Науково-практичний коментар до ст. 838 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 838 Цивільного кодексу України

Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник
 
1. Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник.
2. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов\’язків за договором підряду, а перед замовником – за порушення субпідрядником свого обов\’язку.
Замовник і субпідрядник не мають права пред\’являти один одному вимоги, пов\’язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом.
Коментар:
1. Із змісту коментованої статті можна зробити висновок, що за загальним правилом будь-які підрядні роботи можуть виконуватись з залученням третіх осіб, якщо інше не передбачено домовленістю між сторонами. Як правило, прості підрядні роботи виконуються особисто (побутовий підряд), а складні (будівельний підряд і у капітальному будівництві тощо, підряд на проектні та пошукові роботи) – із залученням субпідрядників.
Генеральний підрядник – підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб(субпідрядників),залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядник – підрядник, який в порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеного з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт (ст. 3 постанови Кабінету Міністрів України \”Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві\” від 01.08.2005 N 668).
Сутність системи генерального підряду полягає в наступному: 1) замовник доручає виконання всього комплексу робіт генпідряднику; 2) генпідрядник за загальним правилом самостійно залучає до виконання частки або всього комплексу робіт субпідрядника; 3) генпідрядник знаходиться у правовідносинах з замовником і субпідрядником, а між останніми самостійних правовідносин не виникає, а тому вони не мають права пред\’являти один до одного претензії або будь які інші вимоги; 4) відповідальність перед замовником за невиконання або неналежне виконання зобов\’язань субпідрядником несе генпідрядник; 5) генеральний підрядник у правовідносинах з субпідрядником є змовником і виконує всі його обов\’язки, а зокрема з прийняття та оплати робіт.
Право генпідрядника самостійно залучати субпідрядника може обмежуватись замовником у договорі або законодавстві. Так ч. 2 ст. 319 ГК України визначає, що підрядник у договорі на капітальне будівництво залучає третіх осіб до виконання договору за згодою замовника. Отже, у господарських договорах на капітальне будівництво право генерального підрядника стосовно самостійного залучення субпідрядників обмежене. Кількість субпідрядників, обсяг та види робіт які їм передаються визначає генпідрядник. У випадку передачі ним субпідрядникам усього обсягу робіт він має обов\’язок координації їх дій, організації проведення всього комплексу робіт загального керівництва контролю.
Субпідрядні роботи є складними і виникають на підставі договору генерального підряду(основного договору),який укладається між замовником та генпідрядником і договору субпідряду між генпідрядником та кожним окремим субпідрядником.
Субпідрядний договір, як і основний договір, є договором підрядного типу. Його правова регламентація здійснюється загальними нормами ЦК про правочин, цивільно-правовий договір, про підряд, а також Положенням про взаємовідносини організацій – генеральних підрядників з субпідрядними організаціями, затвердженим науково-технічною радою Державного комітету України у справах містобудування і архітектури (протокол від 14.12.94 р. N 4), а в капітальному будівництві між господарюючими суб\’єктами – і главою 33 ГК України та Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року N 668.
Умови субпідрядного договору повинні бути узгоджені з положеннями договору генерального підряду, зокрема щодо предмету, змісту, строків виконання, як окремих станів, видів робіт, так і строків виконання договорів. Форма договору субпідряду – проста письмова. Типових чи примірних договорів субпідряду органами державної влади не затверджено.
Укладанням договору генерального підряду замовник не позбавлений права укладати договір на виконання робіт, які не передані генпідряднику з іншими суб\’єктами. Це так звані прямі договори, які не є субпідрядними. Крім того, законодавство не обмежує замовника укладати договір генерального підряду з декількома генеральними підрядниками, з переданням на виконання кожному з них свого конкретного об\’єкту робіт самостійно. За таких умов виникає відповідна кількість правовідносин генерального підряду. Субпідрядник, в свою чергу має право укласти з іншим субпідрядником новий субпідрядний договір.
2. Частина друга коментованої статті встановлює механізм взаємовідносин між учасниками правовідносин генерального підряду. Тільки генеральний підрядник має відносини як з замовником так і з субпідрядником. Він же відповідає перед замовником за виконання, належне виконання зобов\’язань останнім і за виконання замовником своїх обов\’язків за договором.
Субпідрядник перед субпідрядником повинен своїми силами, засобами та за свій рахунок і на свій ризик виконати доручені йому роботи. Він самостійно забезпечує їх якість та строки виконання. При цьому він несе повну відповідальність за це перед генпідрядником. Замовник може пред\’явити претензії з приводу виконання вищенаведеного тільки генпідряднику, якщо інше не встановлено договором або законом.
В свою чергу підрахунки за виконані субпідрядником роботи, їх прийняття здійснює генпідрядник, а тому всі претензії та вимоги пов\’язані з порушенням договірних зобов\’язань замовником субпідрядник пред\’являє генпідряднику, якщо інше не передбачено договором.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code