Науково-практичний коментар до ст. 718 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 718 Цивільного кодексу України

Стаття 718. Предмет договору дарування
 
1. Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі.
2. Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.
Коментар:
1. Предметом договору дарування можуть бути речі – рухомі та нерухомі, а також різні майнові права, яким дарувальник має право розпорядитися. При цьому в залежності від того, яка річ буде предметом договору дарування – рухома чи нерухома, наявними будуть особливості оформлення такого дарування.
Специфічним майном, внаслідок його особливого правового регулювання, що може бут подароване, є гроші (у вигляді валюти України або іноземної валюти) та цінні папери. Валютою України є грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших фінансових установах на території України (див.: Декрет КМ України \”Про систему валютного регулювання і валютного контролю\” від 19.02.93; Митний кодекс України від 11.07.2002).
Іноземною валютою в Україні визнається: – валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, монети), що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу, – платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахункових одиницях, – кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних розрахункових одиницях та у діючій на території України валюті з вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-кредитних установах на території України та за її межами (Закон України \”Про зовнішньоекономічну діяльність\”, Декрет КМУ \”Про систему валютного регулювання і валютного контролю\” від 19.02.93, Митний кодекс України).
Цінними паперами визнаються документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов\’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам (див.: Закон України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”; ст. 194 ЦК України; ст. 163 ГК України). Цінні папери, як правило, передбачають виплату доходів у вигляді дивідендів або процентів, а також надають можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з них, іншим суб\’єктам. Законодавство України класифікує цінні папери на групи: 1) пайові цінні папери (акції; інвестиційні сертифікати); 2) боргові цінні папери (облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов\’язання України; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі); 3) іпотечні цінні папери (іпотечні облігації; іпотечні сертифікати; заставні; сертифікати ФОН); 4) приватизаційні цінні папери; 5) похідні цінні папери; 6) товаророзпорядчі цінні папери.
Речі, що є предметом договору дарування, не повинні бути вилучені з цивільного обороту, а тому можуть перебувати у власності особи. Тобто при даруванні необхідно додержуватися спеціальних правил, передбачених для набуття права власності на деякі види майна (наприклад, на вогнепальну зброю, на об\’єкти, що визнані пам\’ятками історії та культури тощо). Такі правила, наприклад, встановлені додатком N 2 до Постанови Верховної Ради України \”Про право власності на окремі види майна\” від 17 червня 1992 р. Дарування речей, що обмежені у цивільному обігу, не повинно порушувати їх спеціального правового режиму. Речі, для володіння та користування якими вимагається наявність дозволу (ліцензії), можуть бути предметом договору дарування, якщо обдарований отримає такий дозвіл.
2. Серед майна, що може бути предметом договору дарування, специфічним є такий дарунок, як майнові права. Такі майнові права можуть бути такими, що вже є у володінні дарувальника на момент укладення договору (наприклад, звільнення обдаровуваного від обов\’язку сплатити борг на користь дарувальника), та такими, що можуть виникнути у нього в майбутньому (наприклад, у зв\’язку зі здійсненням права інтелектуальної власності тощо). Крім того, майнові права можуть мати зобов\’язальну та речову природу. Речові правовідносини відрізняються від зобов\’язальних своїм об\’єктом, щодо якого відбувається певна діяльність суб\’єктів права. Розділ II ЦК України визначає коло речових прав, і всі вони можуть виступати у якості предмета договору дарування.
Проте такі майнові права, що нерозривно пов\’язані з особою їх володільця, не можна ні подарувати, ні відчужити будь-яким іншим способом. До таких майнових прав належать: право на одержання аліментів, пенсійних та інших виплат, що мають особистий характер, а також право на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров\’я.
Водночас, слід звернути увагу на те, що певні види майнових прав, наприклад, такі як сервітути, не можуть передаватися самостійно без речі, щодо користування якою вони встановлені. Аналогічним чином можна подарувати права, що надані цінними паперами; такі права підлягають відчуженню лише разом із цінним папером, Зокрема, відповідно до вимог ч. ч. 3 та 5 ст. 197 ЦК України для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред\’явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі, а для передачі прав за ордерним цінним папером необхідно вчинити на цьому папері передавальний напис (індосамент).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code