Науково-практичний коментар до ст. 1027 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1027 Цивільного кодексу України

Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи – комісіонера
 
1. У разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи – комісіонера договір комісії припиняється.
2. Якщо юридична особа – комісіонер припиняється і встановлюються її правонаступники, права та обов\’язки комісіонера переходять до правонаступників, якщо протягом строку, встановленого для заявлення кредиторами своїх вимог, комітент не повідомить про відмову від договору.
Коментар:
 
1. Смерть фізичної особи — комісіонера припиняє договір комісії. Це — деяка конкретизація загального правила ч. 1 ст. 608 ЦК стосовно зобов\’язання комісії. Але зі смертю фізичної особи — комісіонера припиняється лише зобов\’язання комісіонера вчинити правочин від свого імені в інтересах комітента (те зобов\’язання, яке комісіо­нер як боржник зобов\’язаний виконати особисто). Решта прав та обов\’язків комісіо­нера зберігається і переходить в порядку спадкування (йдеться про права і обов\’язки щодо комісійної плати, відшкодування витрат комісіонера, пов\’язаних з виконанням обов\’язків за договором комісії, повернення комітенту не витрачених коштів, наданих на виконання комісійного доручення, перерахування коштів, отриманих комісіонером та належних комітенту, передання комітенту майна, що є його власністю).
2. Ліквідація юридичної особи також припиняє договір комісії з наслідками, про які йшлося в попередньому пункті коментаря. Права і обов\’язки комісіонера — юри­дичної особи реалізуються в процедурі ліквідації.
3. Відповідно до загального правила ч. 1 ст. 107 ЦК кредитор юридичної особи, яка припиняється з правонаступництвом, має право вимагати припинення або достроко­вого виконання зобов\’язання. Цих прав не позбавлений і комітент у разі припинення комісіонера з правонаступництвом. Крім того, комітенту в таких випадках надаєть­ся право відмови від договору. Якщо комітент не заявив про відмову від договору і не вимагає від комісіонера, який припиняється з правонаступництвом, припинення договору або дострокового його виконання, права і обов\’язки комісіонера переходять до правонаступників. 
Додатково, слід зауважити наступне.
Особливою підставою припинення договору комісії закон визнає смерть фізичної особи або ліквідацію юридичної особи – комісіонера. При реорганізації юридичної особи-комісіонера її права та обов\’язки зберігаються, крім випадків відмови від договору зі сторони комітента.
Слід закцентувати увагу на відсутність в даній нормі таких підстав для припинення договору комісії, як визнання комісіонера недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Разом з тим виникнення таких обставин практично унеможливлює досягнення результативної цілі договору комісії, а відтак можна рекомендувати сторонам вказувати у тексті договору комісії про його припинення при настанні таких юридичних фактів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code