Науково-практичний коментар до ст. 460 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 460 Цивільного кодексу України

Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї
 
1. Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.
2. Об\’єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.
3. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.
 
Коментар:
 
1. Корисною моделлю є результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що відповідає двом умовам патентоспроможності – новизні та промисловій придатності.
Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. N 197, визначають корисну модель як нове та промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Тобто, різниця між винаходом та корисної моделлю полягає насамперед у відсутності винахідницького рівня як невід\’ємної ознаки правової охорони моделі. Технічне рішення, що заявлене для отримання правової охорони як корисна модель, як правило, є менш значним з точки зору рівня техніки. Нею може бути як вдосконалення вже відомого пристрою чи процесу, що охороняється як винахід, так і новий об\’єкт у будь-якій сфері технологій. Сутність корисної моделі полягає в оригінальному компонуванні пристрою.
Процедура правової охорони корисних моделей порівняно з винаходами є більш спрощеною та передбачає видачу деклараційного патенту за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель, що діє протягом десятирічного терміну від дати подання заявки. Законодавства деяких держав взагалі не передбачають охорону корисних моделей, характеризуючи відповідні технічні рішення як винаходи.
2. Корисна модель має бути результатом самостійної творчої діяльності, ступінь якої, як правило, є менший, ніж для винаходу. Корисна модель для отримання правової охорони повинна відповідати критеріям новизни та промислової придатності.
Корисна модель є новою, якщо сукупність її істотних ознак, що містяться у формулі корисної моделі, невідома з рівня техніки. Новизна корисної моделі шляхом дослідження рівня техніки, тобто сукупності загальнодоступних у світі відомостей. Новизна корисної моделі встановлюється на дату подання заявки чи дату її пріоритету, якщо він є, і визначається за тими самими правилами, що і для винаходів.
Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її можна використати в промисловості або іншій сфері суспільної діяльності.
3. До об\’єктів корисної моделі відноситься продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
Відповідно до ст. 6 Закону України \”Про охорону прав на винаходи і корисні моделі\” не є придатними для набуття інтелектуальної власності на корисні моделі такі об\’єкти технології як сорти рослин і породи тварин, біологічні процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів, топографії інтегральних мікросхем, результати художнього конструювання.
Не можуть бути визнані корисними моделями відкриття, наукові теорії та математичні методи, методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності, правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів, проекти та схеми планування споруд, будинків, територій, умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції, комп\’ютерні програми, форма представлення інформації.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code