Науково-практичний коментар до ст. 683 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 683 Цивільного кодексу України

Стаття 683. Комплект товару
 
1. Якщо договором купівлі-продажу встановлений обов\’язок продавця передати покупцеві певний набір товару у комплекті (комплект товару), зобов\’язання є виконаним з моменту передання продавцем усього товару, включеного до комплекту.
2. Продавець зобов\’язаний передати весь товар, який входить до комплекту, одночасно, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов\’язання.
Коментар:
1. Комплект товару – це узгоджений сторонами набір окремих товарів, не обумовлений єдністю їх застосування. Передача товарів у комплекті є виключно договірною умовою. Сторони на власний розсуд визначають, що входить до комплекту товару. Від поняття \”комплект товару\” слід відрізняти поняття \”комплектність товару\” (ст. 682 ЦК). Комплектність – це сукупність окремих частин (комплектуючих виробів) єдиної речі. Комплект – це набір окремих речей. Умовою належного виконання зобов\’язання із передачі комплекту товару є передача продавцем усього товару, що включений до комплекту.
2. На відміну від ст. 682 ЦК коментована норма визначає порядок передачі товару у комплекті, визначеному договором за згодою сторін. За правилом, що міститься у ч. 2 ст. 683 ЦК речі, що входять до комплекту товару, повинні передаватися продавцем покупцю одночасно. Разом із тим, ця норма не є імперативною, відтак договором може бути передбачений інший порядок передачі товару. У будь-якому випадку згідно з ч. 1 коментованої ст. зобов\’язання продавця із передачі товару будуть вважатися виконаними у момент передачі останньої із речей, що входить до комплекту.
 
Крім цього слід додати, що комплектність товару – це така єдність складових частин ви­робу, яка забезпечує можливість використання його за прямим призначенням, а в спеціально передбачених випадках – також і можливість належного догляду за ним, його зберігання та ремонту.
До комплекту можуть входити запасні частини і обладнання. Комплектність визначається стандартами, технічними умовами, прейскурантом, а при відсутності в них вказівок про це – догово­ром купівлі-продажу
Тобто якщо комплектність товару визначається договором ку­півлі-продажу, вона повинна бути охарактеризована шляхом пере­рахування необхідних складових частин продукції (товарів), при­ладів тощо.
Вказівка у договорі купівлі-продажу (шляхом посилання на стандарти, технічні умови чи шляхом її характеристики по суті) на комплектність продукції має істотне значення для визначення ціни продукції, яка повинна бути передана покупцю відповідно до умов договору купівлі-продажу.
Все, що входить до комплекту, оплачується за встановленою на продукцію ціною. Запасні частини, приладдя тощо, що не входять до комплекту, оплачуються окремо.
Продавець зобов’язаний передати за договором купівлі-продажу певний набір товару у комплекті (комплект товару), якщо це встановлено договором купівлі-про­дажу. А в разі, якщо договором купівлі-продажу не встановлено комплектність товару (продукції), продавець зобов’язаний переда­ти товар, комплектність якого визначається звичаями ділово­го обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.
У разі, коли продавець порушує свій обов’язок щодо передачі товару, відповідно до умов договору про комплектність:
1) у разі передання некомплектного товару Ви маєте право за своїм вибором вимагати: пропорційного зменшення ціни; доукомплектування товару в розумний строк.
У першому випадку, можна вимагати від продавця пропо­рційного зменшення ціни товару якщо вико­ристання товару можливе і без окремих частин комплекту. Такий вибір можна зробити і в разі, якщо у вже є частина комп­лекту товару, або у є можливість його придбати іншим спо­собом. Тобто такий варіант поведінки можна вибрати в разі, якщо такі обставини задовольняють потреби покупця.
У другому випадку можна вимагати від продавця доу­комплектування товару у розумний строк, тобто у строк, реально необхідний для передачі частини комплекту, що не була своєчасно передана продавцем товару.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code