Науково-практичний коментар до ст. 157 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 157 Цивільного кодексу України

Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
 
1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов\’язань та відшкодування збитків.
2. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у статуті товариства.
3. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.
 
Коментар:
 
1. Починаючи з 30.04.2009 р. зменшення статутного капіталу здійснюється відповідно до Закону України \”Про акціонерні товариства\” (далі – Закон про акціонерні товариства) з обов\’язковим приведенням діяльності і установчих документів товариства у відповідність до цього Закону (пункт 6 Прикінцевих і перехідних положень Закону про акціонерні товариства). Невнесення таких змін до статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства. Якщо рішення про зменшення розміру статутного капіталу було прийнято загальними зборами акціонерів до набрання чинності Законом (30.04.2009 р.), приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до цього Закону не обов\’язкове.
Порядок зменшення статутного капіталу, особливості використання кожного способу, вимоги до документів, якими оформлюється цей процес, регулюються Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 22 лютого 2007 р. N 387, Положенням про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 26 квітня 2007 р. N 942. На виконання Закону про акціонерні товариства ДКЦПФР розробила проект нового Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства (оприлюднений 02.06.2009 року на офіційному сайті Комісії.
2. Акціонерне товариство (далі – АТ) приймає рішення про зменшення статутного капіталу у випадках:
• Якщо не забезпечена реалізація в установлений строк (протягом року) акцій, які були викуплені товариством. Товариство може викупити акції в акціонерів за рішенням загальних зборів акціонерів: за ініціативою АТ (ст. 66 Закону про акціонерні товариства), в порядку обов\’язкового викупу у випадках, передбачених законом (ст. 68 Закону про акціонерні товариства), а також у разі реалізації приватним АТ переважного права на придбання акцій, що пропонуються акціонером до продажу третій особі, якщо таке право передбачено статутом (ст. 7 Закону про акціонерні товариства). В якості альтернативи зменшенню статутного капіталу за таких обставин можна розглядати анулювання акцій, збільшення номінальної вартості решти акцій без зміни статутного капіталу (ст. 17 Закону про акціонерні товариства);
• Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів АТ виявиться меншою від статутного капіталу. В такому разі статутний капітал підлягає зменшенню до величини, яка не перевищує вартість чистих активів (ч. 3 ст. 155 ЦК України). За таких умов зменшення статутного капіталу є обов\’язком АТ;
• В інших випадках за ініціативою самого АТ.
3. Способи зменшення статутного капіталу відповідно до ч. 1 коментованої статті і ст. 16 Закону про акціонерні товариства:
• зменшення номінальної вартості акцій (деномінація);
• анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо така можливість передбачена статутом товариства.
При зменшенні розміру статутного капіталу акціонерного товариства не допускається: поєднувати шляхи зменшення розміру статутного капіталу, приймати рішення про зменшення розміру статутного капіталу до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реєстрацію випусків акцій відповідно до законодавства України.
Відповідно до п. 6 Глави 1 Розділу III Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22 лютого 2007 р. N 387, зменшення статутного капіталу АТ з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
4. Коментована стаття відносить прийняття рішень про зменшення статутного капіталу товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Ця норма кореспондується зі ст. 33 Закону про акціонерні товариства.
Існуюча процедура зменшення статутного капіталу передбачає прийняття загальними зборами рішень з таких питань:
а) При зменшенні статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій –
• зменшення розміру статутного капіталу товариства;
• випуск акцій шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;
• затвердження протоколу рішення про випуск акцій;
• затвердження змін до статуту, пов\’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, та визначення особи, уповноваженої на підписання цих змін (нової редакції статуту).
б) При зменшенні статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості загальні збори акціонерів приймають рішення про:
• анулювання викуплених акцій. Якщо в АТ створена наглядова рада, рішення про анулювання раніше викуплених акцій може прийматися і наглядовою радою (п. 4 ч. 2 ст. 52 Закону про акціонерні товариства);
• зменшення розміру статутного капіталу товариства на обсяг акцій, що анулюються;
• затвердження змін до статуту, пов\’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, та визначення особи, уповноваженої на підписання цих змін (нової редакції статуту).
