Науково-практичний коментар до ст. 680 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 680 Цивільного кодексу України

Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред\’явлення вимоги у зв\’язку з недоліками проданого товару
 
1. Покупець має право пред\’явити вимогу у зв\’язку з недоліками товару за умови, що недоліки виявлені в строки, встановлені цією статтею, якщо інше не встановлено договором або законом.
2. Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв\’язку з його недоліками може бути пред\’явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна – в межах трьох років від дня передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк.
Якщо встановити день передання нерухомого майна неможливо або якщо покупець володів нерухомим майном до укладення договору, зазначені строки обчислюються від дня укладення договору.
Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або був відправлений поштою, обчислюється від дня одержання товару в місці призначення.
3. Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред\’явити вимогу у зв\’язку з недоліками товару, які були виявлені протягом цього строку.
Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк меншої тривалості, ніж на основний виріб, покупець має право пред\’явити вимогу у зв\’язку з недоліками комплектуючого виробу, якщо ці недоліки були виявлені протягом гарантійного строку на основний виріб.
Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк більшої тривалості, ніж гарантійний строк на основний виріб, покупець має право пред\’явити вимогу у зв\’язку з недоліками товару, якщо недоліки у комплектуючому виробі виявлені протягом гарантійного строку на нього, незалежно від спливу гарантійного строку на основний виріб.
4. Покупець має право пред\’явити вимогу у зв\’язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару.
5. Якщо недоліки товару виявлені покупцем після спливу гарантійного строку або строку придатності, продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до передання йому товару або з причин, які існували до цього моменту.
Коментар:
1. Коментована ст. встановлює строки виявлення недоліків товару та пред\’явлення вимог продавцю у зв\’язку із ними. Таким чином, покупець може реалізувати права, що надані йому законодавством у випадку придбання товару з недоліками лише за умови, що вони виявлені протягом встановленого законом або договором строку. Порядок визначення та обчислення строків регулюється ст. ст. 251 – 255 ЦК. Необхідність встановлення часових меж у законодавстві викликана тим, що з плином часу складніше з\’ясувати всі обставити справи, зокрема, час виникнення недоліків, їх причини і т. п.
Законодавець встановлює різні правила обчислення строків для пред\’явлення вимоги у зв\’язку з недоліками проданого товару в залежності від того, чи був встановлений на товар гарантійний строк (ч. III коментованої ст.), строк придатності (ч. IV коментованої ст.), або таких строків встановлено не було (ч. II коментованої ст.).
Із ч. I ст. 680 ЦК випливає, що коментована ст. містить загальна правила щодо визначення строків на виявлення недоліків товару та пред\’явлення вимог продавцю. Разом із тим, договором або законом можуть запроваджуватися спеціальні вимоги щодо визначення вказаних строків. Так, відповідно до ч. V ст. 7 Закону України \”Про захист прав споживачів\” стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред\’явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об\’єкта будівництва – не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.
Крім строків виявлення недоліків та пред\’явлення вимог у зв\’язку з ними, чинне законодавство України розрізняє й інші види строків, від яких залежить реалізація покупцем прав, наданих йому законодавством у випадку придбання товару із недоліками: строки для задоволення вимог покупця, строки повідомлення продавця про наявність недоліків у товарі, а також строки позовної давності, що застосовуються до вимог у зв\’язку з недоліками проданого товару.
Так, відповідно до ч. 4, 5 ст. 15 Закону України \”Про захист прав покупців сільськогосподарських машин\” при розірванні договору з ініціативи покупця у зв\’язку з неналежною якістю машини кошти, сплачені за машину, повертаються покупцеві в строк, визначений у договорі, але не пізніше ніж протягом 7 днів. Пред\’явлені покупцем вимоги про усунення недоліків машини повинні задовольнятися у такі строки: для машин у рослинництві й кормовиробництві – протягом трьох діб з часу надходження заяви покупця про відмову, якщо немає потреби у розбиранні основних вузлів; п\’яти діб, якщо така потреба є; семи діб – коли необхідно розбирати й замінювати базисні деталі. Для машин сезонного використання, у міжсезонний період – не більше двадцяти діб; для машин у тваринництві – у технічно можливі строки, але не більше 3 годин з часу надходження заяви покупця про відмову обладнання для інкубації, доїння, первинної переробки молока; не більше 5 годин – для обладнання із забезпечення поїння, кормоприготування та кормороздавання; не більше 6 годин – для вентиляційного обладнання і не більше 20 годин – для гноєвидалення.
Строки повідомлення продавця про наявність недоліків у товарі регулюються ст. 688 ЦК, строки позовної давності, що застосовуються до вимог у зв\’язку з недоліками проданого товару – ст. 681 ЦК.
