Науково-практичний коментар до ст. 997 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 997 Цивільного кодексу України

Стаття 997. Припинення договору страхування
 
1. Договір страхування припиняється у випадках, встановлених договором та законом.
2. Якщо страхувальник прострочив внесення страхового платежу і не сплатив його протягом десяти робочих днів після пред\’явлення страховиком письмової вимоги про сплату страхового платежу, страховик може відмовитися від договору страхування, якщо інше не встановлено договором.
Страхувальник або страховик може відмовитися від договору страхування в інших випадках, встановлених договором.
3. Страхувальник або страховик зобов\’язаний повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором.
Страховик не має права відмовитися від договору особистого страхування без згоди на це страхувальника, який не допускає порушення договору, якщо інше не встановлено договором або законом.
4. Якщо страхувальник відмовився від договору страхування (крім договору страхування життя), страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страховиком страхових виплат.
Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.
5. Якщо страховик відмовився від договору страхування (крім договору страхування життя), страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.
Якщо відмова страховика від договору обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страхових виплат.
Наслідки відмови від договору страхування життя встановлюються законом.
6. Якщо страхувальник або страховик відмовився від договору страхування, договір припиняється.
Коментар:
Загальне правило коментованої статті відсилає до положень договору або норм закону для визначення підстав припинення договору страхування. Договірні підстави визначаються страховиком та страхувальником на сторінках договору страхування. Законні підстави можуть бути як загальними (глава 50 ЦК), такими, як, наприклад, виконання обов\’язків сторонами договору страхування, неможливість виконання внаслідок загибелі речі, що є об\’єктом страхування тощо, так і спеціальними – властивими тільки договорам страхування. Так, підстави припинення договору страхування встановлюються ст. 28 Закону \”Про страхування\”. Відповідно договір страхування припиняється в разі:
1) закінчення строку дії. Якщо протягом строку дії договору страхування страхового випадку не відбулося, закінчення цього строку припиняє правовідносини сторін, і страховик вже не є зобов\’язаний здійснювати страхові виплати на користь страхувальника. Якщо ж протягом дії договору мав місце страховий випадок, обов\’язки страховика здійснити страхову виплату не припиняються закінченням строку дії договору страхування;
2) виконання страховиком зобов\’язань перед страхувальником у повному обсязі. Дана підстава стосується ситуації, коли страховиком була здійснена страхова виплата повністю в межах страхової суми;
3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред\’явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору.
Стаття, що коментується, передбачає, що зазначена підстава надає страховику право відмовитися від договору страхування. Обов\’язковою умовою в даному випадку є письмова вимога страховика до страхувальника. Разом з тим страховик може бути позбавлений такого права договором страхування;
4) ліквідації страхувальника – юридичної особи або смерті страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону \”Про страхування\” (див. також коментарі до ст. 995 та 996 ЦК);
5) ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України. Ліквідація страховика може мати місце як в добровільному порядку за рішенням власників, так і в процедурі банкрутства в разі визнання страховика неплатоспроможним за Законом України \”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\”. Особливості ліквідації страховика передбачені ст. 43 Закону \”Про страхування\”;
6) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним. Детально про це див. коментар до ст. 998 ЦК;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
В разі якщо страховик або страхувальник за договором страхування приймають рішення про відмову від договору, вони зобов\’язані повідомити про це іншу сторону не пізніше, ніж за тридцять днів до дати припинення договору. Інший термін для попередження може бути визначений в договорі страхування.
Не допускається відмова страховика від договору особистого страхування без згоди на це страхувальника, якщо страхувальник не допускає порушення договору та інше не передбачене договором страхування. Це означає, що договір особистого страхування може бути достроково припинений тільки за згодою сторін або на вимогу страхувальника.
Загальним наслідком відмови страховика або страхувальника від договору страхування (крім договору страхування життя) є повернення страховиком страхувальнику страхових платежів. Розмір платежів, що повертаються, залежить від причин відмови та від того, хто є ініціатором відмови. Так якщо страхувальник відмовився від договору страхування, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страховиком страхових виплат. Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, або якщо ініціатором відмови є страховик, останній повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю. Якщо відмова страховика від договору обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страхових виплат.
У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя. Викупна сума визначається ст. 28 Закону \”Про страхування\” як сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі (на сьогодні Держфінпослуг), здійснена актуарієм і є невід\’ємною частиною правил страхування життя.
Відмова страховика або страхувальника від договору страхування тягне за собою припинення договору. Договір буде припинено з моменту отримання другою стороною повідомлення про відмову.
 
