Науково-практичний коментар до ст. 488 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 488 Цивільного кодексу України

Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
 
1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.
2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї статті.
3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин спливає через тридцять років, а щодо дерев та винограду – через тридцять п\’ять років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав.
4. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.
5. Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє безстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно до закону.
6. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.
 
Коментар:
 
1. Коментована стаття визначає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та породи тварин. Особливості виникнення та припинення майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин визначені в Законі України \”Про охорону прав на сорти рослин\” та підзаконних нормативно-правових актах. Проте правове регулювання чинності майнових прав інтелектуальної власності на породи тварин в Україні в даний час відсутнє.
2. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин набувають чинність, можуть мати тимчасову чинність (тимчасову правову охорону), втрачають чинність, а також можуть бути припиненні достроково та поновлені. В коментованій статті окремо регулюється строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчених патентом (ч. ч. 1 – 4), та майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідчених державною реєстрацією (ч. ч. 5 – 6).
3. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин починається з наступного дня після дати державної реєстрації та підтримується за умови сплати збору за її підтримання. Порядок сплати зборів за дії, пов\’язані з охороною прав на сорти рослин, затверджено постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 19 вересня 2007 р. N 11541. Чинність прав припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.
____________
1 Офіційний вісник України. – 2007. – N 72. – Ст. 2707.
4. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть мати тимчасову правову охорону до моменту набрання ними чинності (тимчасову чинність). Тимчасова правова охорона полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яку заявник повідомив про те, що відомості про заявку внесено до Державного реєстру заявок на сорти рослин. Зазначена компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту. Внесені до Державного реєстру заявок на сорти рослин відомості про сорт дають заявнику право на тимчасову правову охорону від дати подання заявки. Чинність тимчасової правової охорони припиняється з наступного дня після дати державної реєстрації прав на сорт або з дати внесення до Державного реєстру заявок на сорти рослин відомостей про відкликання заявки чи прийняття рішення про відмову в державній реєстрації прав на сорт.
5. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин закінчується в останній день:
а) тридцять п\’ятого календарного року, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав, для сортів деревних та чагарникових культур і винограду;
б) тридцятого календарного року, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав, для всіх інших сортів.
6. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених Законом України \”Про охорону прав на сорти рослин\”. Так, чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту, що засвідчує це право, припиняється достроково:
1) у разі відмови володільця патенту від нього. Володілець патенту має право відмовитися від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту, що засвідчує ці права, шляхом подання письмового повідомлення до Державної служби з охорони прав на сорти рослин. Відмова від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту з боку одного із володільців патенту не призводить до припинення дії прав і патенту – вони залишаються власністю інших співвласників сорту. Відмова від прав і патенту набирає чинності від дати отримання Державною службою з охорони прав на сорти рослин письмового повідомлення, на підставі чого вносяться зміни до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин і здійснюється публікація в офіційному виданні Державної служби з охорони прав на сорти рослин;
2) у разі несплати збору за підтримання його чинності. Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин може бути сплачено протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір збору збільшується на п\’ятдесят відсотків. При сплаті збору чинність прав відновлюється з наступного дня після внесення відомостей про це до Реєстру патентів. Якщо встановлений збір не сплачено протягом зазначених дванадцяти місяців, в офіційному виданні публікується інформація про припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин;
3) у разі прийняття рішення про дострокове припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт Державною службою з охорони прав на сорти рослин: а) за заявою будь-якої особи про втрату однорідності чи стабільності сорту внаслідок незабезпечення його збереженості власником сорту і підтвердження в установленому порядку факту цієї втрати; б) при ненадання володільцем патенту вчасно на вимогу Державної служби з охорони прав на сорти рослин інформації, документів, матеріалів, зразків сорту, необхідних для перевірки однорідності чи стабільності сорту; в) при ненадання вчасно на вимогу закладу експертизи пропозиції щодо нової назви сорту.
7. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин припиняється з зазначених підстав з наступного дня після внесення відомостей про це до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин. У разі усунення підстав, з яких припинена чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, вона відновлюється наступного дня після внесення відомостей про це до вищезгаданого Реєстру. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин може бути оскаржене до суду.
8. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть бути визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку в разі, якщо: а) сорт не був відмінним на дату, на яку заявка вважається поданою; б) сорт не був новим на дату, на яку заявка вважається поданою; в) за умови набуття майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин головним чином на підставі інформації та документів, наданих заявником, сорт не був однорідним чи стабільним на дату, на яку заявка вважається поданою; г) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин надано особі, яка не має на це права, за умови, що воно не передається особі, яка має на це право.
9. Право на поширення сорту рослин є чинним з дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє безстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно до Закону України \”Про охорону прав на сорти рослин\”. Порядок сплати зборів за дії, пов\’язані з охороною прав на сорти рослин, затверджено постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 19 вересня 2007 р. N 11542. Чинність прав припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.
____________
2 Офіційний вісник України. – 2007. – N 72. – Ст. 2707.
10. У ч. 6 коментованої статті передбачено, що чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом. Водночас зазначена частина повністю текстуально співпадає із ч. 4 цієї ж статті. Аналіз норм ст. 488 Цивільного кодексу України, а також Закону України \”Про охорону прав на сорти рослин\” дає підстави для висновку, що в тексті ч. 6 ст. 488 Цивільного кодексу України допущена помилка, оскільки її норми мали б логічно продовжити зміст ч. 5 зазначеної статті та передбачити можливість дострокового припинення та поновлення майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту, а не виключних майнових прав інтелектуальної власності.
11. Відповідно до Закону України \”Про охорону прав на сорти рослин\” чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин і свідоцтва про державну реєстрацію сорту, що його засвідчує, припиняється:
1) у разі відмови власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин від підтримування сорту в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
2) у разі несплати збору за підтримування чинності права в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні. При сплаті збору чинність права на поширення сорту відновлюється з наступного дня після внесення відомостей про це до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Якщо встановлений збір не сплачено протягом зазначених дванадцяти місяців, в офіційному виданні публікується інформація про припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин;
3) у разі прийняття рішення про дострокове припинення права на поширення сорту Державною службою з охорони прав на сорти рослин: а) при відсутності первинного насінництва сорту за інформацією Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин; б) у разі втрати сортом однорідності чи стабільності внаслідок незабезпечення його збереженості володільцем патенту чи підтримувачем сорту і підтвердження в результаті перевірки збереженості сорту факту цієї втрати; в) у разі порушення власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин умов підтримування господарського обігу сорту.
12. Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин припиняється з вищезазначених підстав після внесення відомостей про це до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Після припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин дозволяється поширення сорту до 30 червня третього року, що відліковується від дати припинення. У разі усунення підстав, з яких припинено майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, воно відновлюється за умови підтвердження сортом придатності для поширення в Україні з проведенням однорічного циклу кваліфікаційної експертизи. Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин і свідоцтва про державну реєстрацію сорту, що його засвідчує, відновлюється після внесення відомостей про це до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
13. Після завершення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, а також його дострокового припинення чи відмови від них, цей сорт стає суспільним надбанням і його може вільно використовувати будь-яка особа. При цьому будь-яка особа, яка використовує посадковий матеріал сорту, повинна застосовувати назву цього сорту навіть після закінчення строку дії правової охорони на нього.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code