Науково-практичний коментар до ст. 650 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 650 Цивільного кодексу України

Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах
 
1. Особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо встановлюються відповідними актами цивільного законодавства.
Коментар:
1. Коментована стаття використовуючи бланкетну норму цивільного законодавства, з метою акцентування уваги на особливостях укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо, та відповідно визначаючи у такий спосіб особливості регулювання порядку їх укладення, відсилає до актів цивільного законодавства. Такий зміст коментованої статті дає змогу зробити висновок, що положеннями ЦК України особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо, не встановлюються.
Стаття 185 ГК встановлює особливості укладення господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах, відповідно до її змісту до укладення господарських договорів на біржах, оптових ярмарках, публічних торгах застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність бірж, ярмарків та публічних торгів. Названа стаття ГК також не розкриваючи особливостей укладення договорів, зокрема на біржах, ярмарках та публічних торгах, робить відсилання до інших нормативно-правових актів.
В Україні порядок укладення біржових договорів, який би передбачав би водночас порядок надання послуг біржі у реєстрації біржових угод, на законодавчому рівні, не визначений. Даний порядок регулюється окремими відомчими актами та Правилами біржової торгівлі, що затверджуються на кожній біржі на правах локальних актів. Названі Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або уповноваженим зборами органом товарної біржі (ст. 17 ЗУ \”Про товарну біржу\”) Щодо біржової торгівлі сільськогосподарської продукції існує відомчий нормативний акт, який визначає Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією (затверджені спільним наказом Міністерства сільського господарства та продовольства України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 3 квітня 1996 року N 031/44/62, названі правила розроблені на виконання постанови КМ України від 17.11.95 р. N 916 \”Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку\”. Біржові договори називають ще біржовими операціями, так як вони поєднують у собі як укладення біржових договорів так і надання послуг з боку біржі у їх укладенні та реєстрації. Відповідно до ст. 15 ЗУ \”Про товарну біржу\” від 10 грудня 1991 року, біржовою операцією визнається угода, яка відповідає сукупності таких умов: а) якщо вона являє собою купівлю продаж, поставку або обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі; б) якщо її учасники є члени біржі; в) якщо біржова угода подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного дня за її вчиненням.
Учасниками біржових торгів є: члени біржі (засновники та прийняті в установленому порядку фізичні та юридичні особи); біржові брокери, які діють на підставі договорів комісії або доручення, які укладаються ними із членами біржі; дилери – особи, які надаючи послуги посередництва, укладають біржові угоди від власного імені та за власний рахунок з метою подальшого перепродажу товару; ведучий торгів, що безпосередньо надає послуги біржі в укладенні біржових угод. Надання послуг з боку біржі в укладенні біржових угод здійснюється у спеціальному порядку, що визначені у правилах біржової торгівлі. Даний порядок включає: а) дії, які має вчинити покупець чи продавець до початку біржових торгів (наприклад: подати брокерові замовлення, довіреність, перерахувати гарантійний внесок (маржу), визначити мінімальну продажну ціну, якщо замовлення здійснює продавець); б) дії, які необхідно вчинити, після закінчення торгів. Названий порядок також включає: а) дії, які має вчинити брокер до початку біржових торгів; б) під час біржових торгів. Порядком надання біржових послуг має також охоплюватися визначення прав та обов\’язків: маклера – особи, що веде торги, служби реєстрації біржі, що здійснює реєстрацію біржових угод.
Специфікою укладення договорів на біржі є те, що вираження пропозиції укласти договір відбувається у два етапи: а) прийом і реєстрація заявок на продаж, на підставі яких формується бюлетень продажів на конкретний день біржових торгів; б) оголошення ведучим торгів товару, що зазначений у відповідній позиції бюлетеня. Брокери покупці дають згоду на укладення договору шляхом підняття реєстраційної номера.
