Науково-практичний коментар до ст. 844 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 844 Цивільного кодексу України

Стаття 844. Кошторис
 
1. Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі.
Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником.
2. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором.
3. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін.
У разі перевищення твердого кошторису усі пов\’язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом.
4. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв\’язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, підрядник зобов\’язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи.
Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, зобов\’язаний виконати договір підряду за ціною, встановленою договором.
5. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник – його зменшення в разі, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.
У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору.
Коментар:
1. Кошторис – документ в якому зазначається постатейний перелік витрат на виконання робіт і який є додатком до договору підряду, його невід\’ємною частиною. Він дозволяє встановити не тільки розмір ціни, а і чітко визначити її складові елементи. Скласти його може як замовник так і підрядник. На практиці здебільшого останній як більш досвідчений у видах робіт, цінах на них та матеріали складає кошторис. В такому випадку цей документ стає складовою частиною підрядного договору тільки після погодження і затвердження його замовником. Для договорів підряду в будівничій середі кошторис складається в обов\’язковому порядку (ст. 877 ЦК України).
2. Кошторис поділяється на два види: приблизний та твердий. Приблизний кошторис дає змогу сторонам в ході виконання робіт відступити від визначених в ньому цін без додаткових погоджень і скоригувати їх автоматично, залежно від фактичних витрат підрядника як в бік зменшення так в бік збільшення. Єдина умова для цього – таке перевищення не повинно істотно збільшувати визначений сторонами кошторис, внаслідок проведення додаткових робіт. Якщо в ході робіт виникне необхідність проведення додаткових робіт, які сторонами не обумовлені і це призводить до істотного зростання приблизного кошторису, сторони повинні врахувати ряд умов, встановлених у коментованій статті. По-перше, такі зміни обумовлюються необхідністю проведення додаткових робіт, по-друге підрядник зобов\’язаний своєчасно попередити про це замовника. У статті 844 ЦК України не розкриваються поняття істотного перевищення кошторису і своєчасного попередження. Ці категорії є оціночними і визначаються у кожному конкретному випадку з врахуванням всіх обставин справи. Для визначення істотного перевищення ціни повинні порівнюватись ціни додаткових робіт з загальною ціною договору підряду, вартістю окремих станів робіт, матеріалів, устаткування, розміру витрат як уже понесених так і запланованих. Під своєчасним попередженням необхідно розуміти таке попередження яке зроблено негайно після виникнення обставин які викликають необхідність проведення додаткових робіт, що суттєво перевищують приблизний кошторис і в деякому разі до початку їх проведення. При цьому немає значення який об\’єм робіт було виконано підрядником до виникнення таких обставин. Замовник має право не погодитись на проведення таких робіт і відмовитись від договору, а підрядник в такому разі має право на оплату вже виконаної раніше частини роботи, що була зроблена до виникнення необхідності в додаткових роботах. Якщо підрядник не виконає вказаного обов\’язку і приступить до виконання робіт не обумовлених договором і це призведе до істотного перевищення кошторису, він не має право вимагати від замовника оплати таких робіт.
За загальним правило діє презумпція, що кошторис є твердим, тому якщо сторони бажають скласти приблизний кошторис вони повинні прямо це передбачити в договорі підряду.
3. Твердий кошторис не допускає зміни ціни, обумовленій в ньому, в односторонньому або автоматичному режимі. Його зміна допускається тільки за погодженням контрагентів, а ризик його перевищення у разі відсутності згоди на це замовника несе підрядник, якщо інше не встановлено законом. Навіть якщо сторони не мали можливості передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати, він не підлягає перегляду в обов\’язковому порядку, не може бути збільшений на односторонню вимогу підрядника чи замовника. Єдина можливість для підрядника – вимагати збільшення оплати – істотне зростання вартості матеріалу, устаткування підрядника, вартості послуг, що надається іншими особами, після укладення підрядного договору. У разі відмови замовника від збільшення твердого кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору. При застосування положення абзацу 2 ч. 5 ст. 844 ЦК України необхідно враховувати, що питання про збільшення кошторису з таких випадків відбувається із врахуванням середніх цін на матеріали, устаткування, послуги, що діють в країні і таке зростання має підтверджуватись об\’єктивними даними. Замовник, який за умовами договору надає матеріали не може вимагати зменшення ціни, яка встановлена у твердому кошторисі навіть якщо відбулося істотне зростання ціни на матеріали після укладання договору.
Для замовника вигідним є встановлення твердого кошторису, який дає йому змогу чітко контролювати розхідну частину бюджету підрядних робіт, запобігає можливим зловживанням з боку підрядника у завищенні обсягу та об\’ємів робіт. В той же час для підрядника, який виконує довгострокові та багато етапні роботи застосування твердого кошторису створює ризик втрати від інфляційних тенденцій.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code