Науково-практичний коментар до ст. 998 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 998 Цивільного кодексу України

Стаття 998. Недійсність договору страхування
 
1. Договір страхування є нікчемним або визнається недійсним у випадках, встановлених цим Кодексом.
Договір страхування також визнається судом недійсним, якщо:
1) його укладено після настання страхового випадку;
2) об\’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації.
2. Наслідки недійсності договору страхування визначаються відповідно до положень про недійсність правочинів, встановлених цим Кодексом.
Коментар:
Відповідно до коментованої статті, договір страхування може бути як нікчемним, так і оспорюваним у випадках, передбачених ЦК.
Так нікчемним є договір страхування, укладений в усній формі (ч. 2 ст. 981 ЦК), а також новий договір страхування об\’єкта, що страхується, якщо страхувальник не повідомив страховика про те, що об\’єкт вже застрахований (ч. 3 ст. 989 ЦК).
Договір страхування може бути визнаний судом недійсним (бути оспорюваним правочином в розумінні ч. 3 ст. 215 ЦК) у таких випадках:
1) Якщо договір страхування укладено після настання страхового випадку. Настання страхового випадку позбавляє договір страхування такої істотної умови, як страховий ризик (ч. 1 ст. 8 Закону \”Про страхування\”). Отже укладений після настання страхового випадку договір страхування може бути визнаний недійсним в судовому порядку за позовом страховика або іншої заінтересованої особи.
В деяких випадках, прямо встановлених законом, договір страхування може бути укладений і після настання страхового випадку. Так згідно із ст. 252 КТМ договір морського страхування зберігає силу, якщо навіть до моменту його укладення можливість збитків, що підлягають відшкодуванню, вже минула або ці збитки вже виникли. Однак, якщо страховик під час укладення договору морського страхування знав або повинен був знати, що можливість настання страхового випадку виключена, або страхувальник знав або повинен був знати про збитки, що вже сталися і підлягають відшкодуванню страховиком, виконання договору страхування не є обов\’язковим для сторони, якій не було відомо про ці обставини.
2) Якщо об\’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації. Поняття конфіскації міститься у ст. 354 ЦК, відповідно до якої конфіскацією є позбавлення права власності на майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення. Покарання у вигляді конфіскації майна передбачене також ст. 59 Кримінального кодексу України. Якщо суд прийняв рішення про конфіскацію майна, таке майно не може бути застрахованим під загрозою визнання договору страхування недійсним.
Наслідки недійсності договору страхування визначаються загальними правилами про наслідки недійсності правочинів (ст. 216 ЦК).
 
Договір страхування є нікчемним або визнається недійсним судом з підстав, вста­новлених положеннями Цивільного кодексу щодо правочинів. Крім того, підлягають визнанню недійсними судом договори страхування, укладені після настання страхового випадку, передбаченого цим договором (незалежно від того, чи знали сторони про на­стання страхового випадку), а також ті договори страхування, об\’єктом яких є майно, що підлягає конфіскації (незалежно від часу виникнення підстави для конфіскації). Зазначення в частині третій ст. 29 Закону «Про страхування» на те, що договір стра­хування визнається недійсним в судовому порядку, не виключає нікчемності таких договорів, якщо вона встановлена Цивільним кодексом.
Застосування до договорів страхування загальних наслідків недійсності право­чинів, встановлених Цивільним кодексом, означає повернення страховиком страху­вальникові отриманих страхових платежів. Страхувальник не зобов\’язаний повертати страховикові вартість отриманої послуги, оскільки договір визнано недійсним і він ніякої послуги не отримував. Страхова виплата, здійснена страховиком на користь страхувальника, в разі недійсності договору страхування підлягає поверненню. За­значення в ч. 2 ст. 998 ЦК на застосування наслідків недійсності правочинів, встанов­лених Цивільним кодексом, не виключає застосування ст. 208 ГК, якщо договір страхування кваліфікується як господарський.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code