2. Ч. II коментованої ст. встановлює строки для пред\’явлення вимоги у зв\’язку із недоліками товару, на який не було встановлено строк придатності. Законодавець передбачає, що стосовно таких товарів вимоги у зв\’язку з його недоліками можуть бути пред\’явлені покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку. При цьому ч. II ст. 680 не визначає, що слід вважати розумним строком в даному разі. У випадку виникнення спору \”розумність\” строку буде встановлюватися судом з урахуванням усіх обставин справи. Разом із тим, законодавець встановлює межі такого строку. За загальним правилом строк для пред\’явлення вимог у зв\’язку із недоліками товару, на який не встановлено гарантійного строку або строку придатності не може перевищувати двох років. Спеціальний строк встановлено законодавцем щодо строків пред\’явлення вимог стосовно нерухомого майна: три роки від дня передання товару покупцеві. Вказані строки обчислюються від дня передачі товару покупцеві. Крім того, законодавець встановлює спеціальне правило щодо початку обчислення строків для пред\’явлення вимог у зв\’язку з недоліками нерухомого майна, коли неможливо встановити день його передачі покупцеві, а також якщо покупець володів нерухомим майном до укладення договору. У вказаних випадках зазначені строки обчислюються від дня укладення договору. Коментована ст. не містить правил щодо початку обчислення строків для пред\’явлення вимог у зв\’язку із недоліками рухомого майна, якщо на час пред\’явлення вимоги неможливо точно встановити момент його передачі покупцеві. Вважаємо за можливим застосування за аналогією правила про те, що в даному випадку такий строк буде визначатися з моменту укладення договору купівлі-продажу.
Особливі правила встановлені коментованою статтею щодо обчислення строків виявлення недоліків проданого товару, що перевозився або був відправлений поштою. Такі строки обчислюється від дня одержання товару в місці призначення.
Разом із тим, ч. II коментованої ст. допускає, що договором або законом можуть бути встановлені інші строки виявлення недоліків і пред\’явлення вимоги у зв\’язку із недоліками проданого товару. При цьому законодавець встановлює вимоги до таких строків: вони повинні бути більшими, ніж ті, що встановлені ч. II коментованої ст. Наприклад, ч. V ст. 7 Закону України \”Про захист прав споживачів\” встановлює десятирічний строк для пред\’явлення вимог з приводу недоліків об\’єкту будівництва, що обчислюється від дня передачі відповідного об\’єкта споживачеві.
3. Інші правила щодо обчислення строків пред\’явлення вимог у зв\’язку з недоліками проданого товару встановлені законодавцем для товарів на які було встановлено гарантійні строки. Зокрема, покупець може пред\’являти вимоги у зв\’язку з недоліками проданого товару протягом усього гарантійного строку.
Особливе регулювання встановлено законодавцем щодо обчислення строків для пред\’явлення вимог у зв\’язку із недоліками комплектуючих виробів, на які була надана гарантія. Гарантійний строк на комплектуючі вироби може бути однаковим із гарантійним строком на основний виріб, а може відрізнятися від нього. Ч. III коментованої ст. містить норми, які спрямовані на максимальний захист прав покупця. Так, навіть якщо гарантійний строк на комплектуючий виріб є меншим від гарантійного строку на основний виріб, покупець має право пред\’явити вимогу у зв\’язку з недоліками комплектуючого виробу, якщо ці недоліки були виявлені протягом гарантійного строку на основний виріб.
Разом із тим, якщо гарантійний строк на комплектуючий виріб є більшим від гарантійного строку на основний виріб, покупець має право пред\’являти вимоги у зв\’язку із недоліками товарів, навіть тоді, коли гарантійний строк на основний виріб уже закінчився.
4. Законодавець не встановлює строків для пред\’явлення вимог, на які встановлені строки придатності. Ч. IV коментованої ст. містить лише вимогу стосовно того, що недоліки товару у такому випадку повинні бути виявлені протягом строку придатності товару. При цьому слід зазначити, що якщо покупець виявить бажання пред\’явити вимоги у зв\’язку із недоліками товарів у судовому порядку, вони можуть бути пред\’явлені в межах строку позовної давності, встановленої ст. 681 ЦК.
5. Сплив гарантійного строку або строку придатності не звільняє продавця від відповідальності, якщо недоліки товару виникли до передання покупцеві товару або з причин, які існували до цього моменту. Обов\’язок доказування вказаних підстав відповідальності продавця покладається на покупця. Положення ч. V коментованої ст. є логічним продовженням норм, що містяться у ст. 679 ЦК (див. коментар до неї).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code