Науково-практичний коментар до ст. 982 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 982 Цивільного кодексу України

Стаття 982. Істотні умови договору страхування
 
1. Істотними умовами договору страхування є предмет договору страхування, страховий випадок, розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов\’язаний провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного законодавства.
Коментар:
Коментована стаття визначає перелік істотних умов договору страхування, досягнення згоди по яких є обов\’язковою умовою укладення цього договору відповідно до положень статті 638 ЦК.
Предмет договору є істотною умовою будь-яких цивільно-правових договорів (ст. 638 ЦК). Для договору страхування предметом договору є майнові інтереси, з приводу задоволення яких укладається договір страхування. Напрямки таких майнових інтересів визначені у ст. 980 ЦК.
Страховий випадок визначається у ст. 8 Закону \”Про страхування\” як подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов\’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. В коментованій статті зазначена умова договору визначена не зовсім коректно, оскільки згідно з положеннями Закону \”Про страхування\” подія, на випадок якої здійснюється страхування, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання має назву страховий ризик.
Страховою сумою відповідно до коментованої статті та ст. 9 Закону \”Про страхування\” визнається грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов\’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Тобто страхова сума – це максимально можливий розмір виплат страховика в разі настання страхового випадку. Фактична страхова виплата не може бути більше розміру страхової суми. Страхова сума не встановлюється для страхового випадку, у разі настання якого здійснюються регулярні, послідовні страхові виплати у вигляді ануїтету.
Страховим платежем, який ще має назву \”страховий внесок\” або \”страхова премія\”, визнається плата за страхування, яку страхувальник зобов\’язаний внести страховику згідно з договором страхування. Строк сплати страхового платежу як істотна умова договору страхування визначається, як правило, у тих випадках, коли сплата страхового платежу носить періодичний характер.
Строк договору страхування визначається за згодою сторін.
Зазначений у коментованій статті перелік істотних умов договору страхування не є вичерпним. Актами цивільного законодавства можуть бути передбачені і інші обов\’язкові для даного договору умови. Так ст. 16 Закону України \”Про страхування\” передбачає, що договір страхування також повинен містити умови про страховий тариф, умови здійснення страхової виплати; причини відмови у страховій виплаті; права та обов\’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.
Наведений у коментованій статті перелік істотних умов договору страхування є однаковим для всіх видів страхування: особистого, майнового, страхування відповідальності. Разом з тим, зміст умов для різних видів страхування є різним. Це стосується перш за все предмету страхування, страхових ризиків тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code