Науково-практичний коментар до ст. 474 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 474 Цивільного кодексу України

Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
 
1. Майновими правами інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є:
1) право на використання компонування інтегральної мікросхеми;
2) виключне право дозволяти використання компонування інтегральної мікросхеми;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.
 
Коментар:
 
1. Суб\’єкт права інтелектуальної власності на топографію інтегральної мікросхеми має комплекс майнових прав, зафіксованих у змісті коментованої статті (право на використання компонування інтегральної мікросхеми; виключне право дозволяти використання компонування; виключне право перешкоджати неправомірному використанню компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом). Дані права випливають із реєстрації топографії ІМС та діють від дати внесення відомостей про топографію ІМС до відповідного реєстру.
2. Законодавство України широко трактує право на використання компонування ІМС. Під використанням топографії ІМС слід розуміти: копіювання топографії ІМС; виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії; виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС; ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС. ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію ІМС оригінальною.
Суб\’єкт прав на топографію ІМС, тобто власник прав на зареєстровану топографію ІМС або його правонаступник має право сповіщати про реєстрацію топографії ІМС шляхом позначення топографії або виробів, що містять таку топографію, виділеною літерою \”Т\” із зазначенням дати початку строку дії виключного права на використання топографії ІМС та інформації, яка надає можливість ідентифікувати власника прав.
У разі, якщо свідоцтво на зареєстровану топографію ІМС належить декільком особам, то їх взаємовідносини під час використання мікросхеми визначаються угодою між ними. У випадку відсутності такої угоди кожний власник прав на зареєстровану топографію ІМС може використовувати її на свій розсуд, але жоден з них не має права надавати ліцензію на використання зареєстрованої топографії ІМС та передавати право власності на зареєстровану топографію ІМС будь-якій іншій особі без згоди решти власників.
3. Реєстрація надає власнику зареєстрованої топографії ІМС право забороняти іншим особам використовувати топографію ІМС без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав власника зареєстрованої топографії ІМС.
Зокрема, не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС, використання зареєстрованої топографії ІМС: у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що зареєстрована топографія ІМС використовується лише для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо) з повідомленням про таке використання власника прав на топографію ІМС одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.
Не визнається також порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС, ввезення на митну територію України, пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше введення в оборот ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованої топографії, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані законним шляхом. ІМС із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі ІМС, вважаються придбаними будь-якою особою законним шляхом, якщо вони після виготовлення були введені в оборот власником прав на дану зареєстровану топографію ІМС чи за його дозволом.
Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС, використання ІМС будь-якою особою, що придбала ІМС і при цьому не знала і не могла знати, що ця ІМС або виріб, що її містить, були виготовлені і введені в оборот з порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС. Проте після одержання відповідного повідомлення від власника прав зазначена особа повинна припинити використання ІМС або виплатити йому компенсацію, розмір якої встановлюється за згодою сторін. Спори щодо компенсації та порядку її виплати розв\’язуються у судовому порядку.
Крім того, не вважається порушенням права на топографію ІМС право попереднього користувача, тобто право особи, яка добросовісно використовувала топографію ІМС до дати подання заявником заявки на реєстрацію топографії ІМС чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, на подальше збереження користування такою топографією ІМС. Зміст права попереднього користувача визначається у ст. 480 ЦК України.
Закон \”Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем\” містить випадки використання зареєстрованої топографії ІМС без дозволу правоволодільця. Так, з метою забезпечення здоров\’я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованої топографії ІМС визначеній ним особі без згоди власника прав на топографію ІМС у разі його безпідставної відмови видати ліцензію на її використання. При цьому: дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин; обсяг і тривалість такого використання визначаються ціллю наданого дозволу, воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади; дозвіл на таке використання не позбавляє власника прав на зареєстровану топографію ІМС права надавати дозволи на її використання; право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання; використання дозволяється в першу чергу для забезпечення потреб внутрішнього ринку; про надання дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС власнику прав на неї надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим; дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано; власнику прав на зареєстровану топографію ІМС сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності топографії ІМС.
Подібне рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС, строк і умови його надання можуть бути оскаржені в судовому порядку.
4. Суб\’єкт права інтелектуальної власності на компонування ІМС має виключне право дозволяти використання ІМС на підставі ліцензійного договору чи передати свої майнові права на зареєстрований об\’єкт іншим особам.
Особливі вимоги містить ЦК України до форми таких договорів. Вони повинні укладатися в обов\’язковій письмовій формі, недодержання має наслідком нікчемність договору. Крім обов\’язкової письмової форми, закон містить ряд вимог, пов\’язаних з державною реєстрацією договорів у сфері інтелектуальної власності. Так, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації (ч. 2 ст. 1114).
Відповідно до ст. 16 Закону України \”Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем\” сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на топографію ІМС або видачу ліцензії на використання топографії ІМС. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей з одночасним внесенням їх до відповідного реєстру. Особливості подібної реєстрації встановлені наказом МОН України від 3 серпня 2001 р. N 577 \”Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії використання топографії інтегральної мікросхеми\”.
5. Державна реєстрація не лише надає власнику свідоцтва комплекс майнових прав на компонування ІМС, але і покладає на нього ряд обов\’язків. Зокрема, власник прав на зареєстровану топографію ІМС повинен добросовісно користуватися виключним правом та використовувати зареєстровану ІМС.
Якщо зареєстрована топографія ІМС не використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання топографії ІМС було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати топографію ІМС, у разі відмови власника прав на зареєстровану топографію від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС. У такому випадку, якщо власник прав на зареєстровану топографію ІМС не доведе, що факт невикористання зареєстрованої топографії ІМС зумовлений поважними причинами, суд може винести рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованої топографії ІМС з визначенням обсягу її використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику прав.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code