Науково-практичний коментар до ст. 906 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 906 Цивільного кодексу України

Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг
 
1. Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом.
2. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності виконавця не встановлений договором.
Коментар:
1. Коментована стаття стосується відповідальності за порушення договору про надання послуг і встановлює два режими відповідальності залежно від відплатності чи безоплатності послуг, які надаються за договором. При укладенні договору про безоплатність надання послуг виконавець має належним чином поінформувати замовника про витрати, необхідні для виконання договору. Тягар доведення відповідності понесених витрат, необхідних для виконання договору, належить виконавцеві. Керуючись принципом настання відповідальності при наявності вини, законодавець закріпив положення про відшкодування збитків виконавцем у разі наявності його вини. Відшкодуванню підлягають як реальні збитки, так і упущена вигода (див. коментар до ст. 22 ЦК та постанова Пленуму ВСУ \”Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів\”) у повному обсязі. При визначенні розміру збитків слід брати до уваги ціни, які існували на день задоволення боржником вимоги кредитора в місці, де зобов\’язання, що випливає із договору, мало бути виконане.
Під невиконанням зобов\’язання слід розуміти не здійснення дій, які становлять його суть. Під неналежним виконанням зобов\’язання слід розуміти виконання дій, які не відповідають умовам договору, вимогам ЦК, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (див. коментар до ст. 526 ЦК).
2. Законодавець встановив підвищену – безвинну відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності. В цьому випадку звільнення виконавця від відповідальності за порушення договору можливе в тому випадку, коли доведено, що виконання в зазначений час та в зазначеному місці виявилося неможливим унаслідок непереборної сили (див. коментар до ст. 617 ЦК), якщо інше не встановлено договором або законом.
3. Відповідно до. п. 2 ст. 906 ЦК при невиконанні або неналежному виконанні умов договору про безоплатне надання послуг, незалежно від вини, виконавець має відшкодувати спричинені замовникові збитки в розмірі, що не перевищує двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (відповідно до Указу Президента від 25.08.96 р. неоподаткований мінімум доходів громадян становлять 17 грн.), якщо договором не передбачено інший розмір відповідальності виконавця.
Якщо внаслідок порушення прав замовника йому завдано душевних страждань, моральна шкода також підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому відповідними актами законодавства, постановою Пленуму ВСУ \”Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди\”.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code