На товарних біржах операції здійснюються з реальними товарами (спотові та форвардні угоди) та з товарними деривативами (ф\’ючерсні та опціонні угоди). За спотовими угодами здійснюється строкове, від одного до тридцяти днів) передання прав і обов\’язків та їх реалізація та виконання. За форвардними контрактами передання прав та обов\’язків та їх реалізація і виконання відбувається на протязі строку від 30 до 360 днів.
Ф\’ючерсні та опціонні контракти є похідними цінними паперами – деривативами (ст. 1 ЗУ \”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\”). Порядок випуску та обігу деривативів, базовим активом яких є товари, визначається Правилами випуску та обігу фондових деривативів (затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 24.06.97 р. N 13). Ф\’ючерсний контракт – це стандартний документ, що засвідчує зобов\’язання придбати (продати) товари у визначений час і на певних умовах у майбутньому з фіксацією ціни на момент виконання зобов\’язання сторонами контракту. Відмова від виконання ф\’ючерсного контракту можлива лише за згодою другої сторони або у випадках визначених цивільним законодавством. Ф\’ючерсний контракт може бути проданий іншим особам без згоди особи у якої він придбаний. Опціон – це стандартизований документ, що засвідчує право (але не обов\’язок) придбати товари на певних умовах у майбутньому з фіксацією цін на час укладення опціону або на час передання товару за рішенням сторін контракту. Продавець опціону (його емітент) несе безумовне і безвідкличне зобов\’язання продажу товару на умовах, передбачених опціоном. Зі свого боку покупець опціону має право відмовитися від придбання товару за опціоном. Покупець опціону має право його перепродати протягом строку його дії. Відповідальність за невиконання опціону несе емітент опціону.
Можливість примушування до укладення біржового договору законодавством не передбачена, навіть у випадку. коли угода під час біржових торгів була укладена. У разі бажання скласти та підписати біржову угоду, що була укладена на біржових торгах, підписується біржовий договір. Форма та зміст біржових договорів також затверджується біржею. Біржовий договір, від імені покупця та продавця, що є членами біржі, підписують біржові брокери та уповноважена особа біржі. Біржовий договір складається у трьох екземплярах, по одному видається покупцю та продавцю, а третій екземпляр залишається на біржі. Біржова угода реєструється у журналі біржових договорів. Лише після названої реєстрації біржовий договір вважається укладеним (ч. 5 ст. 15 Закону України \”Про товарну біржу\”).
Будь-яке порушення порядку укладення біржових торгів є підставою для визнання біржового договору недійним.
Порядок укладення угод на фондових біржах визначається також правилами біржової торгівлі. Продаж на фондових біржах об\’єктів приватизації (пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, створених у процесі корпоратизації та приватизації) здійснюється відповідно до спеціальних нормативно-правових актів: ЗУ \”Про приватизацію державного майна\” від 21.05.97 р.; Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку від 16.11.98 р. N 2141/297/9. Продавцем пакету акцій, що належить державі, на фондовій біржі є Фонд державного майна України, який і видає своєму представникові на біржі довіреність на участь у біржових операціях при продажу цінних паперів та на укладення біржових договорів. Покупець, який запропонував найвищу ціну у процесі участі у біржових торгах, має примушувати продавця до укладення договору, якщо, на порушення правил біржових торгів він відмовився укладати біржовий договір.
На відміну від товарної біржі, торгівля, на якій регулюється ЗУ \”Про товарну біржу\”, Закон України \”Про цінні папери і фондову біржу\” не забороняє брати участь у біржових торгах особам, що не членами біржі.
Стосовно договорів на ярмарках, то слід зазначити, що договори у таких випадках укладаються за загальними правилами.
1. Укладення договорів на аукціонах регулюється низкою спеціальних нормативних актів, які регулюють відносини в процесі проведення аукціонів, відкритих торгів, тендерів.
2. Проведення різного роду конкурсів, як правило регулюється на рівні підзаконних нормативних актів. Це зокрема Порядок проведення конкурсів (тендерів) з вибору виконавців державного оборонного замовлення, затверджений постановою КМ України від 9 грудня 1999 року; Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об\’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затверджене постановою КМ України від 12 квітня 2000 р., та інші.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code