Загальні збори акціонерів можуть визначити уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення про зменшення розміру статутного капіталу; проведення дій щодо випуску акцій шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості; повідомлення кредиторів про прийняте рішення; вчинення дій, пов\’язаних з реалізацією акціонерами права вимагати здійснення обов\’язкового викупу акцій; вчинення інших дій, які вчиняються в процедурі зменшення статутного капіталу АТ.
Закон передбачає особливі наслідки голосування з питань зміни статутного капіталу, зокрема, акціонер може набути право на обов\’язковий викуп його акцій:
5) Якщо акціонер – власник простих акцій, який зареєструвався для участі у загальних зборах, голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу, він має право вимагати здійснення обов\’язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій, а товариство зобов\’язане їх викупити (ч. 1 ст. 68 Закону про акціонерні товариства);
6) Власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов\’язкового викупу товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства;
7) Голосування з питань зміни статутного капіталу здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування (ч. 1 ст. 43 Закону про акціонерні товариства).
На випадки викупу акцій, який відбувається із зазначених вище підстав, не повинні поширюватися обмеження, передбачені ст. 67 Закону про акціонерні товариства, адже викуп акцій є обов\’язком АТ. Тому цілком можлива ситуація, коли в процесі зменшення статутного капіталу АТ буде змушене викупити нову \”порцію\” акцій і згодом знову вирішувати питання те, що робити з викупленими акціями – анулювати викуплені акції і зменшити статутний капітал або збільшити номінальну вартість решти акцій, залишивши без змін статутний капітал.
Ціна викупу акцій при реалізації акціонерами, які голосували проти зменшення статутного капіталу, права вимагати обов\’язкового викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.
Ринкова вартість акцій, які не перебувають в обігу на фондових біржах, визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (тобто на підставі звіту про незалежну оцінку). Ринкова вартість акцій, що перебувають в обігу на фондових біржах, визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.
Ринкова вартість акцій при їх обов\’язковому викупі затверджується наглядовою радою або загальними зборами акціонерів (ч. 1 ст. 69, пп. 7 ч. 2 ст. 52, ст. 8, ч. 2 ст. 51 Закону про акціонерні товариства).
5. Відомості про зменшення статутного капіталу підлягають обов\’язковій публікації (ст. 22 Закону України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\”). Спеціальним друкованим засобом є Бюлетень державної реєстрації (лист Держкомпідприємництва N 6929 від 08.10.2004 р.)
Крім того, інформація про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій розкривається у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591.
6. Діюче Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджене рішенням ДКЦПФР від 22 лютого 2007 р. N 387, не дає чіткої відповіді на питання про мінімальний рівень статутного капіталу, до якого може відбуватися його зменшення. В п. 4 глави 1 Розділу III зазначеного Положення міститься загальна вимога про те, що при зменшенні статутного капіталу акціонерного товариства його розмір не може бути менше мінімального розміру статутного капіталу, визначеного Законом України \”Про господарські товариства\”.
Відповідно до п. 4 глави 3 проекту Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства (схваленого ДКЦПФР і оприлюдненого 02.06.2009 року на офіційному сайті Комісії розмір статутного капіталу після його зменшення має становити не менше 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на дату реєстрації змін до статуту товариства.
