставі засновницьких договорів, які є їх установчими документами. Установчим документом установи виступає установчий акт. Останній може бути індивідуальним (коли установа створюється одним засновником) або спільним (коли установа створюється більш ніж однією особою). Установчий акт може бути скасований засновником (засновниками) лише до створення установи. Достатньо щоб хоча б один із засновників скасував установчий акт, останній втрачає силу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code