Науково-практичний коментар до ст. 1021 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1021 Цивільного кодексу України

Стаття 1021. Обов\’язок комісіонера зберігати майно комітента
 
1. Комісіонер відповідає перед комітентом за втрату, недостачу або пошкодження майна комітента.
2. Якщо при прийнятті комісіонером майна, що надійшло від комітента, або майна, що надійшло для комітента, будуть виявлені недостача або пошкодження, а також у разі завдання шкоди майну комітента комісіонер повинен негайно повідомити про це комітента і вжити заходів щодо охорони його прав та інтересів.
3. Комісіонер, який не застрахував майно комітента, відповідає за втрату, недостачу, пошкодження майна комітента, якщо він був зобов\’язаний застрахувати майно за рахунок комітента відповідно до договору або звичаїв ділового обороту.
Коментар:
1. З моменту одержання від третьої особи майна за договором, останнє на підставі ст. 1018 ЦК є об\’єктом права власності комітента. Відтак, з метою повного виконання своїх зобов\’язань за договором на комісіонера покладається обов\’язок не допустити втрату, недостачу або знищення майна комітента – одним словом, забезпечити його зберігання. Тому на дані правовідносини мають поширюватися норми ст. ст. 936 – 955 ЦК, які регулюють зберігання. Разом з тим норма ч. 1 даної статті, яка встановлює відповідальність комісіонера, не застосовуватиметься в тих випадках, коли втрата, недостача або пошкодження майна обумовлена природними характеристиками речі та (або) невиконанням комітентом свого обов\’язку щодо вчасного прийняття виконання боржником, тобто в разі відсутності вини комісіонера.
2. Важливим є співвідношення положень ч. 1 та 3 даної статті. Частина третя по суті встановлює аналогічну частині першій норму, з тією лише різницею, що з її змісту слідує, що відповідальність за втрату, недостачу та пошкодження майна комітента не настає, якщо комісіонер виконав свій обов\’язок щодо страхування майна, який випливає з договору або із звичаїв ділового обороту.
Закон прямо не передбачає відшкодування комісіонерові витрат, понесених у зв\’язку з укладенням договору страхування, тому задля уникнення можливих спорів з цього приводу доцільно вміщувати відповідне положення у договорі комісії.
3. Частина друга цієї статті зобов\’язує комісіонера повідомляти комітента про виявлені в майні комітента недостачі або пошкодження і вживати заходів щодо охорони його прав та інтересів, тобто заходів, які в цілому спрямовані на мінімізацію негативного впливу оточуючих факторів на майно комітента. Очевидно, на комісіонера договором може бути покладений також обов\’язок сповіщати комітента про виникнення загрози пошкодження або знищення його майна.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code