На нашу думку, питання про мінімальний рівень, до якого допускається зменшення статутного капіталу, повинно вирішуватися диференційовано:
– якщо таке рішення приймається за ініціативою АТ, то товариство не вправі зменшити розмір статутного капіталу нижче мінімального рівня, визначеного законом на дату подання документів на державну реєстрацію відповідних змін до статуту;
– при зменшенні статутного капіталу в силу приписів закону, які зобов\’язують товариство вжити такий захід, зокрема, на виконання вимог ч. 3 ст. 155 ЦК України – не нижче мінімального розміру статутного капіталу, визначеного законом на дату створення (первісної реєстрації) АТ або на дату державної реєстрації останніх змін статутного капіталу АТ, якщо такі відбувалися. Інакше АТ, статутний капітал яких на момент створення перевищував мінімальний, можуть бути поставлені в більш невигідне становище порівняно з АТ, зареєстрованих з мінімальним статутним капіталом. Наприклад, АТ зареєстроване 01.09.2009 року зі статутним капіталом 1700000 грн. (мінімальний розмір статутного капіталу станом на цю дату становить 787500 грн.). За результатами 2010 року вартість чистих активів такого АТ склала 1000000 грн., отже, в силу ч. 3 ст. 155 ЦК України статутний капітал такого товариства підлягає зменшенню до 1000000 грн. За умови, що станом на 01.04.2011 року (дата реєстрації змін до статуту) мінімальний розмір статутного капіталу буде становити 1150000 грн., виконати вимоги ч. 3 ст. 155 ЦК України буде неможливо, і таке товариство підлягатиме ліквідації. Водночас товариство, зареєстроване так само 01.09.2009 року, але з мінімальним статутним капіталом (787500 грн.), не підлягатиме жодним санкціям, якщо його чисті активи за результатами 2010 року становитимуть 1000000 грн.
7. Зменшення статутного капіталу АТ може вплинути на права кредиторів, тому законодавець надав кредиторам особливі повноваження у разі прийняття товариством такого рішення.
Редакція ст. 16 Закону України \”Про господарські товариства\”, яка діяла до 27.04.2007 року, забороняла товариствам зменшувати статутний капітал за наявності заперечень кредиторів.
Натомість коментована стаття містить більш чітку норму про те, що зменшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов\’язань та відшкодування збитків.
Якщо рішення про зменшення статутного капіталу АТ приймається після 30.04.2009 року (набуття чинності Законом про акціонерні товариства), порядок повідомлення кредиторів і їх права при зменшенні статутного капіталу здійснюються відповідно до ст. 16 зазначеного Закону, зміст якої значно відрізняється від ч. 1 коментованої статті.
Закон розподіляє кредиторів на 2 категорії – кредитори, вимоги яких до акціонерного товариства забезпечені заставою, гарантією чи порукою, та кредитори, вимоги яких не забезпечені зазначеними засобами.
Кредитори, вимоги яких до акціонерного товариства забезпечені заставою, гарантією чи порукою, не набувають особливі права по відношенню до АТ в процедурі зменшення його статутного капіталу.
Крім того, умовами договору між кредитором і АТ можуть передбачатися інші, ніж встановлені законом, гарантії їх інтересів, у разі зменшення статутного капіталу.
Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
Кредитор, вимоги якого до АТ не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов\’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов\’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.
У разі, якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов\’язань перед ним.
На практиці може виникнути питання про те, яким чином підтвердити повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу. У зв\’язку з цим видається доцільним застосувати положення ст. 18 Закону України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\”: якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Таким чином, місцезнаходження кредитора – юридичної особи або фізичної особи – підприємця, тобто адреси, за якою кредитора необхідно повідомити, може бути встановлене шляхом отримання витягів з Єдиного реєстру. Листи-повідомлення доцільно направляти рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення.
8. Ч. 3 коментованої статті передбачено, що зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства. На нашу думку, норма в такій редакції \”мертва\”, адже навіть у разі прийняття загальними зборами рішення про зменшення статутного капіталу нижче встановленого законом розміру таке рішення не може бути реалізоване, у державній реєстрації змін до статуту і реєстрації випуску акцій буде відмовлено. Сумнівно, щоб таке необачне рішення товариства обернулося ліквідацією товариства.
Разом з тим до ліквідації товариства може призвести зменшення вартості чистих активів нижче встановленого законом розміру статутного капіталу (ч. 3 ст. 155 ЦК України).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code