Науково-практичний коментар до ст. 882 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 882 Цивільного кодексу України

Стаття 882. Передання та прийняття робіт
1. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, – етапу робіт, зобов\’язаний негайно розпочати їх прийняття.
2. Замовник організовує та здійснює прийняття робіт за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт мають брати участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами.
3. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором будівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника.
4. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.
Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.
5. Прийняття робіт може здійснюватися після попереднього випробування, якщо це передбачено договором будівельного підряду або випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт може здійснюватися лише у разі позитивного результату попереднього випробування.
6. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об\’єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.
Коментар:
1. Ч. 1 коментованої статті передбачається підстава прийняття робіт, яка полягає в одержанні замовником повідомлення підрядника про готовність до передання робіт виконаних за договором. Передання робіт може бути остаточним – після завершення всього результату робіт або поетапним (проміжним) – тобто прийняття певного переліку робіт. Приймання може розглядатися в якості проміжного тільки в тих випадках, коли в договорі будівельного підряду виділені окремі етапи приймання. Замовник зобов\’язаний негайно розпочати прийняття робіт після одержання відповідного повідомлення від підрядника. При цьому, термін та порядок здачі-прийняття результату робіт, їх етапів необхідно визначати в договорі. Чинне законодавство не містить конкретного строку, в який замовник повинен розпочати прийняття робіт після отримання відповідного повідомлення від підрядника, а тільки поняття \”негайно\”. Тому сторони встановлюючи в договорі конкретні строки, тим самим формально самі встановлюють, що в даному конкретному випадку означає поняття \”негайно\”. Наслідки невиконання обов\’язку замовника щодо прийняття робіт передбачені в ч. 5 ст. 853 ЦК України.
2. Замовник, що одержав повідомлення підрядника про готовність до здачі результату виконаних за договором будівельного підряду робіт або, якщо це передбачено договором, виконаного етапу робіт, зобов\’язаний негайно приступити до його приймання. Замовник організує і здійснює приймання результату робіт за свій рахунок, якщо інше не передбачено договором будівельного підряду (ч. 1, 2 статті 882 ЦК України). З цього положення випливає, що підрядник при цьому звільняється від відповідальності за прострочення в здачі робіт, яке виникле по причинам, що залежать від замовника. У передбачених законом чи іншими нормативно-правовими актами випадках у прийманні результату робіт мають брати участь представники державних органів і органів місцевого самоврядування.
Суворого переліку державних органів і органів місцевого самоврядування, чиї представники обов\’язково повинні включатися до складу приймальної комісії, чинне законодавство не містить.
3. Частина 3 коментованої статті визначає, що ризик знищення або пошкодження робіт не з вини підрядника у попередньо прийнятому етапі таких робіт несе замовник. Крім того вказане правило зберігається і в тому разі, коли договором будівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника. В той же час виходячи з основних положень даної глави ризик знищення або пошкодження інших етапів робіт до їх прийняття навіть тоді, коли вони були викликані випадковим знищенням або пошкодженням прийнятої частини робіт лежить на підряднику.
4. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. Спільним наказом Держкомстату України і Держбуду України від 21.06.2002 р. N 237/5 встановлені типові форми документів, необхідні для передання-прийняття робіт, а саме 1) \”Акт приймання виконаних підрядних робіт\” (ф. N КБ-2в); 2) \”Довідка про вартість виконаних підрядних робіт\” (ф. N КБ-3). В актах, як відомо, міститься інформація про вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, зданих замовнику, а також про витрати, пов\’язані з виконанням цього обсягу робіт. Саме ці суми будуть формувати доходи по будівельному контракту в конкретному звітному періоді. Зазначена в актах сума витрат, що відносяться до виконаних робіт, являє собою собівартість виконаних робіт.
У довідці визначається вартість таких робіт. На підставі зазначених документів замовник робить розрахунки за виконаний підрядником обсяг робіт.
Необхідно відзначити, що \”Акт приймання виконаних підрядних робіт\” (ф. N КБ-2в) і \”Довідка про вартість виконаних підрядних робіт\” (ф. N КБ-3) призначені винятково для обліку виконаних підрядних робіт і їхньої вартості.
Згідно роз\’яснень Державного комітету України по будівництву й архітектурі (лист від 08.07.2004 р. N 8/8-719) зазначені типові форми поширюються на будівельні підприємства і будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності, незалежно від форми власності, які виконують будівельні і монтажні роботи; роботи з капітального і поточного ремонту будинків і споруджень; інші підрядні роботи незалежно від форм власності даного підприємства і джерел фінансування цих робіт. Згідно ж Пояснень щодо заповнення \”Акта прийому виконаних підрядних робіт\” (ф. N КБ-2в) при будівництві об\’єктів за рахунок недержавних джерел фінансування його складання не є обов\’язковим. Проте необхідно зауважити, що згідно загальних норм права листи мають суто рекомендаційний характер.
З моменту підписання акта приймання виконаних робіт (об\’єкта будівництва або результату інших будівельних робіт) у замовника виникає право власності на такий об\’єкт або результат інших будівельних робіт.
Відповідно до ч. 4 цієї статті в разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише в разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані їм обґрунтованими.
5. У випадках, коли це передбачено договором будівельного підряду або випливає з характеру робіт, виконуваних за договором, прийняття робіт повинне передувати попереднє випробування. Ціль проведення випробування – встановити, чи відповідають об\’єкт будівництва, інші будівельні роботи договірним умовам, дотримання яких зменшує імовірність появи недоробок чи недоліків у завершеному результаті робіт. Попереднє випробування полягає не тільки у візуальному огляді об\’єкта замовником, але й у проведенні підрядником у ході будівництва ряду іспитів, передбачених власною системою контролю якості.
У договорі може бути передбачена необхідність оформлення протоколів проведених іспитів, у яких фіксуються отримані результати. Якщо випробування проводиться незалежною чи контрольною установою, то, як правило, складається акт. Відповідно до умов договору, цей документ може бути спрямований підрядником замовнику або негайно після його складання, або переданий разом з документацією напередодні передання результату робіт.
Прийняття робіт може здійснюватися тільки при позитивному результаті попереднього випробування.
Сторони можуть установити, що при успішному закінченні випробування виконані роботи за договором будівельного підряду вважаються завершеними в день, у який, за взаємною домовленістю, вибирається для початку іспитів чи їх же закінчення.
Якщо ж у цілому випробування закінчиться негативно, то підрядник згідно договору будівельного підряду може бути зобов\’язаний повторити їх. Крім того, негативний результат випробування може виявитися причиною прострочення підрядником завершення будівельних робіт. Хоча ЦК України прямо і не врегулював, але сторони в договорі будівельного підряду можуть передбачити, щоб випробування проводилося в присутності представників як підрядника, так і замовника. Якщо замовник не має можливості бути присутнім на іспитах у силу поважних причин, він вправі звернутися відповідно до договору з проханням відкласти випробування. Якщо замовник не з\’явиться на випробування і не сповістить про своє прохання відкласти їх, підрядник може, керуючись договором, проводити випробування під час відсутності замовника.
6. Замовник вправі відмовитися від приймання результату робіт у випадку виявлення недоліків, що виключають можливість його використання для зазначеної в договорі будівельного підряду мети і не можуть бути усунуті підрядником, замовником або третьою особою. Під \”неможливістю усунути недоліки замовником\” маються на увазі ті випадки, коли не тільки він сам чи підрядник не можуть зробити відповідні роботи, але і ті, при яких йому не вдається знайти третю сторону, готову прийняти на себе усунення недоліків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code