Науково-практичний коментар до ст. 894 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 894 Цивільного кодексу України

Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт
 
1. Виконавець зобов\’язаний передати, а замовник прийняти та оплатити повністю завершені науково-дослідні або дослідно-конструкторські та технологічні роботи. Договором можуть бути передбачені прийняття та оплата окремих етапів робіт або інший спосіб оплати.
2. Плата за виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт та технологічних робіт, встановлена договором, може бути зменшена замовником залежно від фактично одержаних результатів порівняно з результатами, передбаченими договором, якщо це не залежало від замовника, а можливість такого зменшення та його межі були передбачені домовленістю сторін.
Коментар:
1. Положення першої частини коментованої статті фіксує обов\’язок виконавця передати та обов\’язок замовника прийняти та оплатити завершені науково-дослідні або дослідно-конструкторські роботи. Особливих вимог до порядку та процедури прийняття (передачі) та оплати виконаних робіт чинне законодавство не містить, що надає можливість сторонам врегульовувати подібні відносини на власний розсуд безпосередньо у договорі. Так, договором може бути передбачено прийняття робіт по ходу їх виконання у кінці відповідних етапів чи по завершенню роботи у цілому. У договорі має бути також врегульований порядок прийняття результатів робіт та їх оформлення у вигляді наукових звітів, конструкторської документації, дослідних зразків тощо.
При прийнятті робіт замовник зобов\’язаний перевірити відповідність результатів наукових досліджень обумовленим та погодженим сторонами показникам технічного завдання та їх відповідність встановленій тематиці. За необхідності замовник може залучити третіх осіб – фахівців у відповідній сфері науки та техніки для прийняття результатів проведених робіт. У договорі повинен встановлюватися строк, необхідний замовнику для прийняття робіт. У разі, якщо результати проведених робіт потребують додаткової перевірки, договором може бути обумовлений додатковий строк її проведення. Оформлюється прийняття робіт актом прийому-передачі чи іншим аналогічним за змістом документом.
2. Творчий характер виконуваних робіт за договорами про здійснення НДР і ДКТР зумовили складнощі у можливості чіткого визначення конкретних параметрів та ознак запланованого результату. Як правило, сторони при укладанні договору можуть лише у загальному визначити науково-технічні, економічні, виробничі та інші показники, яким має відповідати результат наукових робіт. Тому замовник має розробити та надати, а при необхідності погодити з виконавцем технічне завдання. У свою чергу виконавець, на підставі отриманого завдання, готує та погоджує з замовником програму майбутньої діяльності, етапність та часові межі проведення наукових, дослідних та технічних робіт. Вони можуть уточнюватися у процесі виконання договору.
Доцільно також встановити розміри додаткової винагороди, що буде виплачуватися виконавцю при перевищенні запланованих у технічному завданні якісних чи кількісних показників досягнутого результату. У випадку подальшого патентування технічного результату виконавець також має право на одержання додаткової оплати. Вона може встановлюватися у комбінованому вигляді у вигляді одноразової премії за результатами патентування та у відсотковому відношенні від одержаних замовником прибутків внаслідок промислового впровадження наукового результату, а у разі видачі ліцензії – як частина плати за використання об\’єкта інтелектуальної власності. З метою мінімізації виникнення можливих конфліктів між сторонами з приводу оплати подібні умови доцільно прописати у договорі ще на стадії його укладення.
3. Один із основних обов\’язків замовника полягає в оплаті проведених робіт. Оплата робіт здійснюється відповідно до встановленої договором ціни. Вона може бути збільшена шляхом надання виконавцеві додаткової винагороди за покращення технічних показників та параметрів досягнутого результату, за скорочення строків проведення робіт, ініціювання процедури патентування технічного рішення та за інших погоджених сторонами умов.
Встановлена договором плата за виконання НДР або ДКТР відповідно до ч. 2 ст. 894 ЦК може бути зменшена замовником залежно від фактично одержаних результатів порівняно з результатами, передбаченими договором, якщо їх виникнення не залежало від замовника. Дана норма, проте, носить диспозитивний характер, тобто зменшення обумовленої плати може мати місце лише у випадку, коли сама можливість зменшення та його межі були передбачені домовленістю сторін. Тому для зменшення плати на підставі ч. 2 коментованої статті необхідна наявність трьох умов: 1) доведення факту невідповідності фактично одержаних результатів запланованим договором параметрам; 2) отримання таких результатів не пов\’язано з невиконанням замовником своїх обов\’язків; 3) можливість зменшення та його межі передбачалися у договорі. За відсутності принаймні однієї з умов, оплата робіт виконавця має бути забезпечена у повному обсязі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code