Крім цього, необхідно додати наступне.
 
1. Припинення договору страхування (за термінологією ст. 28 Закону «Про стра­хування» — «припинення дії договору страхування») — це родове поняття, яке охоплює розірвання договору за волею однієї або обох сторін договору і припинення договору з інших підстав. Такі інші підстави передбачені пунктами 1 (закінчення строку дії договору), 2 (виконання страховиком зобов\’язань перед страхувальником у повному обсязі), 4 (ліквідація страхувальника — юридичної особи або смерть страхувальни­ка — фізичної особи, крім встановлених випадків), 5 (ліквідація страховика).
2. На стороні страховика право на дострокове розірвання договору в односторон­ньому порядку виникає внаслідок таких юридичних фактів, що мають настати по­слідовно: 1) прострочення страхувальником внесення чергового страхового платежу; 2) пред\’явлення страховиком письмової вимоги до страхувальника про сплату про­строченого страхового платежу; 3) несплата простроченого платежу продовж десяти робочих днів після пред\’явлення страховиком зазначеної вище вимоги (вимога має вважатись пред\’явленою в день, в який страхувальник про неї узнав, тобто в день її отримання страхувальником). Виникнення на стороні страховика права на розірвання договору не звільняє його від обов\’язку дотримання порядку відмови від договору (розірвання договору в односторонньому порядку), встановленого абзацом першим ч. З ст. 997 ЦК: страховик зобов\’язаний повідомити страхувальника про відмову від до­говору не пізніше як за тридцять днів до дати припинення договору, яку страховик визначив у такому повідомленні.
3. Крім того, право на розірвання договору страхування шляхом односторонньої від­мови від нього виникає у страховика і страхувальника за наявності підстав, встановле­них договором. При цьому сторона, що відмовляється від договору, має дотримуватись порядку відмови від договору, встановленого абзацом першим ч. З ст. 997 ЦК.
4. Абзац другий ч. З ст. 997 ЦК лише конкретизує правило ст. 629 ЦК, яким договір визнається обов\’язковим для виконання сторонами. При цьому лише підкреслюєть­ся в ч. З ст. 997 ЦК, що договором та законом може бути передбачено інше. Було б помилковим таке тлумачення абзацу другого ч. З ст. 997 ЦК, що ним забороняється відмова страховика від договору особистого страхування без згоди страхувальника,
«який не допускає порушення договору», але визнається право страховика на від­мову від такого договору в будь-якому випадку, якщо страхувальник припустився порушення договору.
5. Стаття 997 ЦК є одним із небагатьох положень актів цивільного законодавства, яке встановлює наслідки розірвання договору страхування шляхом відмови від нього однієї із сторін.
Наслідки відмови страхувальника від договору страхування залежать від того, відмова страхувальника пов\’язана чи не пов\’язана з порушенням страховиком умов договору страхування: 1) за наявності такого порушення страховик зобов\’язаний по­вернути страхувальникові всі сплачені страхувальником страхові платежі (за весь період від дня набрання чинності договором страхування — ст. 983 ЦК). Мається на увазі, що право страхувальника на відмову від договору передбачене законом або договором страхування; 2) за відсутності порушення з боку страховика, якщо страхувальник мав право на відмову від договору відповідно до його умов і закону, страховик зобов\’язаний повернути страхові платежі за період, що залишився до за­кінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактично здійснених страховиком страхових виплат.
6.  Якщо страховик з підстав, передбачених договором страхування, відмовився від до­говору страхування за відсутності порушення з боку страхувальника, на страховика по­кладається обов\’язок повернути страхувальникові всі сплачені страхувальником страхові платежі, починаючи з першого. Якщо ж страховик відмовився від договору у зв\’язку з порушенням страхувальником договору з підстав, встановлених ч. 2 ст. 997 ЦК або до­говором, страховик повертає страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до закінчення договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справ та фактично здійснених на користь страхувальника страхових виплат.
7.  Наслідки відмови від договору страхування життя встановлюються частинами шостою-дев\’ятою ст. 28 Закону «Про страхування» [139]. Як і при припиненні до­говору страхування життя іншими способами, при розірванні договору шляхом від­мови від нього однієї із сторін страхувальникові повертається викупна сума. Вона визначається як сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з Методикою, яка проходить експертизу в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Ця методика розробляється актуарієм і є невід\’ємною частиною правил страхування життя.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code