Науково-практичний коментар до ст. 889 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 889 Цивільного кодексу України

Стаття 889. Обов\’язки замовника
 
1. Замовник зобов\’язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:
1) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;
2) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника;
3) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;
4) брати участь разом з підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
5) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов\’язані із зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;
6) залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред\’явленим до замовника іншою особою у зв\’язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.
Коментар:
 
 
Замовник зобов\’язаний оплатити роботу підрядника в порядку, установленому договором, а також відшкодувати підряднику додаткові витрати, викликані зміною вихідних даних для виконання проектних і (чи) дослідних робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника. Якщо порядок оплати договором не визначений, замовник повинен сплатити підряднику обговорену договором ціну цілком після завершення всіх робіт, а у випадку, коли договір передбачає окремі етапи робіт,— після завершення окремих етапів.
Як і підрядник, замовник не може передавати технічну документацію третім особам, а також розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди підрядника. За загальним правилом, він повинен використовувати отриману від підрядника технічну документацію тільки з метою, передбаченою договором. Звичайно права замовника в частині використання технічної документації обмежуються можливістю її застосування при будівництві конкретного об\’єкта. Однак договором можуть бути передбачені і більш широкі права замовника, зокрема можливість тиражування технічної документації, що звичайно погоджується з розміром оплати.
Замовник зобов\’язаний сприяти підряднику у виконанні проектних і пошукових робіт в обсязі і на умовах, передбачених договором. Сприяння замовника може виражатися в наданні підряднику діючої нормативно-технічної документації (що, наприклад, актуально, коли підрядником виступає іноземна проектна організація), виділенні своїх фахівців, яких підрядник включає в групу проектування, передачі підряднику додаткових вихідних даних, необхідних для складання технічної документації і т.п. Однією з форм сприяння є й участь замовника разом з підрядником в узгодженні готової технічної документації з відповідними державними органами й органами місцевого самоуправління.
Нарешті, замовник зобов\’язаний залучити підрядника до участі в справі за позовом, пред\’явленим до замовника третьою особою у зв\’язку з недоліками складеної технічної документації чи виконаних дослідних робіт. Подібна ситуація виникає звичайно тоді, коли замовником за договором підряду на виконання проектних і (чи) дослідницьких робіт виступає особа, що одночасно є підрядником за договором будівельного підряду. Така особа відповідає перед замовником будівельних робіт за будь-які недоліки побудованого об\’єкта, включаючи і ті, що зумовлені недоліками проектної документації чи даних дослідних робіт. Відшкодувавши відповідні збитки своєму замовнику, підрядник за договором будівельного підряду вправі пред\’явити регресний позов до проектувальника чи дослідника. Тому підрядник за договором на виконання проектних і (чи) пошукових робіт прямо зацікавлений у тому, щоб узяти участь у суперечці між його замовником і третьою особою і довести, що технічна документація і дані пошукових робіт не мають приписуваних їм недоліків.
Незалучення замовником підрядника до участі у справі звільняє підрядника від відповідальності перед замовником, якщо підрядник доведе, що, взявши участь у справі, він міг би запобігти стягнення з замовника чи збитків від застосування до нього інших санкцій, пов\’язаних із недоліками технічної чи документації даних дослідних робіт. Навпаки, підрядник, притягнутий до участі у справі, але не взяв у ньому участі, позбавляється права доводити неправильність ведення справи замовником.
Порядок здійснення замовником інших названих у ст. 889 ЦК обов\’язків звичайно конкретизується в договорі з урахуванням особливостей проектування, яке виконується.
Відповідно до договору на виконання проектних і пошукових робіт на замовника покладається обов\’язок забезпечити підрядникові можливість виконання робіт у строки, передбачені договором, а також у визначеному обсязі надати підрядній організації необхідні для проектування вихідні дані.
Якщо договір передбачає виконання розвідувальних робіт, у разі потреби замовник також зобов\’язаний надати підрядникові робочу силу, будівельні матеріали, транспортні засоби, приміщення для зберігання інструментів і матеріалів. Ці послуги надаються за договірними цінами. У тому разі, коли проектні роботи виконуються на місці будівництва, замовник має безоплатно надати робочі приміщення, а також з оплатою у встановлених розмірах житлові приміщення для розміщення проектувальників.
На замовника покладається обов\’язок одержання відповідних документів про відчуження і відведення земельних ділянок, а також оформлення права проведення вирубок лісу під час виконання пошукових робіт (у тому числі й одержання відповідних документів).
Після виконання підрядником обсягу робіт або закінчення певного етапу, замовник зобов\’язаний йому сплатити встановлену у договорі певну ціну (це може бути як грошові кошти так і інше майно). Сторони можуть передбачити будь-який інший, зручний для них, алгоритм виконання робіт та розрахунку.
Замовник не може використовувати проектно-кошторисну документацію, яка складена підрядником, для цілей, необумовлених у договорі. Дані, які містяться в проектно-кошторисній документації є конфіденційними, з огляду на те, що замовникові забороняється передавати документацію та розголошувати третім особам їх зміст, без отриманої згоди підрядника. Встановлений обов\’язок підлягає виконанню і після спливу строку дії договору, якщо інше не встановлено договором.
Положення статті передбачають також обов\’язок замовника надавати послуги підрядникові, які необхідні для виконання відповідних проектних або пошукових робіт. Це можуть бути транспортні послуги, надання відповідного устаткування, необхідного для виконання робіт, тощо. Неодмінною умовою договору і обов\’язком замовника є погодження готової проектно-кошторисної документації з відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування. Якщо вихідні данні змінюються в силу обставин, які не залежать від підрядника, замовник зобов\’язується відшкодувати витрати, які поніс підрядник у зв\’язку з такими змінами.
У разі виникнення спору з приводу недоліків складеної підрядником проектно-кошторисної документації та передання спору на вирішення суду замовник залучає підрядника до участі у справі. Статус підрядника визначатиметься процесуальним законодавством.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code