Науково-практичний коментар до ст. 666 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 666 Цивільного кодексу України

Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов\’язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару
 
1. Якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, що стосуються товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства, покупець має право встановити розумний строк для їх передання.
2. Якщо приналежності товару або документи, що стосуються товару, не передані продавцем у встановлений строк, покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути товар продавцеві.
Коментар:
1. Коментована норма встановлює певні права покупця, які у нього виникають у зв\’язку із невиконанням продавцем обов\’язку, що покладений на нього ч. 2 ст. 662 ЦК (див. коментар до неї). Відповідно до ч. 2 ст. 662 ЦК продавець зобов\’язаний передати покупцеві приналежності товару та документи, що його стосуються, одночасно з товаром, якщо це передбачено договором або актами цивільного законодавства. Звідси випливає, що покупець може реалізувати права, встановлені коментованою ст. лише у випадку, якщо товар йому уже переданий.
Ч. 1 коментованої статті наділяє покупця правом встановлення розумного строку для виконання обов\’язку продавця щодо передачі відповідних приналежностей та (або) документів до товару. При цьому законодавець не визначає, яким чином покупець повинен повідомити продавця, про те, що йому встановлений строк для виконання обов\’язку. На наш погляд, це доцільно зробити так, щоб у випадку виникнення спору, можна було довести, що продавцеві вказаний строк встановлювався. Зокрема, можна відправити лист з описом та повідомленням. Наділяючи покупця правом встановити строк для виконання передачі приналежностей та документів, законодавець водночас встановив межі цього права. Зокрема, покупець має право встановити \”розумний строк\” для виконання зобов\’язання продавця. На наш погляд, розумним вважається такий строк, протягом якого сумлінний продавець міг би виконати зобов\’язання із передачі приналежностей та (або) документів у конкретних обставинах. При цьому до уваги повинні братися лише об\’єктивні чинники, а не суб\’єктивна можливість конкретного продавця виконати зобов\’язання. Так, наприклад, якщо до товару не додана інструкція з експлуатації, у зв\’язку із тим, що продавець не переклав її мовою зрозумілою для покупця, останній може визначити розумний строк для передачі цієї інструкції виходячи з того, скільки часу для перекладу такої інструкції потрібно професійному перекладачеві, про що можна дізнатися у бюро перекладів. Продавець не може посилатися на те, що строк встановлений для нього не є розумним, бо він не є професійним перекладачем, оскільки він міг звернутися до останнього для виконання послуг із перекладу.
2. Невиконання продавцем обов\’язку передати приналежності й (чи) документи до товару в розумний строк, встановлений покупцем, відповідно до ч. 2 цієї статті тягне за собою виникнення в покупця права в односторонньому порядку відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути товар продавцеві. Відповідно до ч. 1 ст. 651 ЦК у випадку односторонньої відмови від договору у повному обсязі він є розірваним. Це означає, що зобов\’язання сторін за ним припиняються (ч. 2 ст. 653 ЦК).
При цьому слід брати до уваги те, що у судовій практиці можливість реалізації права на відмову від договору у випадку його істотного порушення іншою стороною, пов\’язується із дотриманням форми повідомлення про відмову. Це пов\’язано із вимогами ч. 3 ст. 214 ЦК відповідно до якої відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, у якій було вчинено правочин1.
 
Аналіз норм ЦК свідчить про те, що невиконання продавцем обов\’язку із передачі приналежностей та (або) документів, що стосуються товару, може надавати покупцеві й інших прав, якщо це передбачено договором або законом (див. ст. 611 ЦК).
Законодавець не визначає у якій формі та за рахунок якої сторони має відбуватися повернення товару.
Слід погодитися з точкою зору, висловленою літературі про те, що повернення товару продавцю здійснюється в тому порядку, в якому цей товар був переданий покупцю за договором купівлі-продажу, якщо інше не встановлено договором чи законом. Усі майнові витрати, що виникають внаслідок повернення товару продавцеві, покладаються на нього, оскільки саме через його неправомірну поведінку наступили вказані правові наслідки2.
 
Звичайно, продавець може відмовитися від договору, якщо продавець в розумний строк не виконує обов\’язку із передачі приналежностей та (або) документів. Разом із тим, для продавця може бути вигіднішим самому придбати приналежності до товару або, якщо це можливо, отримати документи, що стосуються товару. Так, покупець може самостійно звернутися до перекладача, з тим, щоб перекласти інструкцію. При цьому, Глава 54 ЦК не містить спеціальних норм, які б встановлювали правові наслідки таких дій покупця. Тому у доктрині цивільного права неодноразово пропонувалося до таких ситуацій за аналогією застосовувати загальні норми, що регулюють виконання зобов\’язання за рахунок боржника (ст. 621 ЦК)3. На наш погляд, слід погодитися з цією думкою з наступних міркувань. Відповідно до ч. 1 ст. 8 ЦК якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Як зазначалося Глава 54 ЦК не регулює правових наслідків виконання покупцем обов\’язків продавця із передачі приналежностей та документів на товар. Аналіз норми ст. 621 ЦК свідчить про те, що вона регулює подібні за змістом договірні відносини, зокрема, покладає на боржника обов\’язок відшкодувати збитки кредитору, якщо останній виконав роботу чи надав послугу (яку не виконав боржник) власними силами або доручив її виконання третій особі, якщо інше не встановлене договором або законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code